پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری صاحب حاجی ابراهیمی
صاحب حاجی ابراهیمی
4188
2
-
ناظم
ناظم
0
9 سال قبل
8 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

صاحب حاجی ابراهیمی
صاحب
حاجی ابراهیمی
زبان و اربیات انگلیسی
تنهایی و انزوا در آثار جان آزبرن
دستور پایه
گفت پایه
زبان خارجه
تالیف کتاب
504Essential Idioms in English
Roudehen Azad University from 1379
Azad Karaj University from 1379 to 1385
Shahriyar Payam-e-Nour from 1384 to 1388
Elmi Karbordi Unit 33 from 1386
Elmi Karbordi Unit 2 from 1388

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2013/12/14 12:17:22How dose the computer work ? Lectureحاجی ابراهیمی207
2013/12/10 12:45:11lecture(Dr. Ali Shariati).mحاجی ابراهیمی302

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>