سه شنبه, 06 خرداد 1399

 

*ده نماد پرمعامله امروز | کانون‌های تمرکز نقدینگی در بورس تهراندوره آموزشی بورس و سرمایه گذاری (مقدماتی ، پیشرفته) * جهت ثبت نام تلفن:88934456 داخلی 110  ***اطلاعیه مهم جهت امور فارغ التحصیلان کلیک کنید ***


موضوع: گرامر زبان عمومی

گرامر زبان عمومی 5 سال 11 ماه ago #82095

1) Adjective Clause: ( (جمله وارههاي صفتی
بهجاي صفت به کار برده میشود و کلمهي قبلی خود را تعریف میکند. adjective clause
ها را همراه با ضمایر زیر میتوان شناخت: adjective clause
who - whom → for people
that → people – animal – things
which → group of people, animals & things
whose → Possession ( (مالکیت
when → time
where → location
why → reason & explanation
مثال : The girl whom you saw in the park is a student.
مفعول adj clause
That is the house whose door is painted brown.
صفت ملکی موصولی adj clause
نمونه : An example of a word is impolitely. The word contains all three
elements.
An example of a word that contains all three elements is impolitely.
2) Modifiers: ( (معرف
معرفی و توصیف شوند.صفتها هم en ,ed ,ing اسمها میتوانند توسط اسمهاي دیگر، صفتها و افعال همراه با
توسط قیدها قابل تعریف هستند.
مثال : English is the most frequently taught second language.
adv adv adj adj
English is the mother tongue of several hundred million people.
n adj adj adj
3) Adverbial Clause: ( (جمله وارههاي قیدي
جمله وارههاي قیدي حالتی را توضیح میدهند. این حالتها میتوانند زمان یا دلیل انجام یا رخداد چیزي باشند.
این جمله وارهها معمولا با کلمات زیر شروع میشوند :
because – if – when – before – whether – unless

بعضی جمله وارههاي قیدي نیز به مغایرت دلالت دارند.مثل:
eventhough – although – while – soon – whereas
مثال : It does not matter if we understand the whole passage.
When we are reading on our own our understanding will increase.
You can not afford to skim over any sections because you don’t
know yet whether they are relevant or not. جمله واره در هم تنیده
4) Passive Sentences: ( (جملات مجهول
وقتی کننده کار نامشخص یا غیر مهم باشد از جملات مجهول و افعال مجهولاستفاده میکنیم. در واقع فاعل جمله مجهول
be براي آینده و مصدر حال being ، براي حالت استمراري be همان مفعول جمله معلوم است. توجه داشته باشید که
است. been و براي حالت کامل
کلا 16 زمان معلوم داریم، در ادامه ساختار همه زمانهاي معلوم و مجهول را مشاهده میکنید.
simple present:
(active) He used a dictionary.
(passive) A dictionary is used by him.
قابل حذف
simple past:
He used a dictionary.
A dictionary was used by him.
simple future:
He will use a dictionary.
A dictionary will be used by him.
simple future in past:
He would use a dictionary.
A dictionary would be used by him.
continuous present:
He is using a dictionary.
A dictionary is being used by him.
continuous past:
He was using a dictionary.
A dictionary was being used by him.
continuous future:
He will be using a dictionary.
A dictionary will be being used by him.

continuous future in past:
He would be using a dictionary.
A dictionary would be being used by him.
present perfect:
He has used a dictionary.
A dictionary has been used by him.
past perfect:
He had used a dictionary.
A dictionary had been used by him.
future perfect:
He will have used a dictionary.
A dictionary will have been used by him.
future in past perfect:
He would have used a dictionary.
A dictionary would have been used by him.
present perfect continuous:
He has been using a dictionary.
A dictionary has been being used by him.
past perfect continuous:
He had been using a dictionary.
A dictionary had been being using by him.
future perfect continuous:
He will have been using a dictionary.
A dictionary will have been being used by him.
future in past perfect continuous:
He would have been using a dictionary.
A dictionary would have been being used by him.
5) Reduce Phrase: ( (عبارت کوتاه شده
عبارت را ضمن حفظ are یا is و احتمالا that در عباراتی که از جمله واره صفتی استفاده شده است میتوان با حذف
مضمون کوتاه کرد.
مثال :T he new word that is formatted by the root & prefix means not polite.

:جملات شرطی ( 6
جملات شرطی به سه نوع تقسیم شدهاند:
فعل حال ساده و در قسمت نتیجه if -1 بر زمان حال دلالت میکند که واقع میشود. ساختار آن به گونهایست که بعد از
آیندهي ساده میآید.(حال ساده – آیندهي ساده)
-2 بر زمان حال دلالت میکند که واقع نمیشود(غیر واقعی) (گذشته سادهي – آینده در گذشتهي ساده)
-3 بر زمان گذشته دلالت دارد که واقع نشده است.(ماضی بعید – آینده در گذشتهي کامل)
:مثال
نوع اول : If you have a good command of alphabet you will find the word
quickly.
نوع دوم : If we were to look up a new word we would find some definition
for it.
نوع سوم : If we had been to look up a new word we would have find some
definition for it.
7) Gerund: ( (اسم فعل
gerund میشود. با اینکه یک gerund تبدیل به ing اسمی است که از فعل میآید. فعل با افزودن gerund
ها را داشته باشد. که در این صورت modifier نقش یک اسم را بازي میکند، میتواند مثل فعل، مفعول و سایر
میشود. gerund phrase تبدیل به
مثال : listening requires patience.
sub
He finished speaking & sat down
obj
You can't make an omelette without breaking eggs.
obj of prep
8)
direct ، (subject) همانند یک اسم میتواند در نقشهاي فاعل gerund phrase یا gerund یک
واقع گردد. مثالهاي این نقشها را در بالا مشاهده میکنید. object of preposition یا object
9) Noun Clause: ( (جمله واره اسمی
جمله واره اسمی به عنوان اسم در جملات استفاده میشود و جمله وارهاي وابسته یا تبعی میباشد.
جمله واره اسمی همراه با ضمایر زیر میآید:

who – what – which – whom – whose – whoever – whichever – whatever
– where –
when – how – why – whether – that.
مثال : Where she id going is a secret.
sub
Do you know when he saw the movie?
obj
He worriedabout how ill she was.
o o p
10) Pronoun: ( (ضمیر، جایگزین
ضمیرها مانند اسمها عمل میکنند. آنها جایگزین اسمها میشوند تا از تکرار جلوگیري شود.
مثال : It would be useful to reflect what examination are.
مخاطب ← You should know the material that will be covered by the
examination.
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: منصوره سعیدپور سرچشمه