چهارشنبه, 18 تیر 1399

 اطلاعیه در خصوص عدم برگزاری کلاسهای استاد علیپور و استاد کوپانی در تاریخ 1398/7/28

کلیه کلاسهای استاد علیپور درس اصول روش ترجمه پایه و زبان خارجی عمومی 98/7/28 برگزار نخواهد شد
کلیه کلاسهای استاد کوپانی درس وبلاگ نویسی ساعت( 16-14 )، (18-16)، (20-18) روز 98/7/28

برگزار نخواهد شد.
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی