پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری حمیدرضا زاهدی
حمیدرضا زاهدی
6141
3
-
مدرس
مدرس
1
2 سال قبل
17 ماه قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

حمیدرضا زاهدی
حمیدرضا
زاهدی
تدریس در زمینه های تئوری های مدیریت و مدیریت کسب وکار و اصول سرپرستی و مدیریت مالی و بازاریابی و اقتصاد و بانکداری و حسابرسی
مدیریت بازرگانی
تعيين سبد بهينه خريد از تامين كنندگان با بكارگيري روش TOPSIS و برنامه ريزي آرماني در يک شرکت توليدي- صنعتي (مطالعه موردي: شرکت توليدي صنعتي عايق خودرو توس)))
ردیف نام درس نوع درس
(عمومی، پایه،
اصلی و تخصصی) رشته مقطع نام مرکز تعداد
دفعات ارائه
1 مهارت ها و قوانین کسب وکار عمومی گرافیک کاردانی علمی و کاربردی واحد 13 1
2 اصول سرپرستی عمومی تبلیغات کاردانی علمی و کاربردی واحد 13 1
3 اصول سرپرستی روابط عمومی عمومی روابط عمومی کاردانی علمی و کاربردی واحد 13 1
4 حقوق و قوانین تبلیغاتی عمومی تبلیغات کاردانی علمی و کاربردی واحد 13 1
5 اصول و مبانی زنجیره تامین عمومی بازاریابی کاردانی علمی و کاربردی واحد 13 1
6 حسابرسی 1 تخصصی حسابداری کاردانی علمی و کاربردی رعد 1
7 مدیریت مراکز فرهنگی عمومی
خبرنگاری کارشناسی علمی و کاربردی واحد 41 1
8 مستند سازی عمومی
بازاریابی کاردانی علمی و کاربردی واحد 41 1
9 مهارت ها و قوانین کسب و کار عمومی
بازاریابی کاردانی علمی و کاربردی واحد 41 2
10 برنامه ریزی بازاریابی عمومی
مدیریت تبلیغات گرایش تجاری کارشناسی علمی و کاربردی واحد 31 1
11 کارآفرینی عمومی
روابط عمومی کارشناسی علمی و کاربردی واحد 1 1
12 علوم اداری عمومی روابط عمومی کارشناسی علمی و کاربردی واحد 15 1
13 اصول بودجه عمومی
روابط عمومی کارشناسی علمی و کاربردی واحد 15 1
14 تشکیلات و سازماندهی
در روابط عمومی عمومی
روابط عمومی کارشناسی علمی و کاربردی واحد 15 1
15 پروژه (ویژه گرایش مالی) تخصصی حسابداری کارشناسی علمی و کاربردی واحد 56 1
16 پروژه (ویژه گرایش حسابرسی) تخصصی حسابداری کارشناسی علمی و کاربردی واحد 56 1
17 مبانی مدیریت سرمایه گذاری تخصصی حسابداری کارشناسی علمی و کاربردی واحد 56 1
18 مدیریت و سازمان تخصصی آشپزی کارشناسی علمی و کاربردی واحد 37 1
19 قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی تخصصی مدیریت کسب و کار کاردانی علمی و کاربردی واحد 37 1
20 حسابداری در هتل تخصصی هتلداری کاردانی علمی و کاربردی واحد 37 1
21 قوانین و مقررات عمومی عمومی مدیریت کسب و کار کاردانی علمی و کاربردی واحد 37 1
22 قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن تخصصی مدیریت کسب و کار کاردانی علمی و کاربردی واحد 37 1
23 کسب و کار از دیدگاه اسلام تخصصی مدیریت کسب و کار کاردانی علمی و کاربردی واحد 37 1
24 مبانی سازمان و مدیریت تخصصی مدیریت کسب و کار کاردانی علمی و کاربردی واحد 37 1
25 کارآفرینی تخصصی بازاریابی کاردانی علمی و کاربردی واحد 41 2
26 اصول حسابداری تخصصی مدیریت کسب و کار
کاردانی علمی و کاربردی واحد 37 2
1- سابقه تدریس در دانشگاه¬های پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، علمی کاربردی، غیرانتفاعی شهرستان¬های گنبد، آزاد شهر، گالیکش و همچنین آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزادشهر را دارم.
2- کاربست يک مدل برنامه¬ريزي چند معياره در تعيين اوزان معيارهاي انتخاب تامين¬کنندگان در يک شرکت توليدي- صنعتي، دكتر مصطفي كاظمي و حميدرضا زاهدي، در حال ارزيابي در فصلنامه علمي - پژوهشي دانش و توسعه.
3- بکارگيري مدل تلفيقي TOPSIS و برنامه¬ريزي آرماني در تعيين سبد بهينه خريد از تامين¬کنندگان براي يک شرکت توليدي- صنعتي، دكتر مصطفي كاظمي و حميدرضا زاهدي، ارسال شده به فصلنامه علمي - پژوهشي دانش مديريت.
4- مروري جامع بر مدل¬هاي ارزيابي و انتخاب تامين¬کنندگان در مديريت زنجيره تامين، دكتر مصطفي كاظمي و حميدرضا زاهدي، در حال ارزيابي در فصلنامه علمي- ترويجي مديريت و توسعه.
5- مروري جامع بر معيار¬هاي ارزيابي و انتخاب تامين¬کنندگان در مديريت زنجيره تامين، دكتر مصطفي كاظمي و حميدرضا زاهدي، در حال تدوین و ارسال به مجله علمي - ترويجي دانشكده علوم اداري و اقتصاد.
6- مروري بر مديريت زنجيره تامين و عناصر آن، دكتر مصطفي كاظمي و حميدرضا زاهدي، ارسال شده به نشريه علمي - پژوهشي اطلاع رساني مديريت.
7- كتاب انتخاب تامين¬کنندگان؛ مدل¬ها و معيارها؛ تاليف دكتر مصطفي كاظمي و حميدرضا زاهدي، نشر جهان فردا و انتشارات نما، 1388.
8- بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر میزان رضایت شغلی کارکنان بخش های مالی دانشگاه فردوسی مشهد؛ دکتر جواد بقایی راوری؛ حمیدرضا زاهدی؛ ارسال شده به پژوهشنامه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد.
9- مبانی مدیریت زنجیره تامین؛ دکتر حبیب الله دعایی؛ حمیدرضا زاهدی؛ ارسال شده به مجلات: بررسی های بازرگانی موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی؛ مجله علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان؛ ماهنامه تدبیر.
10- Applying the Combined Model of TOPSIS and Goal Programming in Determination of Optimized Purchasing Portfolio of Suppliers in a Manufacturing Company, Mostafa Kazemi, Hamid Reza Zahedi,Submitting to International Journal of Production Economics.
11-سابقه 3 سال تدریس در دانشگاه های پیام نور استان گلستان در دروس اقتصاد خرد، پول و ارز بانکداری، مدیریت مالی 1 و 2 ، تجارت بین الملل، بازرگانی بین الملل، مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت، اصول سازمان مدیریت، اصول و مبانی مدیریت، تجارت الکترونیک 1 و 2، زبان تخصصی 2 مدیریت، درس پروژه و کارورزی و همچنین تدریس اصول مدیریت در آموزشگاه فنی و حرفه ای.
