سه شنبه, 06 مهر 1400

 

 • بنر آغاز سال تحصیلی
 • arbaeen
 • moghadas
 • kardani copy copy copy
 • karshenasi1400
 • 332 copy
 • sabtenam-new copy
 • pajo1 copy
 • head sait 1 copy
 • head sait 2 copy
 • head sait 3 copy

daneshjo jadid
 راهنمای دانشجویان و اخبار دانشجویان ورودی جدید  
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد13
pajoh2 copy
کارکاه ها و نشست های تخصصی  مجازی    
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد13
paziresh1111111
پذیرش دانشجو بدون کنکور ، ثبت نام از طریق سایت    
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد13
anjoman1
سامانه آموزش مجازی   
برای ورود به سامانه کلیک نمایید
anjoman1
ارسال سوال و درخواست
از طریق تیکتینگ
  
(پاسخگویی آنلاین)

10 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy
ثبت نام ، انتخاب واحد ، پرداخت شهریه 

12 copy copy copy copy copy copy copy 1 copy
زمان ثبت نام،انتخاب واحد ،
حذف و اضافه و برنامه هفتگی 

anjoman1
 انجمن های علمی دانشجویی
و سامانه آموزش مجازی 

karvarzi copy
اخبار کارورزی 
فرهنگ و هنر مرکز 13 


شرح وظایف کارکنان امور مالی و اداری بخش حسابداری


 

بسمه تعالی

شرح وظایف کارکنان مالی و اداری

  مقدمه

تعریف امـور مالی

مجموعه ای است از واقعیتها, اصول و تئوریهائی که با تامین و بکارگیری منابع مالی توسط افراد و واحـدهای مختلف ارتباط دارد .

ماموریت ومهارت های کسب شده توسط حسابدارجهت انجام برنامه ریزی در کار

تهیه و تنظیم دستورالعملها ، روشها و رویه های مالی بمنظور ایجاد هماهـنگی و انجـام عمـلیات حسابداری در واحد های مختلف بر اساس استانداردهای تعیین شده .

تامین مالی، بودجه بندی ، ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری برای طرح ریزی استراتژیهای بازاریابی قیمـت گذاری محصولات .

انجام تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی واحدهای مختلف و بررسی گزارشهای مالی و روشن نمودن وضعیت مالی شرکت و ارائه گزارشات .

 

مدیر امـور مالی

تعریف

مـدیر مالی « حسابدار حرفه ای » اسـت که دارای « صلاحیت حرفه ای » بوده وضمن دارا بودن آگاهی های کلی در زمینه های متنوع امور مالی ودانش مدیریت ، در یک یا چند زمینه مشخص مالی نیز متخصص است .

حدود مسئولیتها

برنامه ریزی ، هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی شـرکت در چهارچوب مقررات ، قوانین ، آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب و ایجاد هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره برداری از اطلاعات مالی و ایجاد بخشها و دوایر یا رده های متعدد در حیطه مسئولیت ، برای تحصیل اهداف امور مالی . مدیرمالی همچنین در تدوین ضوابط ارتقاء کارکنان امور مالی , نقش اساسی دارد .

شرح وظایف

مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاستهای اعتباری و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آنها.

تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارائیهای پولی و تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری .نگهداری سوابق و مدارک مالی , کنترل فعالیتهای مالی , مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد, امور مالیاتی موجودیها , دارائیهای ثابت و عـملیات کامپیـوتری .

پیش بینی و طرح ریزی بلند مدت وجوه لازم برای سرمایه گذاری بر اساس تغییرات تکنولوژیک بازار سرمایه و بازده پروژه ها ی سرمایه گذاری همچنین بکارگیری ارقام پیش بینی نشده و تاریخی برای طرح ریزی عملیات آتی و آثار آن در سیاستهای سود آوری و پیش بینی اقـلام بهای تمام شده و هزینه .

برنامه ریزی و سازماندهی بمنظور انجام وظایف مختلف امور مالی شـرکت .

تهیه و تنظیم خط مشی ها , دستورالعملها , روشها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، بمنظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی واحدهای مختلف.

تصمیم گیری واعلام نظر نهایی در موارد پیدایش اختلاف نظر بین واحدهای تابعه .

دریافت گزارشهای مالی از واحدها ، پروژه ها و سایر مدیریت ها وبررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرتها .

اعمال نظارت و کنترل بمنظور حسن اجرای قوانین , مقررات , دستورالعملها وبخشنامه های مالی در واحد های مختلف .

طبقه بندی حسابها ـ ودرصورت نیاز ـ طبقه بندی گروه کالاها وکدینگ مربوط به موجودیها و انبار، براساس سیستم های مکانیزه وپیشنهاد وتائید تغییر یا تهیه سیستـم های نرم افزاری مالی بصورت سفارشی یا پکـیـج .

نظارت و کنترل بمنظور حفـظ و نگهداری اموال و دارائیهای شـرکت .

برنامه ریزی بمنظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود وزیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف .

برنامه ریزی وکنترل اقلام بمنظور اداره دارائیها وسرمایه در گردش شـرکت و تامین اعتبار مورد نیاز واحد های مختلف بر اساس بودجه سالانه که مورد تصویب هیئت مدیره شـرکت رسیده باشد .

پیش بینی ، طرح ریزی و ارائه بودجه دوره ای شرکت براساس برنامه ها ، پروژه ها وسفارشات و نیازهای اعلام شده واحدهای مختلف واستراتژی اعلام شده ازسوی هیئت مدیره ، با درنظرگرفتن روند سنواتی منابع ومصارف و تغییرات احتمالی آتی .

ارزیابی عملکرد واحد ها با توجه به بررسیها و نتایج گزارشهای مالی و ارائه گزارش برای مقام مافوق .

ارزیابی مستمر سیستمها , روشها , و فرضهای مرتبط با امور مالی واعلام نقاط قوت و ضعف روش های اجرایی موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی .

انجام وظیفه بعنوان عامل کنترلی بر اساس شرح وظایف مصوب ودستورالعمل های درون سازمان منطبق با استانداردهای حسابداری .

تنظیم گزارشات مالی عندالاقتضا.

برنامه ریزی بمنظور حسابرسی ضمنی و پایان سال واحدهای مختلف بمنظور حسن انجام کار بر اساس صلاحدید مقام مافوق .

عضویت و شرکت در جلسات کمیته وام، معاملات وسایرکمیته ها یا جلسات یا سمینارهای داخلی یا خارجی شـرکت به تشخیص مـدیریت شـرکت.

برنامه ریزی واجرای طرح های مصوب مزایای کارکنان و نظارت بر حسن اجرای نظام های پرداخت پرسنلی، بمنظور ایجاد انگیزش در کارکنان.

بررسی و تطبیق فعالیتها با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات .

تشخیص وتامین نیازهای آموزشی و تخصصی کارکنان تحت مـدیریتی همگام با ضرورتهای شـرکت .

سازماندهی و جابجایی پست های درون سازمانی یا تغییر شرح شغل کارکنان امور مالی، با توجه به نیازهای امورمالی شرکت وتوانایی های کارکنان .

تشخیص نیاز و اعزام کارکنان به ماموریتهای مورد نیاز حسب مورد .

تصویب هر نوع گزارش از جمله گزارشات دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی و ثبت ماشینی .

سرپرست حسابداری

خلاصه مسئولیتهـا و اخـتیارات

  کنترل حساب مشتریان وانجام تعـدیلات لازم .

پیگیری تسویه حساب با بدهکاران .

  پیگیری ضمانتنامه ها و اسناد تضمینی .

همکاری در عملیات بستن حسابهای پایان دوره مالی .

کنترل و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف پرسنل حسابداری .

پیگیری گشایش اعتبارات اسنادی و سفارشات خارجی .

کنترل صحت مدارک ضمیمه اسنادحسابداری

کنترل محاسبات دریافت ها و پرداخت ها .

صحت سرفصل (کد ) آرتیکل های اسناد حسابداری صادره.

  کنترل گردش و مانده حسابها.

هماهنگی و همکاری با حسابرسان شرکت بمنظور شفاف سازی و رفع ابهام از حسابها و اسناد و ارتقاء کیفی گزارشات ارائه شده توسط آنها .

ارائه گزارش واعلام بموقع هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه ضعف در روشهای اجرائی ، بهمراه پیشنهادات اصلاحی ، به مدیر مالی.

شرح وظایف

  انجام کلیه امور محوله صرفا" بر اساس روشهای مدون , آئین نامه ها و دستورالعملها ی تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روشهای لازم در زمینه های مـورد نظر یا تشخیص ضرورت تعـدیل روشهای موجود استعلام موضوع از مدیر مالی قبل از هـرگـونه اقـدام اجـرائی .

ارائه گزارشات مالی مورد نیاز به مسئولین مافوق .

تهیه و تنظیم صورتهای مغـایرت مربوط به حسابهای فی مابین با سایر شرکتها یا پیمانکاران ومشتریان و سایر افراد طرف حساب با شرکت و اقـدام جهت رفع مغایرت آنها و ارائه گزارش مربوطه به مدیرمالی .

صدور درخـواست پرداخت ازطریق حسابهای بانکی یا تنخواه گردان ، جهت تائیـد مدیر مالی وتصویب مـدیریت - در صورت لزوم - پس ازاطمینان از کفـایت مدارک ومستـندات مربوطه و کنترل مانده ها و سوابق قبلی.

پیگیری جهت تسویه حساب پیش پرداختها , قراردادها و سایربـدهـی ها و مـطالبات شرکت .

تهیه نسخه پشتیبانی از سیستمهای مکانیزه در اختیار بر روی دیسکهای کامپیوتری به صورت روزانه و نگهداری آنها در محل امن ، پس از اطمینان از صحت فایل های اطلاعاتی موجود برروی آنها .

ثبت ضمانت نامه ها و سپرده های شرکت نزد اشخاص و پیگیری وصول آنها در موعـد مقـرر.

نظارت و کنترل بر اجرای صحیح امورمحوله در چارچوب شرح وظایف تعیین شده جهت کارکنان واحد حسابداری .

پاسخگویی ورفع سؤالات و مشکلات فنی پرسنل واحد حسابداری ودر صورت لزوم انتقال موارد به مدیر مالی جهت تعیین تکلیف .

هماهنگی بامدیر مالی جهت انجام امور محوله به حسابداری و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شده .

نگهداری وراهبری سیستم های مکانیزه حسابداری و صندوق و حقوق و دستمزد و سایر سیستمهای نرم افزاری مورد نیاز برحسب مورد وثبت روزانه اطلاعات لازم در آنها .

صدور اسناد مربوط به بستن حسابها و سند افتتاحیه .

همکاری با مدیر مالی و سایر واحدهای امور مالی جهت عملیات بستن حسابها در پایان دوره مالی و تهیه صورتهای مالی اساسی و صورتها و گزارشات میان دوره ای .

ارتباط با بانک های طرف حساب شرکت .

پیگیری گشایش اعتبارات اسنادی و کنترل مدارک به منظور اطمینان از صحت انجام کار در حداقل زمان ممکن .

بستن حسابها وتهیه صورتهای مالی قانونی و گزارشات پایان سال تحت نظر مدیر مالی یا مشاوران معرفی شده به این منظور، که با تشخیص مقام مافوق صورت خـواهد گرفت .

کنترل اصالت قانونی مستندات پیـوست سند حسابداری وصحت مبالغ وعدم قلم خوردگی ومخدوش بودن آنها وتطیق پرداختها با قوانین داخلی شرکت و استانداردها و رویه های موجود .

کنترل سرفصل حسابها در کلیه سطوح آرتیکل های موجود در اسناد از نظر انطباق حساب با مدارک ضمیمه و موضوع سند و استانداردها و رویه های حسابداری و قوانین شرکت .

کنترل صحت محاسبات مربوط به دریافت ها و پرداخت های شرکت .

کنترل مدارک و مستندات ضمیمه اسناد از نظر کفایت مدارک وصحت محاسبات ، جمع تعدادی و ریالی فاکتورها ، کفایت تائید کنندگان و ...

تائید و امضا اسناد پس از انجام کلیه کنترل های لازم .

ارجاع اسناد در فاصله زمانی تعیین شده جهت رویت وتائید نهایی مدیر مالی .

کنترل گردش حسابها و مانده آنها و اعلام موارد مشکوک یا اشتباهات به مدیر مالی جهت پیگیری یا صدور اسناد اصلاحی .

کنترل دوره ای حسابهای باز نظیر پیش دریافت ها و پیش پرداخت ها، حسابها واسناد دریافتنی و پرداختنی ، بمنظور تسویه حساب یا انجام ثبت های لازم .

پیگیری تسویه حسابهای تنخواه گردانها در پایان دوره مالی یا در سایر مقاطع اعلام شده از سوی مدیر مالی

پیگیری وگـزارش اشتباهات موجود درحسابها ازنقطه نظر سرفصل وکدینگ حسابها واقدام درجهت اصلاح اشتباهات .

تائید کنترل های صورت گرفته توسط مسئول صدور سند و بررسی اسناد اصلاحی مربوطه و تائید کنترل ممیزی اسناد .

کنترل ثبت ماشینی وتائیـد اسناد بمنظور قطعی نمودن آنها و صحت اطلاعات ثبت شده در کامپیوتر .

تائید هر نوع گزارش از جمله گزارشات دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی و ثبت ماشینی .

نظارت برثبت بموقع دفاترقانونی (روزنامه وکل) براساس اسناد قطعی شده حسابداری یاخلاصه اسناد حسابداری تهیه شده از سیستم کامپیوتری ، مطابق آئین نامه ثبت ونگهداری دفاترقانونی مصوب وزارت اموراقتصادی ودارایی .

کنتـرل وتطبیـق هرنوع پرداخت ، با سوابق قبلی (مانده بدهی یا بستانکاری قبلی ).

کنترل قراردادهای شرکت با واحد های مختلف و اشخاص یا شرکتهای ثالث در هر مرحله از پرداخت و تائید پیشرفت کار آنها .

درجریان قراردادن مقام مافوق ازمواردی که درحین رسیدگی به آنها برخورد میکند .

محرمانه تلقی نمودن اطلاعاتی که در طول رسیدگی باآن برخورد میشود .

انجام سایر وظایفی که در چهارچوب مسئولیتهای تعیین شده محول میگردد.

ارتباطات سازمانی و جذب نیرو

مستقیم زیر نظر مدیر امورمالی و درغـیاب ایشان زیر نظر مدیر عامل یاجانشین تعیین شده انجام وظیفه می نمایند .

ارتبـاط و همکاری با واحدهای تابعه امورمالی وطرف حسابهای شرکت .

مسئولیت نظارت و کنترل برعمـلیـات و نگهداری وثبت اطلاعات آماری مربوط به تولید محصول به تفکیک محصول و مراحل تولید و سفارش از زمان شروع سفارش تا زمان تحویل و تسویه حساب مالی با پیمـانکاران و خریداران و تامین کنندگان قطعات و مواد اولیه و تنظیم و ارائه صحیح و بموقع گزارشات مالی در چهارچوب اصول و استانداردهای مورد قبول حسابداری , قوانین و مقررات جاری و دستورالعملهای مربوطه و نیز مسئولیت ایجاد هماهنگی لازم با سایر واحدهای تابعه امورمالی و سایر شرکتها یا نمایندگان آنها در پروژه ها - صرفا" درحیطه مسئولیت های محوله - بعهده مسئول این واحد میباشد .

تهیه گزارشات خرید و فروش فصلی و سایر گزارشات مالیاتی .

ارائه گزارشات بموقع در خصوص وضعیت بدهکاران شرکت و پیش پرداخت ها .

شرح وظایف

1-   انجام کلیه امور محـوله صرفـا" بر اساس روشهای مدون , آئین نامه ها و دستورالعملها ی تصویب شده و در صورت عـدم دسترسی به روشهای لازم درزمینه های مـورد نظر یا تشخیص ضرورت تعـدیل روشهای مـوجـود استعلام موضوع از مقام مافوق قبل از هـرگـونه اقـدام اجـرائی .

