دوشنبه, 29 مهر 1398

 

***یادداشت روز***
sabtenam copyقابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
:   


               
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد * از کلیه دانشجویان درخواست می شود انتخاب واحد خود را در سامانه هم آوا چک نمایند و  از برنامه هفتگی 
     
          .خ                 خود نیز  پرینت دریافت نمایند

          


 *با توجه به شروع ترم و گذشت 2 هفته از آغاز آن در صورت هرگونه غیبت ، از تاریخ 1398/7/14 
آموزش نسبت به حذف کلاسی اقدام می نماید .
sabtenam copy

    دانشجویان محترم توجه داشته باشند که در کل ترم ، مجاز به 3 جلسه غیبت در هر درس می باشند.


sabtenam copy
سال تحصیلی
جدید 98 از روزشنبه30 شهریور ماه آغازو تمامی کلاسها طبق برنامه 
زمانبندی شده درساختمان زرتشت برگزار میگردد.


 
 
 
 
 


قابل توجه دانشجویان

Image result for ‫توجه‬‎  قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:

با توجه به شروع ترم و گذشت 2 هفته از آغاز آن در صورت هرگونه غیبت از تاریخ 1398/7/14

آموزش نسبت به حذف کلاسی اقدام می نماید .

دانشجویان محترم توجه داشته باشند که در کل ترم مجاز به 3 جلسه غیبت در هر درس می باشند.
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی