چهارشنبه, 08 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری محسن رستمی
محسن رستمی
2880
-
-
-
0
8 سال قبل
8 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

محسن رستمی
محسن
رستمی
طراحی معماری
فرم و فضا
ماکت سازی
روش تحقیق
بیان معماری
مهندسی معماری
پژوهشگر مقطع دکتری تخصصی معماری
طراحی مرکز فرهنگی تعاملات ملتهایی آسیایی تهران با رویکرد جهانی شدن فرهنگ شرق
مبانی معماری
عناوین مقالات داخلی و خارجی
1-مقاله با عنوان " تقابل و تعامل سنت و تجدد در معماری معاصر ایران " پذیرش شده و در نوبت چاپ در دوفصلنامه علمی - پژوهشی نقش جهان)با همکاری دکتر فریبرز سجادی مدیر مطالعات و آموزش معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهرتهران)
2- مقاله با عنوان " بازخوانی اندیشه های قرانی در باغ ایرانی با تاکید بر سوره مبارکه انسان)نمونه موردی: باغ دولت آباد یزد( "پذیرش و چاپ شده در دو فصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های قرآنی(با همکاری دکتر محمدرضا پورجعفر استاد دانشگاه تربیت مدرس)
3-مقاله با عنوان "نقش معماری در جهانی شدن و تعامل فرهنگ ها" پذیرش شده در فصلنامه علمی –پژوهشی و ISC مطالعات راهبردی جهانی شدن(با همکاری دکتر سید غلامرضا اسلامی دانشیاردانشگاه تهران و دکتر محمدجواد مهدوی نژاد استادیار دانشگاه تربیت مدرس)
4-مقاله با عنوان “سیر تحول از بومی گرایی تا جهانی گرایی در معماری معاصر ایران دوره قاجار ” پذیرش شده در فصلنامه علمی – پژوهشی و ISC پذیرش شده در فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن(با همکاری دکتر محمدرضا بمانیان استاد دانشگاه تربیت مدرس و دکتر محمدجواد مهدوی نژاد استادیار دانشگاه تربیت مدرس)
5-مقاله با عنوان "نقش جهان ، نقشی از جنس زمان . تاملی در اندیشه مکتب تشیع و تفکر صدرایی " پذیرش شده در فصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه شهرسازی (با همکاری دکتر محمدرضا پورجعفر استاد دانشگاه تربیت مدرس)
6-مقاله با عنوان" باغ ایرانی تصویر عینی از بهشت توصیفی قران با تاکید بر آیات سوره واقعه" (نمونه های موردی :ماهان کرمان،فین کاشان،قدمگاه نیشابور، ارم شیراز،خان شوشتر) پذیرش شده در فصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه معماری(با همکاری دکتر محمدرضا پورجعفر استاد دانشگاه تربیت مدرس)
7-مقاله با عنوان " نقد الگوهای حاکم بر مفهوم توسعه در معماری و شهرسازی معاصر کشورهای اسلامی" پذیرش شده درکنکره بین المللی علوم انسانی - اسلامی و با اخذ مجوز معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات فناوری با نمایه علمی -پژوهشی (با همکاری دکتر خسرو دانشجو استادیار دانشگاه تربیت مدرس)
8-مقاله با عنوان " نقش نشانه های شهری و نمادها در تقویت هویت ایرانی اسلامی در شهرسازی معاصر" پذیرش شده درکنکره بین المللی علوم انسانی - اسلامی و با اخذ مجوز معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات فناوری با نمایه علمی -پژوهشی (با همکاری دکتر علی اکبر تقوایی استادیار دانشگاه تربیت مدرس)
9-مقاله با عنوان " هویت از منظر اندیشمندان شرق و غرب با تأملی بر دو دیدگاه ملاصدرا و کانت " ارائه شده در فصلنامه علمی - پژوهشی کیمیای هنر (با همکاری دکتر محمدرضا پورجعفر استاد دانشگاه تربیت مدرس)
10-مقاله با عنوان " بررسی گسترش مضامین و مبانی هنر ایرانی - اسلامی در قالب معماری با نگرشی به مفهوم جهانی شدن دین اسلام و تعامل فرهنگ ها در نوبت ارائه در فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات فرهنگ و رسانه (نمونه موردی :آثار معماری ایتالیا در دوران بیزانس) (با همکاری دکتر محمدرضا پورجعفر استاد دانشگاه تربیت مدرس و دکتر سید غلامرضا اسلامی
دانشیار دانشگاه تهران)
11-مقاله با عنوان "بررسی راهکارهای طراحی پایداری در بازار ایرانی (نمونه موردی : بازارقدیم دزفول)" سخنرانی و چاپ در همایش ملی توسعه پایدار کردستان
12- مقاله با عنوان "ضرورت توجه به عناصر هویتی فرهنگی درتجدید حیات بافت سنتی شهری( نمونه موردی محله اقامیر شهرستان دزفول)" چاپ در همایش ملی توسعه پایدار کردستان
13- مقاله با عنوان "تبیین الگوهای معماری پایدار در بناهای مسکونی بافت تاریخی شهرستان دزفول" سخنرانی چاپ در همایش ملی توسعه پایدار کردستان
14-مقاله با عنوان "طراحی محیطی پارکهای جنگلی با رویکرد توسعه پایدار " پذیرفته شده و چاپ به عنوان سخنرانی در همایش ملی توسعه پایدار یزد
15-مقاله با عنوان “معیارهای طراحی محیطی بوستان های شهری امن با رویکرد ” CPTED (نمونه موردی: بوستان های شهر کرج)سخنرانی و چاپ در همایش ملی توسعه پایدار کردستان (با همکاری دکتر محمدجواد مهدوی نژاد استادیار دانشگاه تربیت مدرس)
16-مقاله با عنوان “ عناصر هویت ساز شهر کرج ” ارائه و چاپ در مجموعه کتاب های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری کرج (با همکاری دکتر محمدجواد مهدوی نژاد استادیار دانشگاه تربیت مدرس)
17-مقاله با عنوان "مدیریت فرآیند توسعه مناظر شهری با تاکید بر ارزیابی محیطی هزاره سوم"(در حال تالیف)
18- مقاله تحت عنوان
Architectural Modeling for Efficient Multifunctional Spaces to Meet Energy-Saving Goals and Objectives for Contemporary Architecture of Iran. American Journal of Scientific Research. Thomson Reuters ISI)2013).با نمایه ISI
19- مقاله تحت عنوان
Social movements and international styles in contemporary architecture of Iran in Qajar Era. European Journal of Arts and Humanities, 1(2), 80-87) 2013).با نمایه ISI
20- مقاله تحت عنوان
Medical Plants and New Generation of Contemporary Sustecture. Global Journal of Medicinal Plant Research.ISI.2013.با نمایه ISI
21-مقاله تحت عنوان
How Colours are Semantically Interpreted in the Persian, Arabic and English Culture: A Comparative study. American Journal of Scientific Research. Thomson Reuters ISI)2014).با نمایه ISI
22-مقاله تحت عنوان
Designing War Museum Based on Daniel Libeskind’s Hybridity spaces approach Case study: Qom War Museum. International Digital Organization for Scientific Information. ISI.با نمایه ISI
23-The Influence of Kashan Traditional Architecture in Promoting Energy Efficiency, Advances in Building Energy Research. United Kingdom. Subject Category: Building and Construction , Renewable Energy, Sustainability and the Environment . ISI -scopus-Cited Papers 2014. با نمایه ISI
24-مقاله تحت عنوان
Challenges Regarding to Usage of Nanostructured Materials in Contemporary High-Tech Building. UFGNSM .4th international conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials.ISI (to be printed soon).
25- مقاله تحت عنوان
Eco-Friendly Sustecture Buildings and Adoption of High Performance Solar Chimneys.(to be printed soon).
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
مدرس دانشگاه علمی کاربردی
مدرس

مطالب ارسالی انجمن

این کاربر ارسالی ندارد.

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>