چهارشنبه, 18 تیر 1399

 برنامه هفتگی ورودی مهر97(کاردانی )

مهر97 کاردانی Page 01
مهر97 کاردانی Page 02
مهر97 کاردانی Page 03
مهر97 کاردانی Page 04
مهر97 کاردانی Page 05
مهر97 کاردانی Page 06
مهر97 کاردانی Page 07
مهر 97 کاردانی Page 08

مهر 97 کاردانی Page 09
مهر 97 کاردانی Page 10
مهر 97 کاردانی Page 11
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی