تاریخچه سپرده سرمایه گذاری ممتاز

منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25
نوشته شده توسط زهرا کارگر
بازدید: 2473

تاريخچه

%ايجاد حساب با نام سپرده سرمايه گذاري تسهيلات مسكن : 16/6/84

   (به موجب بخشنامه 186-2-163 مورخ 10/6/84)

%شروع تبليغات و آموزش به صورت محدود : سال 1385

%شروع تبليغات جدي تر و اولين پخش با شعار "شما برنده هستيد" : 28/2/86

%تغيير نام سپرده به "سپرده سرمايه گذاري ممتاز" : سال 1386

   ( به موجب بخشنامه 235-2-230 مورخ 3/11/86)

%چاپ بروشور و توزيع     CD آموزشي : سال 1387

%شروع آموزش جدي تر سپرده به همكاران : شهريور 1387

%شروع نقل وانتقالات اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در فرابورس : 15/7/89

   (به موجب بخشنامه 134/47/ب مورخ 27/7/89)

      

مهمترين اهداف بانك در ايجاد حساب سپرده سرمايه گذاري ممتاز

 

-         ايجاد تنوع در روش هاي تأمين مالي بخش مسكن

-         فراهم آوردن زمينه نقل و انتقال امتياز تسهيلاتي بصورت مجاز و سوق دادن معاملات غيررسمي امتياز تسهيلاتي به سوي مبادلات رسمي

-         ايجاد حساب به عنوان مكمل حساب صندوق پس انداز مسكن جهت برقراري تعادل بين منابع و مصارف بانك.

-         تأمين مسكن اقشار ضعيف توسط افراد خيّر.

-         امكان دسترسي سريع متقاضيان واقعي مسكن به تسهيلات مورد نظر خود.


انواع حساب سپرده سرمايه گذاري ممتاز:

1-  سپرده سرمايه گذاري ممتاز- اشخاص حقيقي (كد 8726)

2-  سپرده سرمايه گذاري ممتاز- اشخاص حقيقي خاص (كد 8727)

3-  سپرده سرمايه گذاري ممتاز- اشخاص حقوقي (كد 8728)

4-  سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه 6 ماهه ممتاز

( اشخاص حقيقي خاص( كد7812)- اشخاص حقوقي (كد7814) )

5-  سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه 9 ماهه ممتاز

( اشخاص حقيقي خاص( كد7855)- اشخاص حقوقي (كد7856) )

6-  سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه 9 ماهه ممتاز قابل دريافت و پرداخت با پايه ثابت

( اشخاص حقيقي خاص( كد7867)- اشخاص حقوقي (كد7868) )

7-  سپرده سرمايه گذاري ممتاز بانكهاي خصوصي و مؤسسات اعتباري (كد7594)


سپرده سرمايه گذاري ممتاز- اشخاص حقيقي (كد 8726)

 

  1. تعهد بانك در قبال سپرده گذاران اين حساب، صرفاً محدود به پرداخت سود معادل سود سپردههاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي مي باشد.
  2. افتتاح كنندگان و دارندگان اين نوع سپرده علاوه بر اخذ سود، با توجه به ضوابط تعيين شده توسط بانك، امكان برخورداري از اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن را نيز خواهند داشت.
  3. واگذاري اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن، پس از گذشت حداقل شش ماه تمام         ( منتهي به 15 ام ماه ) از افتتاح حساب و براساس اولويت بندي حساب و از بالاترين امتياز صورت خواهد گرفت.

توضيح1: نحوه محاسبه امتياز براساس جمع كمترين مانده طي هر روز و دقيقاً همانند روش محاسبه پيكر حساب صندوق پس انداز مسكن و پس انداز مسكن جوانان مي باشد.

توضيح2: حسابهايي كه يكسال يا بيشتر از تاريخ افتتاح آنها گذشته باشد به ازاي هر سال جداگانه معادل نرخ تورم رسمي سال قبل به امتياز متعلقه آنها در سال مذكور افزوده شده و در اولويت بندي شركت داده خواهند شد.

