دوشنبه, 20 مرداد 1399

 

*** پذیرش دانشجو   بدون کنکور  در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی***309217399180926018 copy mohem copyهمین حالا با مشاورین ما تماس بگیردید، تلفن:  86037553-88930537- 09124370659309217399180926018 copy***mohem copyثبت نام ( امکان سنجی ) آغاز شد309217399180926018 copy*** پذیرش دانشجو   بدون کنکور  در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی***309217399180926018 copy mohem copyهمین حالا با مشاورین ما تماس بگیردید، تلفن:  86037553-88930537- 09124370659309217399180926018 copy***mohem copyثبت نام ( امکان سنجی ) آغاز شد309217399180926018 copy
How to make Iran quake resistant

 


Iran is one of the most seismically active countries in the world, being crossed by several major fault lines that cover at least 90 percent of the country.

The UN rates Iran as the number one country in the world for earthquakes - whether measured in intensity, frequency or the number of casualties.
Since the beginning of the 20th century about 125,000 people have lost their lives in frequent earthquakes in Iran and two times of this number have been maimed and many more displaced.

Since the destructive earthquake flattened the southeastern city of Bam in December 2003 the Construction Engineering Organization enforced stricter seismic codes, though the regulations in some cases are not fully observed.

Since that date postgraduate engineering students have stepped up research for designing quake-resistant buildings and using light construction materials.

Officials must take the issue of earthquake in the country, especially in the metropolis of Tehran, very seriously. It is a matter of Life and Death. What has been done so far is a drop in the ocean in the big country of Iran with 76 million people.

Councilors in cities, especially in Tehran, who supervise the performance of municipalities, should primarily focus on reinforcement of buildings against earthquakes. For them, the strengthening of buildings should take precedence over everything, even air pollution.

Responsible bodies must also show no leniency in enforcing seismic codes.

It is only through such steps that families can go to bed without being worried about earthquake.

 

چطوری می توان ایران را در برابر زلزله مقاوم کرد؟

ایران با تلاقی چندین گسل مهم و اصلی که حداقل 90 درصد کشور را تحت پوشش قرار داده یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهان است.

سازمان ملل متحد چه از لحاظ شدت، دفعات و تلفات در زلزله، ایران را در جهان به عنوان اولین کشور قلمداد می کند.

از آغاز قرن بیستم در حدود 125000 نفر جان خود را در زلزله های مکرر در ایران از دست داده اند و دو برابر این تعداد معلول و بسیاری بیشتر آواره شده اند.

پس از اینکه زلزله مخرب در دسامبر 2003 جنوب شرقی شهر بم را با خاک یکسان کرد، سازمان مهندسی شهرسازی قوانین جدی تری را به اجرا گذاشت، هرچند که اجرای این قوانین در برخی موارد به طور کامل مشاهده نشده است.

از آن تاریخ تاکنون دانشجویان مهندسی کارشناسی ارشد برای تحقیق در مورد طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله و استفاده از مصالح ساختمانی سبک اقدام نموده اند.

مقامات رسمی ایران باید موضوع زلزله در کشور بخصوص در کلان شهر تهران را بسیار جدی بگیرند. این مسئله مرگ و زندگیست. آنچه تاکنون برای کشور بزرگی مثل ایران با جمعیتی بالغ بر 76 میلیون نفر انجام شده به مانند قطره ای در اقیانوس آبهای آزاد می باشد.

اعضای شوراها، بویژه در تهران که بر عملکرد شهرداری ها نظارت می کنند، در درجه اول باید بر تقویت ساختمانها در مقابل زلزله تمرکز کنند. برای آنها، تحکیم ساختمان ها باید مقدم بر هر چیز حتی آلودگی هوا باشد.

نهادهای مسئول نیز باید هیچ گونه نرمشی در جهت اعمال قوانین مربوط به زلزله نشان ندهند.

تنها از طریق انجام این اقدامات است که خانواده ها میتوانند بدونه هیچ گونه نگرانی از زلزله چشم بر هم بگذارند.


استاد راهنما:
سرکار خانم پانته آ رجاء

گروه مترجمین:
پریوش غنی شجره
ناهید محمودی
مجتبی خدابخش
علیرضا اشتری پور

 

The Expressions of the News:

Fault: گسل
UN: سازمان ملل متحد
Earthquake: زلزله
Intensity: شدت
Frequency: دفعات
Casualty: تلفات
Destructive: مخرب، ویرانگر
Seismic Codes: قوانین زلزله
Regulation: مقررات، قاعده، قانون
Metropolis: کلان شهر
Matter of Life and Death: مسئله مرگ و زندگی
Councilor: عضو شورا
Supervise: نظارت کردن
Precedence: اولویت
Air Pollution: آلودگی هوا
Leniency: نرمش، ملایمت
Enforce: به اجرا در آوردن