دوشنبه, 05 اسفند 1398

 

فرم نظرسنجی برنامه ریزی کلاسی مهر ماه 98

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام خود را وارد کنید

کدملی(*)
لطفا کدملی خود را وارد کنید

رشته تحصیلی(*)
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد کنید

نیمسال ورود(*)
تاریخ نیمسال ورود را وارد کنید

مقطع(*)
مقطع تحصیلی خود را وارد کنید

روزهای پیشنهادی خود را انتخاب کنید
لطفا سه روز را انتخاب کنید

روزپیشنهادی اول(*)
لطفا یک روز را انتخاب کنید

روزپیشنهادی دوم(*)
لطفا یک روز را انتخاب کنید

روزپیشنهادی سوم(*)
لطفا یک روز را انتخاب کنید

ساعات پیشنهادی(*)
ساعت پیشنهادی خود را انتخاب کنید