کاربینی-حوزه فعالیت یک کارشناس امور فرهنگی

  • پرینت

 

 

 

مقدمه ابتدایی در خصوص خصوصیات و دامنه فعالیت یک کارشناس امور فرهنگی

 

در ابتدای و در جهت تشریح فعالیتی که یک کارشنای فرهنگی در یک نهاد فرهنگی و یا اجتماعی قادر به انجام آن خواهد بود لازم است نظرات خود را پیرامون خصوصیات یک کارشناس فرهنگی،افق دید و نحوه نگرش او به امور و مسائل پیرامونش ذکرکنیم و یاد آور این نکته باشیم که با توجه به اینکه کشور ما به لحاظ فرهنگی کشوری غنی و با آداب و رسوم بسیار کهن و قدیمی می باشد هر تغییری در جامعه نیازمند یک بستر سازی فرهنگی و یا به عبارتی هر پدیده اجتماعی لزوما" بر اساس یک باور فرهنگی شکل می گیرد . با ذکر این مقدمه قصد داشتم این نکته را روشن سازم که هر پدیده در جامع هر چند از منظر برخی ارتباطی با فرهنگ ندارد ولی با برسی موشکافانه آن مطلع خواهیم شد که این پدیده برخواسته از نوعی باور و اساسا" یک پدیده فرهنگی است و همین امر دامنه مطالعات و بررسی های یک کارشناس امور فرهنگی را گسترش می دهد .با عنایت به این دامنه گسترده خصوصیات یک کارشناس فرهنگی را به اختصار ذکر می کنم.

 

 

 

خصوصيات يك كارشناس امور فرهنگی

1.اولين خصوصيت لازم يك كارشناس فرهنگی ،برخورداری از معلومات همه جانبه و وسيع (وسعت ديد و جهان بينی علمی و قدرت حافظه زياد)

2.تمايل زياد به دانستن همه چيز ،اعمال كوشش در آموختن هر چه بيشتر و بهتر

3.قدرت كار و كوشش خستگی نا پذير و آمادگی برای انجام امور محوله در هر شرايط

4.مطلع بودن به معنی اخص كلمه به طوری كه به تمام رويداد ها و اخبارمربوط به زمينه و فعاليتهای خاص خود آشنايی و آگاهی كامل داشته باشد(حال خواه اين اخبار درباره فعاليتهای مؤسسه و كشور باشد خواه رويداد هاي خاص)

5.دارای استعداد خاص در برقراری تماس و ارتباط با گروهها و افراد مختلف

6.برخورداری از ذوق هنری در زمينه های مختلف

7.برخورداری از ظرافت فكری و حس ابتكار به طريقی كه در برخورد با مسائل بتواند راه حلهايی فوری يافته ، موانع را از سر راه به دور كند.

8.تسلط كافی به زبان كشور و شهری كه در آن به فعاليت مشغول است (اين تسلط تنها محدود به محاوره نيست بلكه قدرت نويسندگی نيز مد نظر است)

9.آشنايی كامل با اصطلاحات خاص مسائل فرهنگی و هنری در تمام زمينه ها بويژه هفت هنر و انجمن ها و وسايل ارتباط جمعی

10.دارای استعداد خاص روانشناسی علي الخصوص روانشناسی هنری و فرهنگی و برخورداری از تجربياتی در اين زمينه

11.در حد امكان آشنايی با دو زبان خارجي به ويژه انگليسی

12.عاری بودن از پيش داوری و تعصب عوامانه ، برخورداری از وجدان پاك و دوری از هر نوع تمايلی كه وی را به استفاده از وسايل موجود برای نايل آمدن به هدف شخصی وادار كند

13.دوری از هر نوع گرايش خاص در اعمال فعاليتهای مربوطه

14.برخورداری از سلامت جسمی و روانی

15.دارا بودن قدرت و استعداد رايزنی و مشاوره در اموری كه مورد تقاضای مؤسسه است

16.مقتصد بودن و دقت كافی در خرج اعتباراتی كه مؤسسه مربوطه در اختيار می گذارد

17.برخورداری از صفت خويشتن داری ،تسلط بر اعصاب ، قدرت اعمال ديپلماسی و رعايت اصول و مبادی ادب و تربيت

18.راز دار بودن

19.كارشناس امور فرهنگی بايد فردی مؤمن و متعهد باشد ، با ظاهری آراسته ودر خور و دور از تأثير مسائل شخصی فعاليتها را دنبال كند

20.كارشناس امور فرهنگی در هر حال می بايستی آگاه به اين واقعيت باشد كه فعاليتهای فرهنگی يك شغل نيست بلكه يك رسالت است.

21.دارای استعداد و آمادگی در برقراری ارتباط چه از طريق سخنرانی و چه از نظر نويسندگی

22.آمادگی برای درك عقايد و نظرات ديگران

23.آشنا به شيوه های تحقيق و بررسی افكار عمومی

24.دارا بودن از يك آرشيو اطلاعاتی غنی درباره فرهنگهای مختلف داخلی و خارجی

25.آشنا به امور و شيوه های برنامه ريزی در زمينه های مختلف فعاليتهای فرهنگی

26.آشنا به اصول بود جه بندی فعاليتهای فرهنگی با توجه به هدفهای كوتاه مدت و بلند مدت سازمان

27.تماس دائم با مؤسسات و انجمن های فرهنگی و هنری و آگاهی از فعاليتهای ايشان

28.آشنا به اصول سخنوری

29.آشنا به آداب و رسوم و فرهنگ ملی و مذهبی و ارزشهای حاكم در مناطق مختلف كشور

30.آشنا به آيين نامه ها و دستور العمل های فرهنگی كشور

31.آشنا با سير تحولات سازمانی كه در آن مشغول به كار است و ديگر سازمانها و مؤسسات فرهنگی كشور

32.حضور مرتب و مستمر در مراسم و جشنهای مختلف با دقت و زير نظر داشتن تمام مسائل و يادداشت برداری و در اختيار داشتن فهرستی از تمام مراسم و سالروزهای كشور و ديگر در اختيار داشتن فهرستی از مقامات مملكتی و به خصوص مقامات فرهنگی داخلی و خارجی و به روز كردن آن.

33.آشنايی با نقاط ديدنی و فرهنگی كشور

34.آشنا به اصول سياست فرهنگی جمهوری اسلامی ايران

35.آشنايی كامل به كامپيوتر و استفاده از اينترنت

نويسنده : حمیدرضا مرادی اهری

این کاربر 7 مطلب منتشر شده دارد.