یکشنبه, 27 مرداد 1398

 موضوع: دستورالعمل های بين المللي برای جلوگيری از غرق شدگی

دستورالعمل های بين المللي برای جلوگيری از غرق شدگی 5 سال 3 ماه ago #76417

هنگاميكه در اقيانوسها ، درياچه ها يا رودخانه ها هستيد ، اقداماتي وجود دارد كه باعث امنيت شما
شده و اقداماتي وجوددارد كه براي حفظ امنيت خود مي توانيد انجام دهيد . درحاليكه هريك از
اقدامات زير به تنهايي ممكن است سطح ايمني شما را افزايش دهد، بكار بردن تمام آنها با همديگر
حداكثر حفاظت را ميسر مي سازد . دستور العملهاي زيربه كاهش خطر غرق شدگي شما و ديگران
كمك خواهد كرد .
امنيت خودرا حفظ كنيد
• شنا و مهارتهاي گريز از خطر در آب را بياموزيد .
• هميشه با ديگران شنا كنيد .
• از علامات ايمني و پرچمهاي هشدار دهنده پيروي كنيد .
• هرگز پس از نوشيدن (استفاده از ) دارو در آب شنا نكنيد .
• چگونگي و زمان استفاده از جليقة نجات را بدانيد .
• در محل هايي شنا كنيد كه منجي غريق وجوددارد .
• قبل از رفتن بدرون آب از وضعيت آب و هوا اطلاع پيدا كنيد .
• براي اولين بار هميشه با پا وارد قسمت كم عمق و ناشناخته شويد .
امنيت ديگران را حفظ كنيد
• به ديگران ، به خصوص كودكان كمك كنيد و آنها را ترغيب نماييد تا شنا و مهارتهاي گريز
از خطر در آب را بياموزند .
• در محل هايي شنا كنيد كه منجي غريق وجوددارد
• قوانين ايمني آب را در جايي نصب كنيد .
• هميشه توجه خاصي به كودكاني داشته باشيد كه در درون يا نزديك آب برآنها نظارت
داريد.
• چگونگي و زمان استفاده از جليقة نجات را بدانيد مخصوصا با كودكان و شناگران ضعيفتر .
• كمكهاي اوليه و احياي قلبي – ريوي را بياموزيد .
• روشهاي نجات ديگران را بدون به خطر انداختن خود ، بياموزيد .
• از تمام علامات ايمني و پرچمهاي هشدار دهنده پيروي كنيد .

دستور العمل هاي بين المللي براي جلوگيري از غرق شدگي در آبهاي آزاد
امنيت خودرا حفظ كنيد
هنگاميكه در اقيانوسها ، درياچه ها يا رودخانه ها هستيد ، اقداماتي وجود دارد كه باعث امنيت شما
شده و اقداماتي وجوددارد كه براي حفظ امنيت خود مي توانيد انجام دهيد . درحاليكه هريك از
اقدامات زير به تنهايي ممكن است سطح ايمني شما را افزايش دهد، بكار بردن تمام آنها با همديگر
حداكثر حفاظت را ميسر مي سازد . دستور العملهاي زيربه كاهش خطر غرق شدگي شما و ديگران
كمك خواهد كرد .
-1 شنا و مهارتهاي گريز از خطر در آب را بياموزيد.
شنا كردن بدون خطر را بياموزيد . حركات توام دست و پا و مهارتهاي ايمني در آب را بياموزيد
. توانايي در شنا كردن شانس خطرات جدي در درون يا نزديك آب را كاهش ميدهد ، اما به
تنهايي به معناي حفظ ايمني نيست . بسياري از مردم شناكردن در استخر يا آبهاي ساكن را
ياد مي گيرند ، اما اين آموزش شما را براي شنا كردن در آبهاي آزاد مانند درياچه ، روخانه يا
اقيانوس آماده نمي كند . تنها شناگران خوب مي توانند با مسائلي كه زندگي را به خطر مي
اندازد ، به خصوص درآبهاي آزاد مواجه شوند . ايمني شنا در هر آب آزادي مستلزم احتياط
است . انواع آبهاي آزاد خطرات متفاوتي دارند مانند جريانات آب و امواج بلند . هرگز خطرات را
دست كم نگيريد و توانايي خودرا براي غلبه بر خطرات دست بالا نگيريد . ايمني آب فراتر از
دانستن مهارتهاي شنا است ، همچنين داشتن اعتماد ، دانش و روشهايي براي محفوظ ماندن
در درون يا نزديك آب مي باشد . حتي اگر شناگري خوب باشيد ، در صورت امكان محلهايي را
انتخاب كنيد كه منجي وجوددارد، تا در صورت بروز خطر كسي شما را نجات دهد . بالاخره ،
درصورت مردد بودن ، خارج از آب بمانيد .
آموختن شنا شامل مواردزير است كه بايد بدانيد:
• شناور ماندن
• راه رفتن در آب
• ورود و خروج از آب به شكلي بي خطر
• برروي سينه يا پشت شنا كنيد ، برگرديد و بچرخيد
• با لباسي كه به تن داريد شنا كرده يا شناور بمانيد
• در داخل يا نزديك آب مراقب باشيد
• با اطمينان به زير آب برويد
• جليقة نجات بپوشيد
• جستجو و از خطرات دوري كنيد
• سطح مهارت خودرا ارزيابي كنيد
-2 هميشه با ديگران شنا كنيد
بسياري از كساني كه تنها شنا مي كنند در اثر غرق شدگي جان خودرا ازدست مي دهند .
وقتيكه با فرد ديگري شنا مي كنيد احتمال دارد كه يكي از شما بتواند به ديگري كمك كند يا
تماس گرفته يا از علامتي براي كمك گرفتن استفاده كند . در بسياري از موارد ، فردي كه در
حال غرق شدگي است نمي تواند براي كمك گرفتن تماس بگيرد . در نهايت ، كسي را داشته
باشيد كه از ساحل شما را تماشا تا در صورت نياز درخواست كمك نمايد . شنا با يك دوست
تضميني براي وجود امنيت نيست زيرا نجات كار بسيار مشكلي است . ممكن است دوستتان
فنون شنا و نجات را به خوبي نداند ولي بتواند در حين تلاش براي نجات از پس اينكار به خوبي
برآيد . بهترين گزينه شنا در محلي است كه نجات غريقي وجود دارد كه ميداند چگونه شما را
نجات دهد.
-3 از تمام علامات ايمني و پرچمهاي هشدار دهنده پيروي كنيد
علامات و پرچمها شما را از خطرات موجود در آب مطلع مي كند و به شما نشان ميدهد كه
كجا براي شنا ايمن تر است . علامات مي تواند اطلاعات مهمي از قبيل زمانهاي جزر و مد و
ارتفاع ، خطرات زير آب ، جريان آب ، امواج و خطرات احتمالي ديگر را به شما بدهد . پرچمها
معمولا براي نشان دادن محدودة منجيان يا مناطق ممنوع يا مناطق مخصوصي مانند "
مخصوص موج سواري " يا " شنا ممنوع " مي باشد . پرچمها اغلب داراي رنگهاي خاصي
هستند مانند قرمز براي خطر يا موارد ممنوعه.
• قبل از ورود به آب در جستجوي علامات يا پرچمها باشيد .
• به آنچه كه آنها نشان ميدهند پي ببريد و از هشدارهاي آنها پيروي كنيد .
• معني رنگ پرچم ها را بدانيد و مفهوم آنها را قبل از ورود به آب رعايت كنيد .
-4 هرگز پس از نوشيدن (استفاده از ) دارو در آب شنا نكنيد
دارو ها يكي از عوامل كليدي در بسياري از غرق شدگي ها هستند . آنها هماهنگي ، قضاوت و
توانايي براي شنا كردن را مختل مي كنند . آنها برروي قلب و دماي بدن اثر مي گذارند .
استفاده از آنها ممكن است سبب شود كه شما يا ديگران به خطر بيافتيد . ممكن است از
توانايي براي غلبه بر خطرات تصور غلطي در شما ايجاد كند و ممكن است باعث شود كه
نسبت به توانايي در رهايي يافتن از مشكلات خود را دست بالا بگيريد .
-5 چگونگي و زمان استفاده از جليقة نجات را بدانيد
جليقه هاي نجات ، كه وسيلة شناوري فردي نيز ناميده مي شوند ، جان انسان را نجات مي
دهد . آنها شما را در حالت شناور نگه مي دارند و برخي از طرحهاي آن راه هوايي شما را در
بالاي سطح آب نگه ميدارد حتي اگر فاقد هوشياري باشيد . آنها هنگاميكه مشكلي داريد ،
خسته ايد ، وحشتزده يا مصدوم باشيد ايمني شمارادر آب حفظ مي كنند . علاوه بر قايق
سواري ، جليقه هاي نجات مي توانند براي شنا كردن ، موج سواري و فعاليتهاي آبي ديگر
استفاده شوند . آنها به شما كمك ميكند كه ديده شويد ، و پيداكردن و نجات شما را آسانتر مي
سازند . جليقه هاي نجات بايد خيلي راحت باشند .