3 سال و نیم سابقه تدریس در دانشگاه های پیام نور و علمی کاربردی و مراکز فنی وحرفه ای
سوابق تدریس در مراکز علمی کاربردی
ردیف نام درس نوع درس
(عمومی، پایه،
اصلی و تخصصی) رشته مقطع نام مرکز تعداد
دفعات ارائه
1 مهارت ها و قوانین کسب وکار عمومی گرافیک کاردانی علمی و کاربردی واحد 13 1
2 اصول سرپرستی عمومی تبلیغات کاردانی علمی و کاربردی واحد 13 1
3 اصول سرپرستی روابط عمومی عمومی روابط عمومی کاردانی علمی و کاربردی واحد 13 1
4 حقوق و قوانین تبلیغاتی عمومی تبلیغات کاردانی علمی و کاربردی واحد 13 1
5 اصول و مبانی زنجیره تامین عمومی بازاریابی کاردانی علمی و کاربردی واحد 13 1
6 حسابرسی 1 تخصصی حسابداری کاردانی علمی و کاربردی رعد 1
7 مدیریت مراکز فرهنگی عمومی
خبرنگاری کارشناسی علمی و کاربردی واحد 41 1
8 مستند سازی عمومی
بازاریابی کاردانی علمی و کاربردی واحد 41 1
9 مهارت ها و قوانین کسب و کار عمومی
بازاریابی کاردانی علمی و کاربردی واحد 41 2
10 برنامه ریزی بازاریابی عمومی
مدیریت تبلیغات گرایش تجاری کارشناسی علمی و کاربردی واحد 31 1
11 کارآفرینی عمومی
روابط عمومی کارشناسی علمی و کاربردی واحد 1 1
12 علوم اداری عمومی روابط عمومی کارشناسی علمی و کاربردی واحد 15 1
13 اصول بودجه عمومی
روابط عمومی کارشناسی علمی و کاربردی واحد 15 1
14 تشکیلات و سازماندهی
در روابط عمومی عمومی
روابط عمومی کارشناسی علمی و کاربردی واحد 15 1
15 پروژه (ویژه گرایش مالی) تخصصی حسابداری کارشناسی علمی و کاربردی واحد 56 1
16 پروژه (ویژه گرایش حسابرسی) تخصصی حسابداری کارشناسی علمی و کاربردی واحد 56 1
17 مبانی مدیریت سرمایه گذاری تخصصی حسابداری کارشناسی علمی و کاربردی واحد 56 1
18 مدیریت و سازمان تخصصی آشپزی کارشناسی علمی و کاربردی واحد 37 1
19 قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی تخصصی مدیریت کسب و کار کاردانی علمی و کاربردی واحد 37 1
20 حسابداری در هتل تخصصی هتلداری کاردانی علمی و کاربردی واحد 37 1
21 قوانین و مقررات عمومی عمومی مدیریت کسب و کار کاردانی علمی و کاربردی واحد 37 1
22 قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن تخصصی مدیریت کسب و کار کاردانی علمی و کاربردی واحد 37 1
23 کسب و کار از دیدگاه اسلام تخصصی مدیریت کسب و کار کاردانی علمی و کاربردی واحد 37 1
24 مبانی سازمان و مدیریت تخصصی مدیریت کسب و کار کاردانی علمی و کاربردی واحد 37 1
25 کارآفرینی تخصصی بازاریابی کاردانی علمی و کاربردی واحد 41 2
26 اصول حسابداری تخصصی مدیریت کسب و کار
کاردانی علمی و کاربردی واحد 37 2((تدریس در مراکز و موسسات آموزشی ))
عنوان درس تعداد واحد نام مرکز آموزش عالی نیمسال دفعات تدریس
اقتصاد خرد 3 دانشگاه پیام نور آزادشهر اول 89-88 1
پول و ارز بانکداری 3 دانشگاه پیام نور آزادشهر اول 89-88 1
تجارت بین الملل 3 دانشگاه پیام نور گالیکش دوم89-88 1
مدیریت مالی1 3 دانشگاه پیام نور گالیکش دوم89-88 1
مدریت مالی 2 3 دانشگاه پیام نور گالیکش دوم89-88 1
مبانی سازمان و مدیریت 3 دانشگاه پیام نور گنبد اول 90-89 1
اصول مدیریت 3 دانشگاه پیام نور گنبد اول 90-89 1
بازرگانی بین الملل 3 دانشگاه پیام نور گنبد اول 90-89 2
اصول سازمان مدیریت 3 دانشگاه پیام نور گنبد اول 90-89 1
تجارت بین الملل 3 دانشگاه پیام نور گنبد اول 90-89 2
تجارت الکترونیک 1 3 دانشگاه پیام نور گنبد اول 90-89 1
تجارت الکترونیک 2 3 دانشگاه پیام نور گنبد اول 90-89 1
زبان تخصصی 2 3 دانشگاه پیام نور گنبد اول 90-89 1
اصول و مبانی مدیریت 3 دانشگاه پیام نور گنبد اول 90-89 1
تجارت الکترونیک 1 3 دانشگاه پیام نور گنبد دوم 90-89 2
تجارت الکترونیک 2 3 دانشگاه پیام نور گنبد دوم 90-89 2
تجارت بین الملل 3 دانشگاه پیام نور گنبد دوم 90-89 3
