چهارشنبه, 18 تیر 1399

 قابل توجه دانشجویان

Image result for ‫توجه‬‎  قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:

با توجه به شروع ترم و گذشت 2 هفته از آغاز آن در صورت هرگونه غیبت از تاریخ 1398/7/14

آموزش نسبت به حذف کلاسی اقدام می نماید .

دانشجویان محترم توجه داشته باشند که در کل ترم مجاز به 3 جلسه غیبت در هر درس می باشند.
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی