شنبه, 29 تیر 1398

 موضوع: نقش قصه درتوسعه فعالیتهای هنری وادبی کودکان استثنا

نقش قصه درتوسعه فعالیتهای هنری وادبی کودکان استثنا 4 سال 3 هفته ago #118021

نقش قصه در توسعه فعالیت های هنری و ادبی ویژه کودکان و نوجوانان
پيوست:
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
كاربر(ان) زير تشكر كردند: مهری آقاشاهی
مدیران انجمن: زهرا خزانه, مهری آقاشاهی