زبان تخصصی 2 3 دانشگاه پیام نور گنبد دوم 90-89 2
پروژه 3 دانشگاه پیام نور گنبد دوم 90-89 1
بازرگانی بین الملل 3 دانشگاه پیام نور گنبد دوم 90-89 3
اصول و مبانی مدیریت 3 دانشگاه پیام نور گنبد دوم 90-89 2
اصول مدیریت 3 دانشگاه پیام نور گنبد دوم 90-89 2
پول و ارز بانکداری 3 دانشگاه پیام نور آزادشهر دوم 90-89 2
پروژه 3 دانشگاه پیام نور گنبد اول 91-90 1
کاروزی 3 دانشگاه پیام نور گنبد اول 91-90 1


تدریس موسسات و یا کارگاههای آموزشی
عنوان مبحث مورد تدریس محل تدریس مدت زمان تعداد فراگیران زمان شروع زمان خاتمه
مهارت آموزی و استفاده از دانش فناوری اطلاعات آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای پژوهش 50 20/9/1388 1/11/1388شرکت در کارگاههای آموزشی
عنوان کارگاه آموزشی برگزارکننده طول دوره زبان ارائه زمان شروع زمان خاتمه
کتاب
عنوان کتاب شابک کتاب نوع همکاری سال انتشار نحوه همکاری
انتخاب تامین کنندگان
(مدل ها و معیارها) 0-78-8907-964-978 مولف 1388 نویسنده دوم
انتشار مقاله تخصصی در مجلات معتبر
عنوان مقاله نویسنده سال انتشار نوع مجله نام مجله نحوه انتشار مقاله
کاربست يک مدل برنامه¬ريزي چند معياره در تعيين اوزان معيارهاي انتخاب تامين-کنندگان در يک شرکت توليدي- صنعتي دكتر مصطفي كاظمي و حميدرضا زاهدي در حال ارزيابي فصلنامه علمي - پژوهشي دانش و توسعه به همرا استاد
بکارگيري مدل تلفيقي TOPSIS و برنامه ريزي آرماني در تعيين سبد بهينه خريد از تامين کنندگان براي يک شرکت توليدي- صنعتي دكتر مصطفي كاظمي و حميدرضا زاهدي ارسال شده فصلنامه علمي - پژوهشي دانش مديريت به همرا استاد
مروري جامع بر مدل هاي ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان در مديريت زنجيره تامين دكتر مصطفي كاظمي و حميدرضا زاهدي در حال ارزيابي فصلنامه علمی و ترویجی مديريت و توسعه به همرا استاد
مروري جامع بر معيارهاي ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان در مديريت زنجيره تامين دكتر مصطفي كاظمي و حميدرضا زاهدي ارسال شده مجله علمي - ترويجي دانشكده علوم اداري و اقتصاد به همرا استاد
مروري بر مديريت زنجيره تامين و عناصر آن دكتر مصطفي كاظمي و حميدرضا زاهدي ارسال شده نشريه علمي - پژوهشي اطلاع رساني مديريت به همرا استاد
بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر میزان رضایت شغلی کارکنان بخش های مالی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر جواد بقایی راوری و حميدرضا زاهدي ارسال شده پژوهشنامه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد به همرا استاد
مبانی مدیریت زنجیره تامین دکتر حبیب الله دعایی؛ حمیدرضا زاهدی ارسال شده مجله علمي - ترويجي بررسی های بازرگانی موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی؛ مجله علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان؛ ماهنامه تدبیر به همرا استاد
Applying the Combined Model of TOPSIS and Goal Programming in Determination of Optimized Purchasing Portfolio of Suppliers in a Manufacturing Company Mostafa Kazemi, Hamid Reza Zahedi Submitting to ISI International Journal of Production Economics به همرا استاد
((سوابق اجرایی و اشتغال))
نام محل اشتغال سمت نوع فعالیت کشور شهر زمان شروع زمان خاتمه

تسلط به زبان خارجه
استاد مدیریت بازرگانی _ کارمند مالی
امور بازاریابی و مالی

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2013/06/17 15:04:28امتحان اصول سرپرستي در روابط عمومي 12 خردادزاهدی602
2013/06/17 14:18:33تشکر از ارائه فیلم انتقال خشمزاهدی684
2013/05/08 15:36:57فیلم انتقال خشمزاهدی532

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>