چهارشنبه, 30 بهمن 1398

 


0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
26 موضوع 1 پاسخ مهدي سليماني's Avatar
آخرين ارسال: زمان گذشته استمراری
توسط مهدي سليماني
6 سال 1 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
2 موضوع 0 پاسخ نوید شایسته زاد's Avatar
آخرين ارسال: .ویرایش شدهletter
توسط نوید شایسته زاد
6 سال 6 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
1 موضوع 0 پاسخ عباس خسروبكي برچلويي's Avatar
آخرين ارسال: Appreciation،thanks
توسط عباس خسروبكي برچلويي
6 سال 9 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
87 موضوع 1 پاسخ فرنگیس السادات رسولی's Avatar
آخرين ارسال: ارسال متن
توسط فرنگیس السادات رسولی
6 سال 6 ماه ago
48 موضوع 2 پاسخ اکرم نظری's Avatar
آخرين ارسال: tafavtha v shebahath ...
توسط اکرم نظری
6 سال 5 ماه ago
9 موضوع 0 پاسخ سعید رحمانی زمهریر's Avatar
آخرين ارسال: زبان
توسط سعید رحمانی زمهریر
6 سال 2 ماه ago
85 موضوع 4 پاسخ حسین صفرآبادی فراهانی's Avatar
آخرين ارسال: ترجمه متن
توسط حسین صفرآبادی فراهانی
5 سال 5 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
26 موضوع 2 پاسخ محمد حسینیان's Avatar
آخرين ارسال: زبان تخصصی
توسط محمد حسینیان
5 سال 2 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
21 موضوع 12 پاسخ عصمت قندی's Avatar
توسط عصمت قندی
5 سال 3 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
38 موضوع 18 پاسخ نوشین نامی's Avatar
توسط نوشین نامی
5 سال 3 ماه ago
15 موضوع 0 پاسخ مهدی سلیمان تبار's Avatar
آخرين ارسال: woman in constitutio ...
توسط مهدی سلیمان تبار
5 سال 5 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال

موضوع در تالار: زبان خارجه