  1. اولويت بندي دارندگان حساب و تخصيص اوراق مذكور در هر شعبه بصورت مستقل و از طريق اجراي برنامه نرم افزاري انجام خواهد گرفت.
  2. تخصيص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن به دارندگان حساب مذكور براساس وضعيت منابع و مصارف بانك، حد بهينه خودكفائي منابع و مصارف حساب مذكور، كنترل و مديريت بازار نقل و انتقال اوراق براساس درصدي از متوسط مانده هاي حساب مذكور در هر سال طبق مصوبه هيأت مديره محترم بانك انجام خواهد گرفت. حداقل درصد مذكور معادل 15درصد متوسط مانده خواهد بود. حداكثر اين مقدار 45% تعيين شده است.
  3. درصد تخصيص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در حال حاضر ، معادل 45 درصد متوسط مانده حساب مذكور تعيين گرديده است.
  4. اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن با مبلغ 5 ميليون ريالي توزيع خواهد گرديد . در صورتي كه مبلغ امتياز حساب ضريبي از مبلغ5 ميليون ريال نباشد مبلغ مازاد بر ضريب 5 ميليون ريال به عنوان كسري اوراق تخصيص داده شده ، با اوراق متعلقه در ماههاي بعد كه به حساب مشتري تعلق       مي گيرد تجميع و در صورت رسيدن به مبلغ 5 ميليون ريال ، در قالب يك برگه 5 ميليون ريالي قابل تخصيص مي باشد.

 

 

  1. تخصيص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن به دارندگان حساب كه داراي اولويت باشند بر اساس امتياز حساب به شرح جدول زير انجام خواهد گرفت.

 

سقف اوراق قابل تخصيص

( ميليون ريال)

حداقل مدت انتظار

( مـــاه )

ضريب

120

6

5/0

125

9

75/0

130

12

1

140

18

2

150

24

3

160

30

4

170

36

5

 

در تفسیر جدول فوق به عنوان مثال :

چنانچه حسابی پس از 6 ماه در اولویت واگذاری اوراق قرار گیرد ، حداکثر اوراق قابل تخصیص معادل 5/0 برابرمتوسط موجودی حساب و حداکثر 120 میلیون ریال خواهد بود .

همچنین در خصوص حسابی که پس از یکسال مشمول تخصیص اوراق گردد ، اوراق قابل تخصیص 1 برابر متوسط موجودی و حداکثر 000ر000ر130 میلیون ریال خواهد بود .

در نهایت ، حداکثر اوراق قابل تخصیص به یک حساب ، مشروط به اینکه دارای حداقل 3 سال مدت انتظار باشد ، 5 برابر متوسط موجودی حساب و معادل 000ر000ر170 ریال خواهد بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در تعيين و محاسبه اوراق متعلقه به حساب ، كه پس از پانزدهم هر ماه صورت مي گيرد يك فرآيند 4 مرحله اي وجود دارد.

 

1-   محاسبه ميزان اوراق قابل تخصيص به هر شعبه

اين محاسبه براساس جمع كمترين مانده هاي روزانه كل حسابهاي سپرده سرمايه گذاري ممتاز اشخاص حقيقي (كد 8726) از 18 ماه قبل تا تاريخ محاسبه (پانزدهم ماه) صورت ميپذيرد كه با توجه به ماه محاسبه ، با ضريب  (هر سال از شروع مي شود) و درصد تعيينشده اوراق در هر سال به دست  مي آيد.                                                                                                                      جمع كمترين مانده هاي روزانه كل

                                                                                     حسابهاي سپرده ممتاز اشخاص حقيقي

                                                                                   (كد 8726) از 18 ما قبل تاكنون

 

           ميزان اوراق تخصيص داده شده در ماههاي قبل- (درصد تعيين شده اوراق در سال محاسبه) = ميزان كل اوراق قابل اختصاص به هر شعبه

                                                                                                  تعداد روزها ي دوره از 18ماه قبل تا كنون

2-   مشخص نمودن حسابهايي كه حداقل شش ماه تمام از تاريخ افتتاح آنها گذشته است.

