پنج شنبه, 27 تیر 1398

 تشکیل کمیته انضباطی شماره 13/111

در پی تخلفات تعدادی از دانشجویان در جلسات امتحان و تذکرهای پیاپی در ارتباط با تقلب و صورتجلسه در جلسه امتحان و تکرار و اصرار دانشجو به انجام تخلفات و مقررات آموزشی زیر به یک نیمسال تعلیق از تحصیل محکوم شدند.

1.سرکار خانم س.ک 21....921380492

2.جناب آقای م.الف 86....921380491

3.جناب آقای ف .د 49....921380498

دبیر کمیته انضباطی
  احمد مولوی
نويسنده :

مدیر امور اداری