جمعه, 03 خرداد 1398

 موضوع: دهکده جهانی وارتباطات انسانی

دهکده جهانی وارتباطات انسانی 3 سال 11 ماه ago #117544

واژه Global در زبان انگلیسی به سه معنی به کار برده می شود: "گرد مثل توپ یا کره"، "عامّ، کلی
و جهان شمول" و "مقوله های مربوط به این جهان یا سراسر زمین". این واژه، هم به معنای لازم و
هم به معنای متعدی به کار می رود.
واژه ی Village نیز به دو معنای "دهکده، ده، روستا" و "روستائیان و اهل دهکده" آمده است؛ که
در اینجا همان معنای دهکده مقصود است.
پيوست:
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.

دهکده جهانی وارتباطات انسانی 3 سال 11 ماه ago #117638

باسلام خوب بود
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
كاربر(ان) زير تشكر كردند: مجید نعمتی
مدیران انجمن: حجت مداحی شاهخالی