 

3-   رتبه بندي حسابهاي مشمول (طبق بند2) به ترتيب امتياز حساب

 

توضيح 1: محاسبه امتياز هر حساب براساس جمع كمترين مانده هاي روزانه حساب از تاريخ افتتاح تا تاريخ محاسبه (پانزدهم ماه محاسبه) صورت مي گيرد.

توضيح 2: چنانچه امتياز چند حساب دقيقاً يكسان گردد، حسابي در اولويت قرار مي گيرد كه زودتر افتتاح شده باشد.

توضيح3: حسابهايي كه يكسال يا بيشتر از تاريخ افتتاح آنها گذشته باشد به ازاي هر سال جداگانه معادل نرخ تورم رسمي سال قبل به امتياز متعلقه آنها در سال مذكور افزوده مي شود.

4-   محاسبه اوراق قابل تخصيص به حسابهايي كه در اولويت قرار گرفته اند.

 

4-1- محاسبه متوسط موجودي كل حساب:

 

جمع كمترين مانده هاي روزانه از تاريخ افتتاح حساب تا تاريخ محاسبه (15/y/00) = متوسط موجودي كل حساب

   تعداد روزهاي تشكيل دهنده از تاريخ افتتاح حساب تا تاريخ محاسبه (15/y/00)

                          

توضيح: مانده روز افتتاح حساب در محاسبه صورت كسر (0) در نظر گرفته مي شود.

4-2- تعيين سقف اوراق قابل تخصيص به هر حساب با توجه به مدت انتظار و لحاظ ضريب برابري

(طبق جدول صفحه11)

توضيح 1:با توجه به اينكه اوراق صادره با مبالغ پنج ميليون ريالي صادر مي گردند، مبالغ كمتر از پنج ميليون ريال در نظر گرفته نمي شوند.

توضيح 2: با توجه به اينكه در روش جاري ، ميزان اوراق قابل تخصيص به صاحب حساب بر اساس شناسه كد ملي هر شخص ثبت مي گردد ؛ لذا در تمام حسابهاي سرمايه گذاري ممتاز اعم از اشخاص حقيقي (عادي ، خاص ) و اشخاص حقوقي ، كسري اوراق تخصيص داده شده ( در خصوص كد 8726 صرفاً برابر مبالغ كمتر از پنج ميليون ريال زير سقف تعيين شده مطابق جدول ) بر اساس شناسه كد ملي شخص ذخيره مي گردد و در هر زماني كه به شخص از محل همان حساب يا حساب ديگر اوراق تخصيص داده شود كسري اوراق تخصيص داده شده به ميزان اوراق قابل تخصيص اضافه مي گردد .

توضيح3:چنانچه پس از تخصيص اوراق به حسابهاي اولويت دار، كماكان ورقه اي باقي مانده باشد، به حساب اولويت دار بعدي نيز تا سقف امتياز متعلقه به آن حساب، اوراق تخصيص يافته و مازاد اوراق تخصيصي، از محل اوراق قابل تخصيص ماه بعد تأمين مي گردد.

اين فرآيند تا مادامي كه اوراق تخصيص يافته به شعبه وجود داشته باشد ادامه خواهد يافت.

 

  1. حسابهاي سپرده سرمايه گذاري ممتازي كه از تاريخ 15/9/85 و به بعد مشمول دريافت اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن گرديده و يا مي گردند، بدون نياز به فسخ حساب، پس از گذشت 6 ماه از تاريخ تخصيص اوراق و با امتيازي كه براساس جمع كمترين مانده هاي روزانه حساب از روز بعد از تاريخ تخصيص اوراق محاسبه مي گردد، در اولويت بندي شركت داده مي شوند.

 

 

نكته1 : دارندگان حسابهاي سپرده سرمايه گذاري ممتازي كه قبل از تاريخ 15/9/85 مشمول دريافت اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن گرديده اند به منظور شركت در اولويت بندي شعبه و دريافت اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن الزاماً مي بايست نسبت به فسخ حساب قبلي و افتتاح حساب جديد اقدام نمايند ؛ ضمن اينكه اطلاع رساني كافي در اين خصوص به اين دسته از مشتريان توسط شعب، الزامي است .