2-   تهیه گزارشات خرید و فروش سه ماهه .

3-تهیه گزارش و اظهارنامه مالیات برارزش افزوده در مهلت های قانونی تعیین شده و پیگیری جهت تحویل موارد به مراجع مربوطه

4-ارائه گزارشات مالی مورد نیاز به مسئولین مافوق .

5-تهیه گـزارشات تفکیکی و آماری و نمودارهای مقایسه ای مورد نیاز درهـر پروژه بصورت مستمر و موردی ، جهت ارائه به مدیریت .

6-محاسبه وتعدیل ذخیره های موردنیاز درپایان دوره مالی ، نظیربازخـرید سنـوات خدمت کارکنان ، بازخرید مرخصی ، هزینه های تحقق نیافته و... .

7-انجام سایر وظایفی که در چهارچوب مسئولیتهای تعیین شده محول میگردد.

  وظایف حسابدار مالی

خلاصه مسئولیتهـا و اخـتیارات

صدور اسناد جاری حسابداری .

صدور اسناد اصلاحی .

دریافت و بررسی اسناد ارسالی از سایر سیستم ها به حسابداری .

تهیه لیست حقوق ماهانه .

نگهداری و راهبری سیستم حقوق و دستمزد .

نگهداری ، راهبری ، وتهیه گزارش از سیستم پرسنلی .

تهیه لیست های ماهانه بیمه و اظهارنامه مالیاتی حقوق و دستمزد.

شرح وظایف

انجام کلیه امور محوله صرفا" بر اساس روشهای مدون , آئیننامه ها , دستورالعملهای تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روشهای لازم در زمینه های مورد نظر یا تشخیص ضرورت تعدیل روشهای موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافـوق خود قبـل از هـرگونه اقـدام اجـرائی .

صدورکـلیه اسناد حسابداری شرکت اعم از تنخواه گردانها , اموال و دارائیهای ثابت خریداری شده وفروش رفته ، درآمدها وفروش ، حقـوق ودستمزد ، اسناد اصلاحی ، و اعلام نواقص موجود درمستندات ارسالی ، به واحدها یااشخاص ارجاع دهـنده .

نگهداری وکاربری سیستم نرم افزاری مالی شرکت وتهیه نسخه پشتیبانی بصورت هفتگی از اطلاعات موجود و نگهداری آنها در محل امن پس از اطمینان از صحت اطلاعات کپی برداری شده.

دریافت و بررسی کلیه اسناد ارسالی از سایر سیستم ها به سیستم حسابداری .

تهیه پرینت اسناد و الصاق مدارک مربوطه جهت ارائه سند به رئیس حسابداری در فاصله زمانی تعیین شده .

نگهداری وراهبـری سیستم های مکانیزه حقوق و دستمزد وثبت ماهانه اطلاعات لازم در آن و کاربری سایر سیستمهای نرم افزاری مـوجود .

محاسبه وصدور اسناد پرداخت و کـنترل حسابهای مربوط به پرسنل از قبیل وام پرسنلی ، مساعده ، حق ماموریت ، حقوق معـوقه ،حق الزحمه ، تسویه حساب با کارکنان و... وتهیه سوابق جهت ارائه به بایگانی مالی و اداری .

تهیه و کنترل لـیستهای مربوط به حقـوق و دستمزد ماهانه ، اظهارنامه ماهانه مالیاتی و لیست بیمه وتهیه فـیش پرداخت حقـوق کارکنان جهت ارائه به اموراداری .

ثبت بموقع دفاترقانونی (روزنامه وکل) براساس اسناد قطعی شده حسابداری یاخلاصه اسناد حسابداری تهیه شده از سیستم کامپیوتری ، مطابق آئین نامه ثبت ونگهداری دفاترقانونی مصوب وزارت اموراقتصادی ودارایی.

انجام سایر وظایفی که در چهار چوب مسئولیتهای تعیین شده محول میگردد.

نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار

رفع مغایرات بانکی .

نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری.

 

عناوین تجهیزات سرمایه ای و مصرفی کارگاه حسابداری

استاندارد تجهيزات كارگاهي امور مالي 

   رديف

عنوان

       1

كامپيوتر

      2

چاپگر

       3

ماشين حساب

       4

كمد كتابخانه

       5

فايل اداري

       6

كمد دردار

       7

صندلي گردان

       8

ميز كامپيوتري

       9

وايت برد

       10

كولر گازي

     11

نرم افزار هاي حسابداري

       12

نرم افزارهاي كامپيوتري

     13

           لوازم تحریر به طور تکمیل

 

 

 

 

تجهيزات مصرفي

     رديف

عنوان

           1

ماژیک

           2

کتب مربوط به امور اداری

           3

فلاپی

           4

CDخام

           5

کاغذ A4

اسناد حسابداری-دفاتر اصلی(روزنامه- معین کل )-فرم تراز آزمایشی فرم قبض انبار فرم حواله انبار فرم درخواست خرید فرم سفته فرم برات دفترصدور برات دفتر سررسید اسناد تجاری- فرم تنخواه گردان دفتر صندوق دفتر بانک روپوش

 

لازم به ذکر است سختی کار در مراکز درمانی بیشتر مربوط به وقت و زمان است که امکان کارکردن در شب میباشد. وصدور سند های دستی حسابداری که ممکن است در طول یک روز چندین نوبت مبلغ آن تغییر کند. یا سند هایی که مشخصات فردی ندارد. مغایرت های بانکی و دفتری یکی دیگر ازاین مشکلات است.

در این مرکز درمانی بخش حسابداری کار با نرم افزار همکاران سیستم را ترجیح داده است به دلایل ذیل:

 

آشنایی با نرم افزار حسابداری همکاران سیستم

سیستم حسابداری مالی

این سیستم برای فراهم کردن اطلاعات مالی یک شرکت یا سازمان میباشد. که میتوان گفت این یکی از اهداف یک سیستم مالیست. وظیفه سیستم مالی جمع آوری نتایج عملیات و فعالیت های اقتصادی شرکت یا سازمان است.

نقش اصلی نرم افزار مالی طبقه بندی و جمع آوری اطلاعات است .همچون انبار و حسابداری انبار، دریافت و

پرداخت، دارایی های ثابت ، بهای تمام شده و ... است.

امکانات و ویژگی های اصلی نرم افزار حسابداری همکاران سیستم

این سیستم در قالب طبقه بندی های زیر بر شمرده شد :

*طبقه بندی حسابها تا 6 سطح : گروه ، کل ، معین و سه سطح تفصیلی

*تعیین ویژگی و مشخصات حسابهای معین بر اساس :ریالی ،ارزی، مقداری، ویژگی پیگیری، ماهیت حساب وارتباط با سایر سیستم ها

*ثبت اطلاعات سند به صورت یادداشت ،موقت ، بررسی شده و دائم

*ورود اطلاعات یک سند خاص با تاریخ های مختلف توسط کاربران متعدد به صورت همزمان و ایجاد ترتیب لازم توسط سیستم

*طبقه بندی اسناد به وسیله تعریف نوع سند ،همچنین سند حقوق،انبار،اصلاحی افتتاحیه و غیره

*جستجوی اسناد بر اساس طبقه بندی صورت گرفته برای نوع سند

*تطبیق حسابها و ارائه گزارش های آنالیز مانده حسابها

1*تهیه اعلامه بدهکار و بستانکار و ثبت سوابق اعلامیه های ارسالی

*ارسال اطلاعات به نرم افزار هایی همچون Excel و ....برای تهیه گزارش های مطلوب مورد نظر حسابدار

*شناسایی اسناد ارسالی از سایر سیستم ها و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی اطلاعات

*بررسی اسناد پس از دوره موقت برای کنترل دوباره اسناد صادر شده بر حسب گروه

*تهیه سند کل برای ثبت دفاتر قانونی در مقاطع زمانی انتخابی حسابدار

*انجام عملیات بستن حسابهای موقت )سود و زیان( و تعدیل ماهیت حسابها برای اصلاح مانده حسابها

*صدور اسناد بستن حسابها ،افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم و برگرداندن سند تعدیل ماهیت حسابها در سال بعد

*ارسال اسناد بستن حسابها ،افتتاحیه و اختتامیه به Excel قبل از صدور

*امکان تهیه صورتهای مالی در این زیر سیستم از گردش عملیات ریالی شرکت طی سال و گزارش های سیستم جهت تحویل به حسابدار

*آنالیز دفاتر در سطوح مختلف حساب ها به صورت ساده و تحلیلی

*اقدام تطبیق یافته در سطوح مختلف حسابها به صورت ساده و تحلیل شده

*تفکیک سهام به صورت عامل بر حسب انتخاب حسابدار

*مرور حسابها در کلیه سطوح حساب چه ساده و چه تحلیلی و بررسی گردش حسابها و تهیه نمودار مقایسه ای

*ترازنامه های ساده و تحلیل شده ماهانه متخلف حسابها

*دفتر روزنامه و کل و معین بر اساس ریز اسناد و اسناد کل

*تراز و گردش حسابها چه مقداری و چه ریالی و حسابهایی که ویژگی پیگیری دارند

*حسابهای فاقد گردش یا راکد مانده

*تراز مقایسه ای )این تراز مقایسه میشود با سالهای قبل(.

*گزارش وضعیت اسناد

*گزارشات جامع ،مرور حسابها و صدور سند

در این نرم افزار کاربر یا حسابدار میتواند زیر سیستم هایی که نشان دهنده عبارتهای زیر است را به مجموعه اضافه کند:

* گزارش های ارزی

*گزارش های انگلیسی

*تهیه صورت های مالی اساسی

*زیر سیستم تجمیعی

*گزارش تجزیه و تحلیل سیستم های مالی

 

ویژگی های اصلی سیستم حسابداری همکاران سیستم:

*استفاده از واحدهای فرعی برای هر کالا و قابلیت انجام کلیه عملیات به وسیله واحدهای فرعی کالا

*تعریف کالای مشابه برای هریک از اقلام انبار

*تعریف اجزای کالا و فراهم آوردن تسهیلات ورود اطلاعات برای مصارف با استفاده از اجزای کالا

*صادر کردن اسناد صادره و وارده کالاهای امانی، کنترل موجودی کالاهای امانی و صدور اسناد حسابداری مربوط به آنها

*تعیین حقوق دسترسی در سطح انبار و درخواست کننده

*تحت پوشش قرار دادن عملیات انتقال کالا بین انبارها

*ایجاد سند حمل )بارنامه( برای تمامی اسناد خرید، امانی و فروش

*تحت پوشش قرار دادن عملیات دریافت و ارسال کالاهای امانی، امکان کنترل کالاهای امانی ما نزد دیگران ودیگران نزد ما بدون دخالت در قیمت گذاری کالاهای مصرفی یا با تاثیرگذاری در قیمت گذاری کالاهای مصرفی

*استفاده از روش های قیمت گذاری میانگین موزون لحظه ای و FIFO در حسابداری انبار در سطح انبار یا در سطح طبقه کالا

*استفاده از روش های قیمت گذاری میانگین موزون لحظه ای و FIFO در سطح عامل ردیابی پروژه، محل فیزیکی

*استفاده هم زمان از روش نرخ گذاری استاندارد برای محاسبه انحراف از برنامه های تصویب شده

*قیمت گذاری محصولات و نیمه ساخته ها در طول دوره با بهره گیری از نرخ استاندارد

*قیمت گذاری محصولات و نیمه ساخته ها در پایان دوره با بهره گیری از نرخ واقعی

*صدور اسناد وارد شده و صادر شده بر مبنای مجوزهای ثبت شده به وسیله سیستم هایی همچون تدارکات، فروش و برنامه ریزی تولید

*ردیابی یک کالا در هنگام ورود و خروج به انبار بر حسب عواملی همچون تاریخ اعتبار (Expire Date) ، پروژه ،

سریال خاص هر کالا ، فروشندگان و نوع خرید و . . . با انتخاب و نام گذاری به وسیله کاربر

*برقراری کنترل های لازم بر روی موجودی و دسترسی لحظه ای به کاردکس و میزان موجودی در سطح انبار یا موسسه

*صدور اسناد حسابداری خرید، مصرف و سایر اسناد وارد شده و صادر شده و ثبت آنها در سیستم حسابداری به صورت یکپارچه

*قابلیت قیمت گذاری اسناد به صورت برآوردی و واقعی و انجام محاسبات لازم در هنگام عملیات تعدیل اسناد به صورت خودکار

*اصلاح ریالی اسناد پس از قطعی شدن و صدور سند تعدیلات مجدد

*عملیات انبارگردانی و تنظیم عملیات بر اساس نیاز سازمان و صدور سند کسورات و اضافات انبار گردانی

*صدور تگ های انبارگردانی بر اساس نحوه اجرای عملیات از قبیل صدور تگ سفید و صدور تگ کالاهای جدید

*انتقال اطلاعات حساب ها به عملیات پایان سال مالی شامل انتقال اطلاعات ریالی، مقداری و اسناد مربوط به انحراف نرخ های اقلام موجود

*خواندن خودکار نرخ استاندارد کالاها از سیستم بودجه

*خواندن خودکار نرخ واقعی محصولات از سیستم بهای تمام شده

*صدور اسناد عطف به اطلاعات اسناد سال گذشته و محاسبه تعدیلات و صدور سند حسابداری آنها

*امکان قیمت گذاری خودکار اسناد با آخرین نرخ خرید، آخرین نرخ مصرف، نرخ استاندارد و نرخ واقعی

*امکان صدور سند حسابداری در سطح یک طبقه، گروهی از اسناد منتخب، یک سند وارده، یک قلم سند، یک

اصلاح بها برای یک قلم سند

*امکان صدور سند حسابداری تعدیلات به صورت جداگانه

*امکان خواندن از Text برای رسیدهای موقت امکان طراحی کردن فیلدهای مورد نیاز در فرم اسناد انبار متناسب با نیاز کاربر نرم افزار

*منتقل کردن اطلاعات نرخ واقعی محصولات به صورت خودکار از سیستم بهای تمام شده )در صورت ارتباط باسیستم بهای تمام شده ) انتقال اطلاعات نرخ استاندارد کالا به صورت خودکار از سیستم بودجه )در صورت ارتباط باسیستم بودجه(

بهترین ویژگی این نرم افزار گزارش دهی آن است.

تعیین گزارشات انبار:

*مصرف مراکز هزینه بر حسب عوامل مصرف

*انبارگردانی

*کنترل موجودی از قبیل گزارش اقلام راکد، کم مصرف، پرمصرف و . . .

*مغایرت بین حسابداری انبار و حسابداری مالی

*گزارش های مدیریتی در قالب نمودارهای متنوع

معرفی موسسات و شرکتها:

در این بخش موسسات و شرکتهای وابسته و در حال فعالیت با شرکت مذکور تعریف میشوند.که در منوی مقابل درقسمت افقی اطلاعات پایه نوشته میشود. اطلاعات مورد نیاز این فرم عنوان ، نام موسسه ، کد اقتصادی شرکت ،نام اختصارنوشته میشود.

 

معرفی اشخاص

در این فرم مشخصات اشخاصی را که در سیستم معرفی کرده ایم را مشاهده میکنیم .برای اضافه کردن شخصی جدید میتوان از کلید + استفاده کرد.

تعریف حسابهای گروه

برای تعریف گروه یا همان کلی ترین شاخه کدینگ حسابداری، باید در منو های عمودی سیستم بر روی منوی

حسابها و بعد بر روی گزینه گروه کلید کرد.

حساب کل

اگر طول حساب گروه این شرکت مذکوریک باشد و طول حساب کل 2، حساب کل یک رقم اول خود را از کل

میگیرد.این راه مشخص میکند این حساب کل مربوط به کدام گروه است .

حساب معین

در این قسمت تفصیلی ها تحت عناوین یا گروه های خاصی تعریف می شوند.وقتی در قسمت صدور سند در حال وارد کردن اطلاعات یک سند هستیم ، برای هر معین تنها تفصیلی ها را می بینیم .

در این فرم بدهکار طی دوره داریم این گزینه برای حسابهای معینی است که در طول دوره مالی باید همواره بدهکارباشند و حتی یک ریال بستانکار شدن آنها از نظر نرم افزار قبول نیست .همینطور برای بستانکارها.

بدهکار و بستانکار پایان دوره :

این گزینه برای حسابهای معینی که بدهکار یا بستانکار شدن آنها در طول دوره مهم نیست؛اما در پایان دوره مانده بدهکار میشود.

مزایای نرم افزار همکاران سیستم

نگهداری حسابها در سطوح تفصیلی به منظور محاسبه هزینه ها به تفکیک مراکز هزینه ،پروژه ،فعالیت

،قرارداد،پیمانکار و ساختار شکست پروژه

سیستم کنترل صرف منابع با کمک سیستم حقوق و دستمزد ،علاوه بر پوشش این نیازها قادر به پاسخگویی

قوانین متفاوت بیمه و مالیات می باشد .

بهای تمام شده

سیستم بهای تمام شده این نرم افزار ،اطلاعات به موقع ،دقیق و مناسب فعالیت های تولیدی سازمان را

ارائه می دهد. اطلاعات تهیه شده ، بهای تمام شده برای تعیین قیمت فروش ، کنترل و کاهش هزینه

ها،تجزیه و تحلیل سودآوری هر یک از انواع تولیدات و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

دراین نرم افزار گزارش دفتر را میتوان بر اساس روزنامه ،کل ، معین و یا تفصیلی تهیه کرد.در این گزارش اگر دریک روز بیش از یک گردش داشته باشد،مانده ی گردش نمایش داده میشود و بدین ترتیب از تکرار آنها جلوگیری میشود.

این نرم افزار به طور دقیق و جداگانه ای تمام ریز دفاتر و حسابها را نشان میدهد .

سوال : آیا در این سیستم گزارشات با یکدیگر در ارتباط و یکپارچه بوده و با هم لینک هستند ؟

پاسخ : بله تمامی این سیستم ها به صورت یکپارچه در نرم افزار حسابداری همکاران موجود بوده و با یکدیگرلینک هستند . بطور مثال چنانچه شما یک فقره چک از فردی مثلا بابت فروش کالا دریافت کرده باشید / در زمانی که فاکتور فروش را ثبت می کنید سیستم بطور اتوماتیک مقدار کالای فروش رفته را از انبار کسر می کند و درکاردکس آن کالا خروج آن کالا ثبت می شود و همزمان سند اتوماتیک حسابداری آن در حسابداری مالی و دفاترحسابداری سند خورده و سند حسابداری آن نیز صادر می شود و همزمان این فروش کالا در حساب فروش ثبت شده و در حساب مشتری مورد نظر نیز ثبت می شود و همزمان چکی را که بابت این فاکتور دریافت نموده اید وارد دفتر چک شده و از حساب مشتری کسر می گردد و برای این چک سند حسابداری اتوماتیک صادر شده و به حساب چکهای دریافتنی در حسابها ثبت و به دفتر چکهای دریافتنی اضافه می گردد . تمامی این عملیات بطور کاملا اتوماتیک انجام شده و هیچ نیازی نیست که شما بروید و سند حسابداری صادر نمایید و بروید حواله خروج از انبار بزنید بلکه تمامی این عملیات را این نرم افزار بطور اتوماتیک برای شما در یک لحظه کوتاه و کاملا منطبق بر قوانین اصول حسابداری انجام می دهد .

سوال : آیا از نرم افزار حسابداری همکاران می توان برای حسابداری فروشگاهها استفاده نمود ؟

پاسخ : بله با توجه به اینکه این نرم افزار دارای سیستم های خرید و فروش و صدور فاکتورهای اتوماتیک بوده و از طرفی دارای سیستم حسابداری انبار و انبارداری نیز هست / می توان به راحتی اجناس و کالاها را در انبار این نرم افزار تعریف و وارد نموده و برای آنها فاکتور خرید و یا فاکتور فروش صادر نمود که همزمان ورود و خروج هرکالا بطور اتوماتیک در کاردکس هر کالا به تفکیک در انبار ثبت می شوند .

یکپارچگی بین فرایندهای سیستم فروش فروشگاهی با سیستم های انبار و حسابداری انبار همکاران سیستم باعث کاهش دوباره کاری در ورود اطلاعات شده، زمان و هزینه پرسنلی را کاهش داده، به بهره وری سازمانی کمک می کند.

مدیریت مالی یکپارچه در کل سازمانِ فروش با استفاده از یکپارچگی بین سیستم فروش فروشگاهی و سیستم حسابداری همکاران به مدیریت مالی فروشگاه ها و در نتیجه اتخاذ تصمیمات به موقع و مناسب کمک کرده و فرایند حسابداری سازمان را بهبود داده و تسریع می کند. با استفاده از فرایندهای یکپارچه بین سیستم فروش فروشگاهی و سیستم دریافت و پرداخت همکاران سیستم گردش وجوه نقد سازمان بهینه می شود. به دلیل در اختیار داشتن موجودی کالا ها در هر فروشگاه و در کل آن ها، از راکد ماندن کالا ها در سازمان جلوگیری شده، کالاهای موجود به شکل بهینه مدیریت می شوند. هزینه های فروشگاه ها با استفاده از ماژول مدیریت تنخواه و صدور سند حسابداری وشارژ تنخواه توسط دفتر مرکزی یا شعب کنترل می شود. و این امکان وجود دارد تا مدیریت نگهداری کالا بصورت متمرکز انجام شده و فروشگاه ها کار فروش ویترینی را انجام داده و مشتریان پس از تسویه فاکتور خود کالای خودرا از انبار مرکزی دریافت کنند. این سیستم با انواع سخت افزارهای فروشگاهی و بانکی یکپارچگی دارد.

سوال : آیا نرم افزار حسابداری همکاران دارای دفاتر قانونی حسابداری ) دفتر روزنامه کل معین و

تفصیلی (می باشد ؟

پاسخ : بله این نرم افزار دارای دفاتر قانونی فوق بوده و این دفاتر هم از طریق ثبت و صدور سند دستی

حسابداری و هم از طریق صدور اسناد اتوماتیک حسابداری بطور کاملا اتوماتیک ثبت شده و نیازی نیست که شما آنها را تحریر نمایید .

سیستم بانکی این نرم افزار به طور جداگانه در نرم ازار و به صورت هماهنگ با دفاتر برقرار است.

سوال : در نرم افزار حسابداری همکاران دفاتر قانونی چگونه نوشته می شوند و آیا قوانین دفتر نویسی و آئین

نامه نگارش دفاتر قانونی در آن رعایت شده است ؟

پاسخ : نرم افزار حسابداری همکاران به صورتی طراحی و برنامه نویسی شده است که تمامی ثبت های حسابداری در دفاتر بطور اتوماتیک و مرتب و سریالی نوشته شده و ضمن تحریر دفاتر / کلیه قوانین تحریر و نگارش دفاتر قانونی را بطور اتوماتیک رعایت می کند و مواردی را که باعث رد دفاتر قانونی می شود را دقیقا کنترل نموده و آنها را رعایت می نماید / بدین معنا که جای خالی بین سطور نمی گذارد خط خوردگی و قلم خوردگی ندارد بین سطور آرتیکل ها چیزی ثبت نمی کند سریال اسناد حسابداری را چه به لحاظ ردیف و چه به لحاظ تاریخ دقیقا کنترل و رعایت می کند جمع آرتیکل ها در صفحات بطور اتوماتیک در پایان هر صفحه جمع زده جمع نقل به صفحه بعدو همین جمع بطور اتوماتیک در صفحه بعد جمع از صفحه قبل آورده می شود و در نهایت جمع کل دفتر درآخرین صفحه دفتر روزنامه زده خواهد شد و هیچ مغایرتی بین اقلام و آرتیکل های ثبت شده و اسناد حسابداری وجود نخواهد داشت .

سوال : آیا انبارداری نرم افزار حسابداری همکاران فقط تعدادیست و یا ریالی هم هست ؟

پاسخ : سیستم انبارداری نرم افزار حسابداری همکاران هم تعداد است و هم ریالی / بدین معنا که موجودی های داخل انبار را هم تعدادی کنترل می کند و هم گزارش ریالی موجودی های انبار و موجودی های هر کالا را گزارش می کند .

سوال : روش برآورد موجودی کالا به لحاظ ریالی در نرم افزار حسابداری همکاران به چه روشی است ؟

پاسخ : روش برآورد و محاسبه مبلغ موجودی کالا در این نرم افزار روشهای :

- میانگین ساده

- میانگین موزون

- برمبنای آخرین خرید

- برمبنای نرخ های خرده فروشی کالاها

- برمبنای نرخ های عمده فروش کالاها

بوده که کاربر می تواند گزارش محاسبات موجودی کالا را در نرم افزار به هر روش دلخواهی انتخاب نماید .

لازم به ذکر است که روش میانگین موزون طبق استانداردهای حسابداری و حسابرسی دقیق ترین و واقعی ترین گزارشات مبلغ موجودی کالاهای داخل انبار در این نرم افزار می باشد .

سوال : آیا نرم افزار حسابداری همکاران دارای سیستم انبارگردانی هم می باشد ؟

پاسخ : بله طبیعتا وقتی کالاهای انبار مورد خرید و فروش و ورود و خروج قرار می گیرند / کالاهای انبار گردش پیدا نموده و تعداد آنها کم و زیاد خواهند شد و در هر زمان که کاربر بخواهد می تواند انبارگردانی کرده و لیست انبارگردانی را از سیستم استخراج نماید. . این لیست حاوی مشخصات و تعداد کالاهای موجود در انبار بوده که به صورت اتوماتیک مشخصات و تعداد هر کالا و هر جنسی در آن ثبت شده است و در ستون های بعدی این گزارش ستون های شمارش اول و شمارش دوم و شمارش سوم که توسط انباردارها شمرده می شوند ثبت شده و مغایرت هر کالا بطور دقیق شناسایی خواهد شد.

عملیات های پایان سال

دراین نرم افزار عملیات پایان سال مالی هر کدام به تفکیک اما یکپارچه و هماهنگ میباشند.سند های سود و زیان ،افتتاحیه ، اختتامیه و تعدیلات. لازم به ذکر است در این نرم افزار اسناد پایان سال مالی باید قطعی شده باشد. بنابراین باید ابتدا حساب های سود و زیان بسته شود بعد سند های تعدیل ماهیت زده شود بعد صدور اسناد اختتامیه و افتتاحیه زده شود.

یکی از بهترین و جامع ترین نرم افزار های حسابداری مالی همکاران سیستم است. که میتواند به طور جامع اگرکارهای حسابداری شرکت به علت آنکه حسابدار نداشته است مثلاً حدودا 9 ماه است که عقب مانده و در واقع هیچگونه فعالیت های حسابداری و ورود اسناد و تحریر دفاتر قانونی هم انجام نشده و تمامی مدارک و فاکتورها و اطلاعات مالی 9 ماه است که تلنبار و به صورت فله ای انباشته شده است . نرم افزار حسابداری همکاران می تواند در این زمینه به ما کمک کند.درواقع یکی از شاهکارهای بزرگ نرم افزار حسابداری همکاران و طراح و برنامه نویسش در این قسمت است . کاری که بسیاری از نرم افزارهای بزرگ چندین میلیون تومانی هنوز هم که هنوزه نتوانسته اند در نرم افزارهایشان قرار دهند .

بسیاری از شرکتها و موسسات متاسفانه یا برای کارهای حسابداری خود حسابدار ندارند و یا در انجام عملیات حسابداری خود سهل انگاری نموده و اطلاعات مالی و حسابداری خود را به موقع و به روز و برابر قوانین حسابداری و دفتر نویسی نه به صورت دستی و نه به صورت نرم افزاری انجام نداده و باعث پراکندگی اطلاعات و تلنبار شدن آنها به صورت نامنظم شده به صورتی که هیچگونه گزارش صحیحی نمی توان از آنها استخراج نمود. برای اینکه دوستان حسابدار بتوانند عملیات حسابداری این گونه شرکتها و موسسات را برای ثبت عملیات حسابداری آماده سازی نمایند ابتدا لازم است کارهای اولیه ای را جهت آماده سازی و ورود و ثبت اطلاعات انجام دهند .

اگر به صورت دستی بخواهیم این آماده سازی ها را انجام دهیدم، مراحل کار بدین صورت است که بایستی تمامی اسناد و مدارک و فاکتورها و هر گونه اطلاعات مالی مربوط به هر ماه را از یکدیگر جدا نموده و به صورت ماه به ماه آنها را دسته بندی نمایید مثلا اسناد و مدارک و اطلاعات مالی ماه فروردین جدا بعد اطلاعات مالی ماه اردیبهشت جدا بعد اطلاعات مالی خرداد جدا و ... به همین ترتیب الی آخر .

سپس اطلاعات مالی و اسناد و مدارک هر ماه را که به ترتیب دسته بندی نموده را بایستی در همان ماه به ترتیب تاریخ روز مرتب و سورت نماییم از ابتدای اولین روز ماه یعنی یکم تا آخرین روز همان ماه و 03 ام .

سپس برای اطلاعات مالی و فاکتورها و ... به ترتیبی که سورت شده اند سند حسابداری صادر نماییم تا در حسابها ثبت شده و حسابها به روز برسند .

حالا تصور نمایید که این اطلاعات تلنبار شده بسیار زیاد باشد مثلا در هر ماه 0333 یا 2333 یا 0333 سند و مدرک و اطلاعات مالی و دریافت ها و پرداخت های مختلف و فاکتورهای خرید و یا فروش مختلف و یا رسید انبار و یا حواله انبار های مختلف و مدارک حقوق دستمزد و مدارک چکهای دریافتی و چک های پرداختی و ... و تصور فرمایید که سورت کردن و وارد کردن این حجم از اطلاعات به صورتی که توضیح داده شد کار بسیار سخت و طاقت فرسائیست و ممکن است مدت های طولانی وقت صرف شود تا حسابها به روز برسد و از طرفی دیگر - در این روند فعالیت های حسابداری روزمره شرکت هم هست که نبایستی راکد بماند و بایستی انجام شود همچنین ممکن است اسنادی در این میان از قلم بیفتند و یا گم شوند که کار را بسیار پیچیده و در برخی مواقع غیر ممکن می سازد .

خوشبختانه عملیات به روز رسانی اطلاعات حسابداری شرکتها و موسسات ( در نرم افزار حسابداری همکاران طراحی و برنامه نویسی شده و این کار بسیار طاقت فرسا را در یک لحظه انجام داده و بطور شگفت آوری عملیات حسابداری عقب مانده شرکتها و موسسات را در آن واحد به روز رسانی نموده و اسناد و اطلاعات مالی را که ماهها عقب بوده اند و اصلا انجام نشده بوده اند هیچگونه ثبتی و طبقه بندی ای نشده بودند را آنچنان با دقت و بر اساس اصول و موازین قانونی حسابداری دوبل استاندارد سند زده و وارد دفاتر قانونی و ثبت می نماید که گویی یک حسابدار خبره در همان ماههای قبل و 9 ماه پیش آنها را سند زده و ثبت نموده است .

اساس کار برای به روز رسانی اطلاعات حسابداری عقب مانده شرکتها و موسسات در نرم افزار حسابداری

همکاران بدین صورت است که :

ابتدا تمامی اطلاعات مالی و حسابداری را به همان صورت فله ای که در کارتن و یا زونکن !! داریم و به صورت بسیار نامنظم درهم و به هم ریخته و مخلوط است را کنار خود گذاشته و بدون آنکه در نظر بگیریم که هر سندچیست و مربوط به کیست و بدون آنکه به شماره سند در نرم افزار توجه کنیم - سند آن را به تاریخ همان فاکتور و یا اطلاعات مالی ثبت نموده و حساب دلخواه را بدهکار و طرف حساب آن را بستانکار مینماییم سند را ثبت نموده و به همین ترتیب تمامی اسناد و مدارک مالی و فاکتورها و ... را سند میزنیم.

بعد از اتمام عملیات ثبت اطلاعات مالی در نرم افزار اسناد حسابداری ثبت شده و در نرم افزار قرار خواهند

گرفت اما با تاریخ های به هم ریخته و جلو و عقب و ترتیب تاریخ اسناد حسابداری مرتب نیست .

برای مرتب کردن تاریخ اسناد گزینه ای در نرم افزار حسابداری همکاران وجود دارد به نام مرتب سازی اسناد حسابداری به ترتیب تاریخ ( با انتخاب و انجام این عملیات تمامی اسناد حسابداری وارد شده به نرم افزار حسابداری همکاران بر اساس تاریخ مرتب می شوند ) کاری که روزها و ساعت ها وقت حسابداران را به صورت طاقت فرسایی می گیرد و اعصاب آنها را بسیار متشنج می کند .

بعد از انجام مرتب سازی اسناد حسابداری به ترتیب تاریخ گزینه ای دیگر از شما می خواهد که اسناد

حسابداری مرتب شده را شماره گذاری مجدد نمایید و شما با انتخاب گزینه شماره گذاری مجدد اسناد حسابداری این کار را انجام داده و حالا اسناد حسابداری را بروید و مشاهده نمایید ) واقعا نتیجه شگفت انگیز خواهد بود .فعالیت های ورود اطلاعات مالی و حسابدرای که به صورت فله ای و به هم ریخته و با تاریخ های مختلف و بدون هیچگونه ترتیب و دسته بندی و ملاحظه ای وارد نرم افزار حسابداری همکاران شده است ، حالا بطور کاملا مرتب و کاملا اتوماتیک و در تاریخ مربوط به خود و کاملا قانونی و در جای خود سند حسابدرای خورده و دفاتر قانونی حسابداری ( روزنامه کل معین تفصیلی ) کاملا منطبق بر آئین نامه تحریر و نگارش دفاتر قانونی تحریر و نوشته و ثبت شده اند و شماره و ترتیب اسناد حسابداری بطور سریالی و بدون هیچگونه مشکل قانونی در دفاتر ثبت هستند .

سیستم نرم افزار حسابداری همکاران حتی در تغییر سال مالی اجازه گردش میدهد. سند در سالهای قبل صادرنمیشود با این تفاصیل نیازی به تغییر سال مالی نیست.

در این منو میتوانیم سال مالی جدید را با همان کدینگ سال قبل وارد کنیم ولی با مانده صفر.

گزارشات پایانی سند بستن حسابهاست،صدورسند تعدیل ماهیت ،سنداختتامیه و افتتاحیه.

قسمت بستن حسابها این ویژگی را دارد که در یک یا چند مرحله انجام شود.این سیستم برای هر یک از مراحل سندی جداگانه صادر میکند.که مانده حسابهای سود و زیان را بدون در نظر گرفتن شعبه بدست آمده در یک سند درج میکند.

صدور سند تعدیل ماهیت

این نرم افزار در این قسمت برای هر یک از معین ها ماهیت حساب مشخص میکند.و از همه مهم تر اینکه در

ابتدای سال بعد ،سندی معکوس این سند برای واقعی کردن مانده معین ها صادر میشود.که این بخش از نرم افزار کارش اینست که مانده حسابهای خلاف ماهیت را با صدور یک سند حسابداری به صفر میرساند.

سند افتتاحیه و اختتامیه این نرم افزار همچو نرم افزارهای دیگر به طور هماهنگ کار میکنند.

این سیستم به طور جداگانه گزارشات مالی را تعریف میکند.

در این فرم گزارش جدید را تعریف میکنیم که از فرم های زیر سیستم های صورت مالیست.فقط کافیست نوع گزارش را تعیین کنیم بعد به ما سر فصل میدهد.

که در این فرم میتوان عملیات را تعریف کرد که جمع معین های ارزی و ریالی را میدهد.دریافتها و پرداختهااز خزانه داری .حتی دریافت صورتهای مالی و یادداشتهای مالی را یکجا نشان میدهد.

این نرم افزار ویژگی منحصری نسبت به برخی نرم افزارها دارد که دفاتر معین و تفصیلی را هم یکجا و هم به صورت جداگانه انتقال داده به حساب معین و حساب تفصیل.

این تحقیق فقط مزیت این نرم افزار در فرم ها و بخش های مختلف و اضافه به سازمان که باعث برتری نسبت برخی از نرم افزار های مالی دوره خود شد که به غیر از این موارد تمام مراحل حسابداری را هم داردعنوان گردید.

اگر برنامه همکاران سیستم را مثلاً با برنامه نرم افزاری هلو بخواهیم مقایسه کنیم در برنامه هلو :

پشتیبانی داده ها کمتر است اما همکاران تعداد ندارد.

در هلو بازدهی کمتر و حجم بالاست .

در برنامه هلو سیستم حسابداری و فروش از ابتدابا هم لینک نبودند اما در همکاران تمام سیستم یکپارچه

جوابگو میباشند.

در برنامه هلو صورتهای مختلف در بازده زمانی مختلف است اما همکاران سیستم به طور شبکه ای همگی با

هم هماهنگند.

برنامه هلو قابلیت مانور کمتری در گزارش گیری های متفاوت دارد.

نرم افزار هلو را شرکتهای کمتری هستند که پشتیبانی میکنند.

نرم افزار هلو 4 سطحی و همکاران 6 سطحیست.)منظور حجم عملیات بر هر نوع حساب است.

همکاران سیستم دارای این قابلیتست که سیستم صدور فاکتور و حواله ی خروج و ورود و انبارداری آن بر

اساس یک واحد ناخالص و یک واحد خالص میباشد.به این ترتیب که وزن جعبه یا کارتن را از وزن

ناخالص کم کند و وزن خالص محصول رو درنظر بگیردوفاکتور صادر کند و همچنین آمار انبارها را هم از

لحاظ تعداد کارتن وجعبه دارد و هم وزن خالص موجودی انبارها. اما هلو این قابلیت را ندارد.

در گزینه بالا همکاران سیستم گزارشی جهت این اعمال تهیه نمیکند اما برنامه هلو و جنبه گزارشی دارد.

یکی دیگر از مزایا های هلو اینست که در محیط ویندور نوشته شده است .

مزیت هر دو اینست که دارای حسابداری دوبل هستند.

در هلو امکان ثبت سند حسابداری ساده و یا دستی را وجود ندارد.

در هلو امکان نمایش سود هر کالا و هر فاکتور و خروجی Text و دریافت ها و پرداخت ها و ترازهای

آزمایشی 2 و 4 و 6 ستونی از ویژگی های خاص این نرم افزار نام برده شده است .

از ویژگی های این نگارش روش دائمی حساب کالا برای انبار و سودو زیان است .

برنامه نرم افزاری هلو در مقاطع مختلف دارای یک سری معایب و مزایا هایی بوده و به طور کامل و جامع

همانند همکاران وارد بازار کار نشد و و هر نوبت با کد های جدید وارد گردید که یا عیب داشت یا مزیت که

تمامی را در ذیل ذکر مینمایم به ترتیب:

در نسخه کد 02 حسابداری هلو امکان ثبت سند حسابداری ساده و یا دستی را هم ندارد.

در نسخه کد 20 حسابداری هلو امکان نمایش سود هر کالا و هر فاکتور و خروجی Text و دریافت ها و

پرداخت ها و ترازهای آزمایشی 2 و 4 و 6 ستونی از ویژگی های خاص این نگارش نام برده شده است .در نسخه کد 00 حسابداری هلو از امکان مشاهده گردش کالا ) هم تعدادی و هم ریالی ( به عنوان یکی از

ویژگی ها و برتری های خاص این نگارش نسبت به نگارش های قبلی آن نام برده شده است.

در نسخه کد 00 حسابداری هلو از ویژگی های این نگارش روش دائمی حساب کالا برای انبار و سودو زیان

است.

در نسخه کد 02 حسابداری هلو یکی از برترین ویژگی های مهم این نسخه که به خریداران گفته می شود آن

است که این نگارش می تواند یک مورد هزینه را به فاکتور خرید اضافه کند.

مثلا اگر شما فاکتور خریدی صادر کردید و هزینه ای هم برای حمل آن پرداخت نمودید می توانید در زیر

فاکتور آن را ثبت کنید.

در نسخه کد 40 حسابداری هلو یکی از برترین ویژگی های مهم این نسخه که به خریداران گفته می شود آن

است که این نگارش می تواند فاکتور خدمات نیز صادر کند .

در خصوص دیگر ویژگی های نرم افزار حسابداری هلو که نام برده شده است از قبیل : ) ثبت چکهای

تضمینی / نقطه سفارش کالا / تعیین محدوده دسترسی / تنخواه گردان / امکان اضافه و یا حذف سند

حسابداری وکد های 00 تا 44 نرم افزار حسابداری از قابلیت های گزارش های پیشرفته انبار از لحاظ تعدادی / ریالی ومغایرت گیری انبار و حسابها و مرور حسابها و امکان نمایش معین اشخاص با ریز کالاها و چکها و تبدیل سندهای حسابداری به دائم یا موقت از مزایای این نگارشها گفته شده است .

در نسخه کد 60 حسابداری هلو اولا این نرم افزار فقط دارای عملیات انبار تنهاست .یعنی فقط با آن می توان

انبارداری کرد نه عملیات دیگری دارد و نه سیستم حسابداری و مالی دیگری .

ثانیا از مزایا و ویژگی هایی که برای این نرم افزار نام برده شده است : عملیات انبار / صدور حواله و رسید

انبار / اصلاحات در حواله ها و رسید ها / امکان تعریف 033 انبار / گزارش از کاردکس کالاها و موجودی انبار و حواله ها و رسید ها می باشد.

بنابراین نرم افزار هلو طی چندین مرحله تکمیل شد اما همکارای سیستم از ابتدا کاملاً تکمیل شده وارد بازار شد.

این شرکت دارای 2 کارمند حسابداریست که کمک حسابدار وظیفه اش جمع آوری اسناد مالیست و مغایرت های بانکیست و بایگانی کردن.حسابدارهم به روز کردن حسابها و سند زدن و غیره می باشد.(درمانگاه کیمیاگر).

 

با تشکر

کتایون کشاورز

 

 

نويسنده : کتایون کشاورز

این کاربر 2 مطلب منتشر شده دارد.

به منظور درج نظر برای این مطلب، با نام کاربری و رمز عبور خود، وارد سایت شوید.

 1. آموزش
 2. فرهنگی و پژوهشی
 3. اخبار کلاسها
 4. کانون های مشاوره
 5. سرفصل دروس
 6. مدیران گروه
 7. ثبت نام و ورود
 8. انجمن ها
 9. دسترسی سریع
 10. آموزش های کوتاه مدت (تک درس - تک پودمان)
 11. ارسال درخواست پشتیبانی (تیکت)
در 1400/04/02
دستورالعمل-آزمون-متمرکز
توجه توجه اطلاعیه مهم و فوری ! دانشجویان محترم مراحل شرکت در آزمون متمرکز نیمسال 992 طبق بخشنامه دانشگاه علمی کاربردی به پیوست ارسال شده ، لطفاً به دقت بررسی...
در 1400/03/24
امتحانات-992-گروه-زبان
اطلاعیه فوری و مهم دانشجویان محترم گروه زبان ، تاریخ امتحانات گروه زبان به دستور مدیر گروه محترم تغییر یافته است . لطفاً به جدول تغییرات امتحانات توجه فرمایید و طبق این جدول در امتحانات خود شرکت...
در 1399/06/29
برنامه-هفتگی-کاردانی
                          &...
در 1398/10/17
مراسم-گرامیداشت-فخر-ایران-سردار-شهید-قاسم-سلیمانی-در-مرکز-فرهنگ-و-هنر-واحد-13-تهران
مراسم گرامیداشت فخر ایران سردار شهید قاسم سلیمانی در مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 تهران برگزار گردید دانشجویان ، اساتید و کارکنان مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 با برگزاری...
در 1398/10/03
گزارش-بازدید-بازرسان-وزارت-علوم-،-تحقیقات-و-فناوری-از-مرکز-آموزش-عالی-فرهنگ-و-هنر-واحد-13
به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی فرهنگ و هنر مرکز 13 تهران ، بازرسان محترم وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری در روز پنجشنبه مورخ 1398/9/21 از این موسسه بازدید...
در 1398/09/09
گزارش-کاربینی-دانشجویان-ترم-یک-کارشناسی-کاردانی-رشته-کسب-و-کار-وتبلیغات-تجاری-از-نمایشگاه-بین-المللی-بسته-بندی
به گرارش روابط عمومی واحد فرهنگ و هنر مرکز 13 در روز جمعه 98/9/8 کاربینی  دانشجویان ترم یک کارشناسی و کاردانی رشته کسب و کار وتبلیغات تجاری  در...
در 1398/09/06
حضور-دانشجویان،-کارکنان-،-اساتید-و-مسولین-واحد-13-در-راهپیمایی-دفاع-از-اقتدار-و-امنیت-کشور-در-روز-4-آذر-ماه-98
به گزارش روابط عمومی واحد13 دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر ، جمعی از دانشجویان ، کارکنان، استادان و مسولین آن واحد، همگام و همراه با مردم ولایت مدار و...
در 10/12/1399
آن دسته از دانشجویانی که تاکنون موفق به عضویت در کلاسها نشده اند، می بایس از طریق دریافت کد عضویت از نماینده کلاس خود و ثبت کد در قسمت عضویت در کلاس(سمالایو) و سپس با کلیک بر روی عضویت در کلاس مورد نظر عضو...
در 10/12/1399
دانشجویانی که انتخاب واحد آنها در مورد درس یا مدرس تغییر کرده است، برای شرکت در کلاسها از طریق  سامانه سمالایو ، ابتدا میبایست کلاس اول خود را که حذف نموده اند، از قسمت مدیریت کلاسها غیرفعال نموده و سپس با عضویت در کلاس جدید ، در کلاسها شرکت...
در 22/07/1398
* کلیه کلاسهای استاد اتحاد فرد روز دوشنبه 98/7/21 برگزار نخواهد شد. *کلیه کلاسهای استاد اختری روزهای سه شنبه و جمعه برگزار نخواهد شد *کلیه کلاسهای استاد محمد ارحمی روز پنجشنبه 98/7/25 برگزار نخواهد شد *کلیه کلاسه های استاد کاکاوند روز پنجشنبه 98/7/25 برگزار نخواهد شد *کلیه کلاسهای استاد فروغیان یکشنبه 98/7/28 برگزار نخواهد...
در 31/05/1398
جبرانی درس زبان عمومی با استاد هشترودی در روز پنجشنبه  98/06/01 از ساعت 15الی18 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.
در 31/05/1398
کلاس کارورزی گروه گرافیک با استاد شهیدی روز پنجشنبه 1شهریور ماه کنسل می باشد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
moshaver karafari

ravan shenakhti

moshaver mazhabi
به زودی ...


موضوع هاي بيشتر »

 فیلم-آموزشی-انتخاب-واحد       
  


در 1399/02/20
برگزاری-کارگاه-آموزشی-بورس-و-سرمایگذاری
قابل توجه دانشجویان ، اساتید و علاقمندان به شرکت گارگاه آموزشی بورس و سرمایه گذاریبه اطلاع کلیه علاقمندان میرساند واحد فرهنگ و هنر مرکز 13 تهران در راستای آموزش های کوتاه مدت خود اقدام...