• جليقة نجات مورد تائيدي را انتخاب كنيد كه كاملا مناسب شما باشد .
• آن را بطرز صحيح بپوشيد ، و نوع درست آن را براي فعاليتي كه مي خواهيد درآن
شركت كنيد بپوشيد .
• پوشيدن جليقه در آب را تمرين كنيد .
-6 در مناطقي كه منجي غريق حضور دارد شنا كنيد
كمك منجي از شما محافظت مي كند .هيچ آبي كاملا بي خطر نيست ، ايمن تر اين است كه
در جايي شنا كنيد كه منجيان حضور دارند . منجيان آموزش ديده اند كه براي جلوگيري از
غرق شدگي در اطراف آب حركات امنيتي خودرا ارتقا دهند. آنها مي گردند و به كسانيكه دچار
اضطراب شده اند كمك مي كنند ، در صورت لزوم نيز به آنها كمك پزشكي مي كنند . قبل از
ورود به آب با وجود منجيان در ساحل ، توصيه هاي ايمني منجيان را در بارة محل بررسي
نماييد . قبل از اينكه كسي در آب با مشكلي روبرو شود نسبت به چگونگي و زمان كمك به او
آگاهي پيدا كنيد . درزمان بروز مشكل هر ثانيه به حساب مي آيد و وقتي آمادگي داشته باشيد
عمليات نجات سريعتر انجام خواهد شد . به هنگام رسيدن به محل مورد نظر خود به موارد زير
توجه داشته باشيد :
• چگونه در موقعيت اضطراري كمك بگيريد
• محل پيدا كردن منجي غريق
• نزديكترين تلفن
• اگر تلفن همراه شما آمادة دريافت تماس است
• شماره اي براي تماس در موقعيت اضطراري
• وجود هرگونه وسايل نجات در نزديكي خود
• مهارتهاي نجات شما يا مهارتهاي ديگران نسبت به شما
-7 قبل از رفتن بدرون آب از وضعيت آب و هوا اطلاع پيدا كنيد
آب سرد ، آب و هوا ، جزرو مد ، موج ، جريانات آب و عوامل ديگر مي تواند اثر مهمي بر ايمني
آبهاي آزاد داشته باشد . باد ، بارانهاي سنگين يا برفهاي در حال ذوب مي تواند شرايط آبي
خطرناكي را ايجاد كند . آب و هواي محلي ، مانند آب و هواي پيش بيني نشده مي تواند
جريانات گردابي را درامواج ساحلي ايجاد كند وسرعت آبهاي رودخانه ها و نهر ها را بالا ببرد .
آزاد كردن آب سدها جريان آب را به سرعت تغيير مي دهند . پيش بيني جريان آب رودخانه
ها كار مشكلي است و حتي در همان محل هم تغيير مي كند . اين تغييرات مي تواند خطراتي
را نيزدر زير آب بوجود آورد.
• قبل از ترك خانه وضعيت آب و هوارا بررسي كنيد
• درزمان رسيدن به محل مورد نظر از وضعيت آب و هوا اطلاع پيدا كنيد
• هنگاميكه در محل هستيد مراقب تغييرات باشيد
• در صورت شنيدن و ديدن رعد و برق در خارج از آب بمانيد
-8 هميشه از ابتدا با پا وارد قسمت كم عمق و ناشناخته شويد
صدمات جدي مادام العمرهرساله به خاطرغوص با سر و برخورد با كف آب روي ميدهد . پرش
از ارتفاع حتي به درون قسمت عميق ممكن است صدمات جدي سبب شود . اين صدمات
ممكن است فقط به علت برخورد با آب ايجاد شود . موج سواري روي سينه و شكم ممكن است
به هنگام برخورد با كف ، موجب وارد آمدن صدمات جدي به گردن شود . اگر مي خواهيد
غوص انجام دهيد ، چگونگي درست انجام دادن آن را بياموزيد . قبل از غوص رفتن ، موارد زير
را بررسي كنيد :
• آيا عمق آب كافي است ؟
• آيا خطراتي درزير آب مانند سواحل شني ، علفهاي هرز و صخره ها وجود دارد ؟
• آيا به شيئي ، يا شخص يا به كف آب برخورد ميكنيد ؟
• به هنگام به آب زدن براي اولين بار ، وارد قسمت كم عمق شويد .
• از غوص با سر پرهيز كنيد
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
كاربر(ان) زير تشكر كردند: الهه اورعی