چهارشنبه, 18 تیر 1399

 قابل توجه دانشجویان کلاس استاد خانم میر سید حسین

قابل توجه دانشجویان استاد خانم میر سید حسین

کلاس استاد خانم میر سیدحسین روز چهارشنبه 98/7/24 تشکیل نخواهد شد.
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی