پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری محمود باباخاني
محمود باباخاني
6269
13
-
مدرس
مدرس
0
8 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

محمود باباخاني
محمود
باباخاني
مطالعه متون حقوقي و ورزش
حقوق خصوصي
متصدي حمل و نقل
حقوق كار
سوابق اجرايي 30 سال خدمت در مجلس شوراي اسلامي در سمتهاي:
1 - رئيس اداره تدوين مذاكرات
2 - معاون اداره كل قوانين
3 - معاون اداره كل تدوين قوانين
سوابق پژوهشي: عضوهيأت نظارت و كارشناسي تدوين كتابهاي:
قانون ديوان محاسبات كشور
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي
قانون انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران كشور
قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
قانون برنامه و بودجه كشور
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
1 - تدريس در دانشگاه آزاد واحد كرج و دروس تدريس شده: حقوق تجارت 1 و2 و 4
2 - تدريس دانشگاه آزاد واحد تاكستان دروس حقوق تجارت 1 و 2 و 3 و 4
3 - تدريس در دانشگاه آزاد واحد شهر ري تهران دروس تدريس شده: حقوق بازرگاني و حقوق كار
4 - تدريس در دانشگاه عملي كاربردي واحد مشاورين املاك و دروس تدريس شده: مقدمه علم حقوق و حقوق اساسي و حقوق مدني 2 و مباني علم حقوق
5 - تدريس در دانشگاه علمي كاربردي واحد 1 دروس تدريس شده: حقوق تجارت 1و2 و 3 و 4
6 - تدريس در دانشگاه علمي و كاربردي واحد بيمه درس تدريس شده كليات بيمه
7 - تدريس در دانشگاه علمي و كاربردي واحد 13 و درس تدريس شده حقوق بازرگاني و حقوق كار
استاد

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>