نكته2 : دارندگان حسابهاي سپرده سرمايه گذاري ممتازي كه از تاريخ 15/9/85 و به بعد مشمول دريافت اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن گرديده و يا مي گردند بدون نياز به فسخ حساب،پس از گذشت 6 ماه از تاريخ تخصيص اوراق و يا امتيازي كه بر اساس جمع كمترين مانده هاي روزانه حساب از روز بعد از تاريخ تخصيص اوراق محاسبه مي گردد ، در اولويت بندي شركت داده مي شوند .

 

 

 

 

سپرده سرمايه گذاري ممتاز- اشخاص حقيقي خاص (توانمند و خيّر) كد8727

1-  تعهد بانك در قبال اين حساب ها هم پرداخت سود برابر سپرده هاي كوتاه مدت عادي و هم صدور اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن مي باشد.

2-  مبلغ قابل اختصاص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن حساب اشخاص حقوقي و حقيقي خاص براي هر حساب بطور جداگانه با توجه به درصد تعيين شده و متوسط مانده هر حساب در مقاطع پانزدهم هر ماه محاسبه مي گردد.

3-  محاسبه اوراق متعلق به حساب پس از گذشت 3ماه كامل (منتهي به پانزدهم ماه) از تاريخ افتتاح حساب يا افزايش مانده به حداقل مانده تعيين شده (000ر000ر270ريال) ،‌ براساس متوسط موجودي كل دوره سپري شده به صورت روز شمار براي اولين دوره با مخرج 360 انجام مي گيرد.

= ميزان اوراق قابل تخصيص در دوره اول(محاسبه يكجا براي سه ماهه اول منتهي به پانزدهم ماه)

                                                            جمع كمترين مانده هاي روزانه حساب از تاریخ افتتاح حساب یا افزایش مانده
         درصد تخصیص اوراق × به حداقل تعیین شده تا سه ماه بعد منتهی به پانزدهم ماه ( تاریخ محاسبه )

  1. 360

4-  ميزان اوراق قابل تخصيص در ماههاي بعد (در صورت عدم كاهش مانده از حداقل تعيين شده)بر اساس ضريب (45%) متوسط موجودي حساب در هر ماه به طور جداگانه از رابطه ذيل محاسبه مي گردد:

= ميزان اوراق قابل تخصيص در ماههاي بعد

                                                                                                             جمع كمترين مانده هاي روزانه حساب از روزشانزدهم ماه قبل تا
         کسری اوراق تخصیص داده شده در ماههای قبل +درصد تخصیص اوراق ×
× تاريخ محاسبه(پانزدهم ماه جاري) ]فرضاْ 16/6/89 الي 15/7/89 [

                                                                                                             تعداد روزهای تشکیل دهنده از روز شانزدهم ماه قبل تا پانزدهم ماه جاری

 

توضيح : با توجه به اينكه اوراق قابل پرداخت در هر ماه بر اساس ارزش اسمي اوراق تعيين مي گردد، لذا مبالغ كمتر از 5 ميليون ريال در هر ماه تجميع و به عنوان كسري اوراق تخصيص داده شده ،‌به ميزان اوراق قابل تخصيص در ماههاي بعد (حتي سالهاي بعد)اضافه مي گردد.

5-  تخصيص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن به حسابهاي اشخاص حقيقي خاص، مادامي كه مانده حساب از حداقل تعيين شده توسط بانك(در حال حاضر 270 ميليون ريال)كمتر يا فسخ نگردد بر اساس رابطه مذكور در بند4 تداوم خواهد يافت .

 

 

6-  در صورت كاهش مانده حساب از حداقل تعيين شده ،‌تخصيص اوراق به حساب متوقف و صرفاً حساب مشمول دريافت سود در چارچوب شرايط و ضوابط ذيربط مي گردد.

پس از افزايش مانده حساب به حداقل مانده تعيين شده و حفظ مانده مذكور به مدت 3 ماه (منتهي به پانزدهم ماه)، امتياز حساب مجدداً از تاريخ افزايش مانده حساب به حداقل تعيين شده مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .

 

نكته:كمترين مانده روزي كه در آن افزايش مجدد (به حداقل تعيين شده) اتفاق افتاده است، همان مانده قبل از افزايش بوده ليكن در صورتي كه مبلغ آن كمتر از 000ر50 ريال بوده باشد، معادل صفر درنظر گرفته خواهد شد.

7-  بر اساس ضوابط حسابهای سپرده سرمایه گذاری ممتاز و با توجه به شرایط و نحوه تخصیص اوراق به حسابهای مشترک سهم هر يك از شركا بر اساس قدر السهم تعیین شده در موقع افتتاح حساب تعيين و در صورتی که مبلغ تخصیص داده شده به هر یک از شركا و يا باقي مانده اوراق آنان کمتر از مبلغ اسمی 000ر000ر5 ریال باشد (ولو آنكه مجموع سهم باقي مانده آنها بيش از 5 ميليون ريال باشد)، براي آن مبالغ، اوراقي به ایشان تعلق نمی گيرد ؛ لیکن مبلغ مذکور به عنوان کسری اوراق تخصیص داده شده به مشتری با اوراق قابل تخصیص در ماه های بعد تجمیع و در صورت رسیدن به حد نصاب 000ر000ر5 ریال ، به مشتری تخصیص داده خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز ( اشخاص حقوقی – کد 8728 )

شرایط این حساب دقیقاً مشابه حساب سرمایه گذاری ممتاز اشخاص حقیقی خاص ( کد 8727 ) می باشد .

 

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه6 ماهه ممتاز

(اشخاص حقيقي خاص7812 اشخاص حقوقي7814)

1- سپرده مزبوردر قالب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه6 ماهه با ارائه برگ سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه مفتوح مي گردد. (افتتاح صرفاً براي جذب منابع جديد ( نه جابجايي حساب) و فقط با مجوز شخص مدير محترم استان يا منطقه)

2 حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و تخصيص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن براي اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي به ترتيب 1 و 2 ميليارد ريال مي باشد.

3- نرخ سود علي الحساب سپرده معادل نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه 6 ماهه (در مقطع صدور 8/1389) معادل 12% بود كه با توجه به افزايش مدت سپرده كوتاه مدت ويژه (از23/1/90) از 6 ماه به 9ماه ، درصورت تمديد، عملاً تابع نرخ سود 9% مي باشد.

4- ضرايب افتتاح سپرده (قابل برداشت قبل از سررسيد) براي اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي به ترتيب معادل 10 و 20 ميليون ريال است.

5- نحوه محاسبه سود ،‌ فسخ حساب قبل از سررسيد ،‌ برداشت قسمتي از سپرده قبل از سررسيد تابع شرايط حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه مي باشد.

6- نحوه تخصيص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن تابع شرايط حساب سپرده ممتاز اشخاص حقيقي خاص- اشخاص حقوقي مي باشد.

در حال حاضر افتتاح اين حساب فاقد توجيه بوده ، مكاتبات لازم براي غير فعال كردن كدهاي مربوطه صورت پذيرفته است .


سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه9 ماهه ممتاز

(اشخاص حقيقي خاص 7855 اشخاص حقوقي7856)

 

1- سپرده مزبوردر قالب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه 9 ماهه با ارائه برگ سپرده كوتاه مدت ويژه مفتوح مي گردد. ( افتتاح صرفاً براي جذب منابع جديد ( نه جابجايي حساب) و فقط با مجوز شخص مدير محترم استان يا منطقه)

2 حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و تخصيص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن براي اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي به ترتيب 1 و 2 ميليارد ريال مي باشد.

3- نرخ سود علي الحساب سپرده معادل نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه 9 ماهه معادل 11% مي باشد.

4- ضرايب افتتاح سپرده (قابل برداشت قبل از سررسيد) براي اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي به ترتيب معادل 10 و 20 ميليون ريال است.

