پنج شنبه, 06 تیر 1398

 

***یادداشت روز***


واحد13به منظور رفع برخی ایرادات برنامه هاي درسی دوره هاي کاردانی و کارشناسی حقوق و انطباق هر چه بیشتر برنامه هاي موجود با ضوابط و مقررات مراجع قانونی،از تمامی مدرسان و دانشجویان علاقه مند دعوت به همکاری میشود.تا نقطه نظرات خود را به آدرس ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال فرمایند.


 واحد13براي دانشجویان کارشناسی ورودي سال هاي 91 و 92 ، با توجه به اشتراك محتوایی برخی از دروس دوره هاي کاردانی با دوره هاي کارشناسی، ریز محتواي آموزشی دروس مورد بازنگري قرارگرفته و با توجه به سطح و ماهیت دوره کارشناسی تغییر یافته است. لازم به ذکر است با توجه به در حال اجرا بودن رشته هاي مذکور و به منظور جلوگیري از اختلال احتمالی در فرایند اجراي دوره وخدمات آموزشی، عناوین دروس در برنامه هاي درسی و سامانه آموزشی دانشگاه بدون هیچ گونه تغییري باقی مانده و صرفاً ریز محتواي آموزشی دروس تغییر کرده است. ضمن اینکه برنامه هاي درسی دوره هاي کاردانی حقوق براي ورودي هاي مذکور هیچ گونه تغییري نکرده است.
برنامه هاي درسی ذیربط در سایت دفتر برنامه ریزي آموزشی مهارتی بارگذاري و قابل دسترسی وبهره برداري می باشد.
 واحد13براي دانشجویان ورودي مهر ماه سال 1393 ، برنامه هاي آموزشی رشته هاي حقوق در مقطع کاردانی شامل ارشاد و معاضدت قضایی، امور ضابطین قضایی، شوراي حل اختلاف، دستیاري قضایی، خدمات قضایی، حقوق ثبتی و نگارش حقوقی و در مقطع کارشناسی شامل ارشاد در امور کیفري، ارشاد در امور مدنی، دستیاري قضایی در امور کیفري، دستیاري قضایی در امور مدنی و حقوق ثبتی توسط کمیته علمی- تخصصی مورد بازنگري کامل قرار گرفته و با دروس و محتواي جدید به تصویب شوراي برنامه ریزي آموزشی و درسی رسیده است. تاکید می شود این برنامه ها براي دانشجویان ورودي مهر سال 93 و بعد از آن لازم الاجرا بوده که جایگزین برنامه هاي قبلی می گردد.
شایان ذکر است عناوین دروس در سامانه جامع آموزشی دانشگاه بارگذاري شده و مشخصات کامل برنامه نیز به زودي در سایت دفتر برنامه ریزي آموزشی مهارتی بارگذاري خواهد شد.
نويسنده :

مدیر امور اداری
banner-bt