پنج شنبه, 06 تیر 1398

 

***یادداشت روز***


 
 معرفي به استاد
در صورتيکه دانشجويي کليه دروس عملي و نظري خويش را گذرانده باشد و براي فراغت از تحصيل نياز به گذراندن حداکثر 4 واحد نظري داشته باشد مي تواند پس از موافقت دانشگاه تا سقف 4 واحد، و با اخذ مجوز کميسيون موارد خاص دانشگاه دروس باقی مانده را بصورت معرفي به استاد امتحان دهد. انجام امتحان در پایان تمامی دوران تحصیل دانشجو در ترم آخر می باشد.


نکات بسیار مهم:

  • لطفاً توجه فرمایید دروسی کهواحدهای آن عملیمی باشدمشمول معرفی به استاد نمیشود.
  • امتحان از دانشجویانی که2درس نظری یا عملی نظریداشته باشند در صورتی کهکمیسیون موارد خاص دانشگاه،موافقت نماید اخذ خواهد شد.
  • در صورتی کهبیش از دو درساز دروس  مانده باشد دانشجوموظف به انتخاب واحد می باشد.
  • دانشجویانی که دروس آنها دارایواحد عملیمی باشدجهت مشخص شدن وضعیت تحصیلی خود هرچه زودتر به واحد آموزش مراجعه نمایند.
  • دانشجویانی کهبا امتحان آنها موافقت می شودتاریخ امتحان،منابع امتحانیونام استادرا می توانندازطریقسایت دانشگاه در قسمت امتحانات با نام اعلام نتایج درخواست معرفیبه استاد پیگیری نمایند.
  • حضور دانشجو درروز و ساعت آزمون اجباریمی باشد و آن دسته از دانشجویان که در روز تعیین شده حضور نیابند به هیچ عنوان امتحان مجدد برگزار نخواهد شدو دروس مذکور تا ترم بعدی باقی خواهد ماند بنابرین به روز و ساعت دقیق آزمون توجه فرمایید.
  • حتما توجه فرماییدنمره درس معرفی به استاد شما زمانی در سامانه وارد خواهدشدکه تمامی نمرات ترم آخر به صورت کامل وارد و گذرانده شده باشد در صورتی که درسی از ترم جاری را نتوانید بگذرانید ، امتحان معرفی به استاد شما لغو خواهد شد و میبایست در ترم آتی جهت انتخاب واحد اقدام نمایید.

دانشجویان محترم لطفا درخواست" معرفی به استاد" خود را به صورت تیکت به کارشناسان مربوطه ارسال فرمایید و فرم ذیل را پر فرمایید
اخذ دروس مربوطه منوط به ارسال تیکت می باشد.


تاریخ اعلام موافقت یا عدم موافقتدر اطلاعیه های بعدی اعلام می گردد.


جهت پرکردن فرم معرفی به استادکلیک نمایید.


نويسنده : محمدرضا رستگار

مدیر سایت
banner-bt