جمعه, 02 اسفند 1398

 


صفحه مشخصات کاربری مرتضی قاسمیان
مرتضی قاسمیان
10109
61
-
مدرس
مدرس
0
7 سال قبل
6 سال قبل
7 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

مرتضی قاسمیان
مرتضی
قاسمیان
تحلیل و برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
بررسی اثر تجارت الکترونیک بر کارایی بنگاههای اقتصادی منتخب در بازه زمانی 1384-1388
برنامه ریزی توسعه
اقتصاد خرد
-بررسی الگوی توسعه در کشور مالزی-دانشگاه شهید بهشتی-1386
-حسابرسی اقتصادی،1389
-مسکن مهر،1389
-ارزیابی متغیرهای کلان اقتصادی،1389
-تحلیل بسته سیاستی نظارتی سال1390 بانک مرکزی،1390
-ارزیابی اجمالی طرح مسکن مهر و چالش های پیش رو،1390
-تاملی بر بسته سیاستی نظارتی1390 بانک مرکزی،با همکاری حسابرس کل پولی و بانکی،1390
-جهاد اقتصادی،ضررورت شکل گیری و جایگاه دیوان محاسبات کشور در تبیین نقشه راه،
-اقتصاد سیاسی، تحول همه جانبه اسفند1390
وال استریت و نظام سرمایه داری 1390
-سوئیفت و درجه وابستگی کشور به آن فروردین 1391
-گزارش تحلیلی بررسی برخی از شاخصه های تولید در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی فروردین 91
-اقتصاد مقاومتی و راهکارهای کاهش وابستگی بودجه به نفت
-مروری بر مواد 62 و 70 قانون برنامه پنجم توسعه و نقش آنها در حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی 1391
-تحلیل رقابت پذیری و جایگاه ایران در دومین سال حضور ایران گزارش مجمع جهانی اقتصاد خرداد 1391
-تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی مرداد 1391
- گزارش تحلیل اقتصادی نرخ ارز(بررسی مهمترین پژوهش های انجام شده)1392
-آثار افزایش قیمت هتلینگ بیمارستانی. اردیبهشت 1392

مطالب ارسالی انجمن

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>