پنج شنبه, 06 تیر 1398

 

***یادداشت روز***


این جلسه در تاریخ 97/04/31 راس ساعت 15 با حضور اساتید محترم و با نام و یاد خداوند آغاز شد.


در ابتدای جلسه ضمن تشکر از حضور مدرسین توضیحاتی درخصوص نحوه برگزاری کلاسهای کارورزی توسط خانم بختیاری بشرح ذیل مطرح شد:

-براساس دستورالعمل کارورزیها مدرس باید نکات ذیل را مدنظر قرار دهد:

1- انجام راهنمائیهای لازم در تمام مراحل به کارورز.

2-بازدید دو هفته یکبار از محل کارورزی و امضای(فرمهای شماره 1 و 2)

3-ارزیابی فعالیت های کارورز و تکمیل فرم ارزیابی نهایی ایشان(فرمهای شماره 4 و 5)

4-نظارت بر پیشرفت فعالیت های کارورز.

5-ارائه نمره درس به مرکز آموزش.

-درخصوص کارورزی 2 مراحل ثبت نام در سامانه کارورزی توضیح داده شده است.

ارزشیابی کارورز توسط مدرس:

1-امتیاز بررسی گزارشهای کارورز، براساس فرم های شماره 1 و 2 (20 درصد)

2- ارزیابی کارورز توسط مدرس براساس فرم شماره3 (40درصد)

3- ارزیابی مدرس بر مبنای بازدیدهای بعمل آمده براساس فرم شماره 4 (20 درصد)

4-امتیاز گزارش جامع کارورز براساس شیوه نامه مربوط(20 درصد)

5-مدت زمان دوره کارورزی 1 و 2(240 ساعت) خواهد بود.

6-جلسات توجیهی کارورزی حداکثر هفته دوم نیمسال تابستان تشکیل و تاریخ ارائه ی گزارش کارورزی مشخص شود.خانم صفاپو: مدرس موظف است حتماً چک کند که محل کارورزی واقعی باشد نه صوری.

پیرمحمدزاده:بهتر است در جلسه توجیهی یکی از کارشناسان مرکز نیز حضور داشته باشد و فرمهای کارورزی را ارائه نماید.

سالاریان:پیشنهاد می شود ابتدا محل کارورزی توسط استاد تایید شود و بعد از تایید استاد و تکمیل مشخصات فرمها توسط کارشناس مربوط فرمها به صورت کلاسی در اختیار معاون آموزشی قرار گیرد،جهت مهر و امضاء و مجدداً جهت تکمیل گزارش به دانشجو عودت داده شود.

همچنین مقرر شد موارد ذیل توسط کارشناس مرتبط با هر رشته پیگیری شود:

1-تعیین و اخذ ساعات حضور مدیران گروه ها در مرکز و اطلاع رسانی به دانشجویان.
2-مرتب و آماده سازی اتاق مدیران گروه در ساعات تعیین شده توسط کارشناس.
3-ارائه فرمهای کارورزی به دانشجویان/ تایید مکان کارورزی توسط استاد/ در اختیار قرار دادن فرمها به معاون آموزش جهت مهر و امضاء/عودت فرمها به دانشجو جهت تکمیل گزارشات/دریافت فرمها از دانشجو و تحویل به استاد در تاریخ تعیین شده جهت بررسی و ثبت نمره.


نويسنده : محمدرضا رستگار

مدیر سایت
banner-bt