شنبه, 21 تیر 1399

 Warning on the rise of children with autism


TEHRAN – The number of kids affected by autism is increasing, an Education Ministry official said on Monday.
Esmail Barqi, the deputy director of the ministry’s center for dealing with challenged students, said currently 1,400 autistic students are under the protection of the organization.
Identifying autistic students began in some provinces in 2005, he added.

هشدار-افزایش کودکان مبتلا به اوتیسم
وزارت آموزش وپرورش روز دوشنبه اعلام کرد، شمار کودکان مبتلا به اوتیسم(درخودماندگی)روبه افزایش است.
اسماعیل برقی معاون وزیر،جهت سامان دهی دانش آموزان مبتلا، بیان نمود: شناسایی مبتلایان در برخی استان در سال 2005 آغاز و تاکنون 1400 نفر از آنان تحت پوشش سازمان قرار گرفتند.


Autism درخودماندگی

Affected by مبتلا

Deputy معاون

Ministry وزیر

Identifying شناسایی

 


استاد راهنما: سرکار خانم رجاء
مترجمین: خانم علی اسعدی-آقای جعفری