5- نحوه تخصيص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن براي بار اول ، بعد از سه ماه منتهي به پانزدهم ماه ،‌بصورت يكجا و از ماه هاي بعد به صورت ماهيانه صورت خواهد پذيرفت .

6- ساير ضوابط و شرايط از جمله نحوه فسخ قبل از سررسيد و برداشت قسمتي از سپرده مطابق سپرده كوتاه مدت ويژه مي باشد .


 

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه9 ماهه ممتاز(قابل دريافت و پرداخت با پايه ثابت)

(اشخاص حقيقي خاص 7867 اشخاص حقوقي7868)

به منظور پاسخگويي به انتظارات برخي از مشتريان خاص و جذب منابع كلان در بانك مقرر گرديد نوع جديدي از حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه 9 ماهه ممتاز با قابليت دريافت وپرداخت با پايه ثابت ايجاد گردد

*شرايط خاص افتتاح حساب 7867(اشخاص حقيقي خاص)

1- نوع حساب ،‌كوتاه مدت ويژه 9 ماهه (با قابليت تخصيص اوراق)

2- حداقل مبلغ افتتاح حساب و تخصيص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن 10 ميليارد ريال مي باشد.

3- حداقل مدت سپرده گذاري 9 ماه تمام مي باشد.

4- قابليت واريز و برداشت از حساب با ضرايب 10 ميليون ريالي بدون محدوديت با پايه 10 ميليارد ريال    

در صورتي كه برداشت منجر به كاهش مانده حساب به زير 10 ميليارد ريال مي گردد ، امكان برداشت از حساب وجود نخواهد داشت .

5- نرخ سود علي الحساب سپرده، معادل نرخ سود كوتاه مدت ويژه (در حال حاضر11 درصد) مي باشد.

6- نحوه محاسبه سود ،‌فسخ حساب قبل از سررسيد و برداشت قسمتي از سپرده قبل از سررسيد ، تابع شرايط حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه مي باشد.

7- نحوه تخصيص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن تابع شرايط حساب سپرده    سرمايه گذاري ممتاز اشخاص حقيقي خاص مي باشد.(دقيقاً مطابق حساب 8727)

8- در صورتي كه حساب قبل از سه ماه كامل فسخ گردد ، هيچ سودي به حساب تعلق نخواهد گرفت و سودهاي پرداختي هنگام فسخ حساب قبل از سه ماه از اصل سپرده قابل برگشت خواهد بود.

9- ساير شرايط حساب ، تابع شرايط عمومي حسابهاي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه مي باشد.

 

*شرايط خاص افتتاح حساب 7868(اشخاص حقوقي)

1- حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و تخصيص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن 20 ميليارد ريال مي باشد.

2- قابليت واريز و برداشت از حساب با ضرايب 20 ميليون ريالي بدون محدوديت با پايه 20 ميليارد ريال

*در صورتي كه برداشت منجر به كاهش مانده حساب به زير 20 ميليارد ريال مي گردد ، امكان برداشت از حساب وجود نخواهد داشت .

3- ساير شرايط حساب مطابق شرايط حساب 7867 فوق الذكر مي باشد.


سپرده سرمایه گذاری ممتاز بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری ( 7594 )

1-   شرايط حساب و دوره های تخصيص اوراق ، مانند سپرده ممتاز حقوقي(8728 ) مي باشد

2-   حداقل مبلغ جهت تخصیص اوراق گواهي حق تقدم ، 000ر000ر270 ریال می باشد .

3-   واریز و برداشت از حساب مقدور می باشد .

4-  نرخ سود حساب برای مبالغ بیش از 000ر1 ميليارد ریال 11% و براي مبالغ كمتر از000ر1ميليارد ريال 9% مي باشد ،که تفاوت نرخ سود به میزان 2% (براي مبالغ بيش از يك هزار ميليارد ريال و براي كل مانده) به صورت دستی و روز شمار ، محاسبه و پرداخت می گردد .نويسنده : زهرا کارگر

این کاربر 62 مطلب منتشر شده دارد.

به منظور درج نظر برای این مطلب، با نام کاربری و رمز عبور خود، وارد سایت شوید.