یکشنبه, 22 تیر 1399

 به اطلاع مدرسین محترم گروه دروس معارف اسلامی و نیز دانشجویان محترم می رساند:

به اطلاع مدرسین محترم گروه دروس معارف اسلامی و نیز دانشجویان محترم می رساند:

دروس مهارت مشترک و دروس معارف اسلامی  فقط بصورت آزمون متمرکز برگزار می شود و براساس

کتاب های مشخص شده آنها از طریق نهاد محترم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد

و اخذ این دروس بصورت معرفی به استاد ممنوع می باشد.
SKMBT C45219102011050
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی