پنج شنبه, 06 تیر 1398

 

***یادداشت روز***از کلیه دانشجویان گرامی درخواست می گردد، به سامانه سجاد برای کنترل انتخاب واحد نیم سال دوم95-96 خود مراجعه و در صورت عدم وجود برنامه هفتگی حداکثر تا ساعت14:00 روز جمعه  مورخ 95/12/06 برای انتخاب واحد به دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13 تهران در ساختمان زرتشت بخش انتشارات مراجعه نمایند.
نويسنده : معصومه نجفی فرد

کارشناس مسئول آموزش
banner-bt