جمعه, 02 اسفند 1398

 


184 موضوع 0 پاسخ الهام قره باغی's Avatar
آخرين ارسال: coversation
توسط الهام قره باغی
5 سال 1 ماه ago
95 موضوع 3 پاسخ حسین عشایری's Avatar
توسط حسین عشایری
6 سال 1 ماه ago
20 موضوع 2 پاسخ زهره چکنی's Avatar
آخرين ارسال: Language and brai
توسط زهره چکنی
6 سال 1 ماه ago
118 موضوع 2 پاسخ زینت پاک دار's Avatar
آخرين ارسال: haiku
توسط زینت پاک دار
6 سال 1 ماه ago
99 موضوع 22 پاسخ ثریا رستمی's Avatar
آخرين ارسال: صرف فعل
توسط ثریا رستمی
6 سال 3 هفته ago
6 موضوع 2 پاسخ ساسان شریفی نوری's Avatar
آخرين ارسال: A Short poem Whit Rh ...
توسط ساسان شریفی نوری
6 سال 1 ماه ago
42 موضوع 7 پاسخ مهرزاد نقیبی's Avatar
توسط مهرزاد نقیبی
5 سال 1 ماه ago
80 موضوع 5 پاسخ آذر موسوي's Avatar
توسط آذر موسوي
5 سال 1 ماه ago
301 موضوع 65 پاسخ سعید صادقیان's Avatar
آخرين ارسال: Structural linguisti ...
توسط سعید صادقیان
4 سال 9 ماه ago
209 موضوع 96 پاسخ نازنین نصیری's Avatar
آخرين ارسال: خلاصه درس 8
توسط نازنین نصیری
1 ماه 4 روز ago
47 موضوع 0 پاسخ سپیده آبیده's Avatar
آخرين ارسال: A short script about ...
توسط سپیده آبیده
6 سال 1 ماه ago
195 موضوع 3 پاسخ حسین مختاری's Avatar
آخرين ارسال: Latter
توسط حسین مختاری
5 سال 8 ماه ago
148 موضوع 0 پاسخ نازنین نصیری's Avatar
آخرين ارسال: خلاصه در 5
توسط نازنین نصیری
1 ماه 4 روز ago
260 موضوع 27 پاسخ شادی باقری's Avatar
آخرين ارسال: کاربینی
توسط شادی باقری
1 ماه 1 هفته ago
124 موضوع 67 پاسخ مهسا سعیدی وفا's Avatar
توسط مهسا سعیدی وفا
5 سال 8 ماه ago
62 موضوع 53 پاسخ زهره چکنی's Avatar
آخرين ارسال: intonation
توسط زهره چکنی
5 سال 8 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
108 موضوع 88 پاسخ سلمی پتگر's Avatar
توسط سلمی پتگر
5 سال 7 ماه ago
41 موضوع 2 پاسخ محبوبه لرنی's Avatar
توسط محبوبه لرنی
5 سال 8 ماه ago
صبوری(0/0)
اسدی(188/32)
رجا(40/0)
تقوی(15/0)
سلطانی(15/0)
گیتی(0/0)
258 موضوع 32 پاسخ مهرنوش قهرمانیان دلفروز's Avatar
توسط مهرنوش قهرمانیان دلفروز
4 سال 9 ماه ago
14 موضوع 9 پاسخ سیده نهی حکاک's Avatar
آخرين ارسال: تعریف مدل
توسط سیده نهی حکاک
5 سال 10 ماه ago
14 موضوع 12 پاسخ شهره حسين پور's Avatar
آخرين ارسال: تاریخچه سینما
توسط شهره حسين پور
4 سال 8 ماه ago
18 موضوع 0 پاسخ ملیحه محسنی's Avatar
آخرين ارسال: a lovely person
توسط ملیحه محسنی
4 سال 9 ماه ago
152 موضوع 6 پاسخ اميد احمدي's Avatar
آخرين ارسال: Thank you
توسط اميد احمدي
5 سال 7 ماه ago
جلالی(5/4)
5 موضوع 4 پاسخ زهرا جلالی's Avatar
توسط زهرا جلالی
5 سال 8 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
4 موضوع 0 پاسخ بیتا نفیسی's Avatar
آخرين ارسال: Improving your readi ...
توسط بیتا نفیسی
5 سال 4 ماه ago
1 موضوع 0 پاسخ خسرو اژدری مفرد's Avatar
آخرين ارسال: legal-political issu ...
توسط خسرو اژدری مفرد
5 سال 1 ماه ago
13 موضوع 0 پاسخ حامد جاویدنیا's Avatar
آخرين ارسال: Russian Tourism Indu ...
توسط حامد جاویدنیا
5 سال 1 ماه ago
1 موضوع 0 پاسخ خسرو اژدری مفرد's Avatar
آخرين ارسال: sports
توسط خسرو اژدری مفرد
5 سال 1 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
سلطانی(10/0)
10 موضوع 0 پاسخ حمیده زاهد's Avatar
آخرين ارسال: pray for comming Ima ...
توسط حمیده زاهد
5 سال 3 هفته ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
امینی(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
امینی(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
2 موضوع 0 پاسخ خسرو اژدری مفرد's Avatar
آخرين ارسال: SOCIO- CULTUREAL ISS ...
توسط خسرو اژدری مفرد
5 سال 1 ماه ago
1 موضوع 0 پاسخ خسرو اژدری مفرد's Avatar
آخرين ارسال: Political News
توسط خسرو اژدری مفرد
5 سال 1 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
رجا(8/0)
صفری(0/0)
8 موضوع 0 پاسخ علی شقاقی مفخم's Avatar
آخرين ارسال: There is no denying
توسط علی شقاقی مفخم
5 سال 1 ماه ago
7 موضوع 0 پاسخ فاطمه خلیلی's Avatar
آخرين ارسال: ترجمه اخبار سیاسی
توسط فاطمه خلیلی
5 سال 1 ماه ago
6 موضوع 0 پاسخ فرزانه محمودیان's Avatar
آخرين ارسال: project : translatin ...
توسط فرزانه محمودیان
5 سال 1 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
25 موضوع 0 پاسخ محمد علوی's Avatar
آخرين ارسال: tourism industry bus ...
توسط محمد علوی
4 سال 9 ماه ago
1 موضوع 0 پاسخ شهلا مولودى's Avatar
آخرين ارسال: medical vocabulary
توسط شهلا مولودى
4 سال 11 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
18 موضوع 0 پاسخ حوریه ناطقی's Avatar
آخرين ارسال: project
توسط حوریه ناطقی
4 سال 8 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
آذری(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
آذری(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
آذری(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
3 موضوع 0 پاسخ فاطمه محمودی's Avatar
آخرين ارسال: Terms Performa
توسط فاطمه محمودی
4 سال 10 ماه ago
3 موضوع 0 پاسخ فاطمه محمودی's Avatar
آخرين ارسال: Medical Terminology
توسط فاطمه محمودی
4 سال 10 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
مرادی(11/2)
11 موضوع 2 پاسخ مهناز نوری پور's Avatar
آخرين ارسال: تاثیر دروغ در زندگی
توسط مهناز نوری پور
4 سال 8 ماه ago

موضوع در تالار: کارشناسی