پنج شنبه, 06 تیر 1398

 

***یادداشت روز***قابل توجه آن دسته از دانشجویان که درخواست تحویل کارت دانشجویی دارند:
 بعد از وصول اطمینان از بارگذاری عکس در سامانه سجاد و رفع نواقص پرونده و تعیین تکلیف مالی از تاریخ 95/12/1 به مدت دو هفته جهت دریافت کارت دانشجویی به حوزه ریاست مراجعه نمایید.
چنانچه دانشجویان عزیز در زمان تعیین شده مراجعه ننمایند؛تحویل کارت دانشجویی آنان مستلزم پرداخت هزینه خواهد بود.
نويسنده : معصومه نجفی فرد

کارشناس مسئول آموزش
banner-bt