دوشنبه, 29 مهر 1398

 

***یادداشت روز***
sabtenam copyقابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
:   


               
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد * از کلیه دانشجویان درخواست می شود انتخاب واحد خود را در سامانه هم آوا چک نمایند و  از برنامه هفتگی 
     
          .خ                 خود نیز  پرینت دریافت نمایند

          


 *با توجه به شروع ترم و گذشت 2 هفته از آغاز آن در صورت هرگونه غیبت ، از تاریخ 1398/7/14 
آموزش نسبت به حذف کلاسی اقدام می نماید .
sabtenam copy

    دانشجویان محترم توجه داشته باشند که در کل ترم ، مجاز به 3 جلسه غیبت در هر درس می باشند.


sabtenam copy
سال تحصیلی
جدید 98 از روزشنبه30 شهریور ماه آغازو تمامی کلاسها طبق برنامه 
زمانبندی شده درساختمان زرتشت برگزار میگردد.


 
 
 
 
 


تشکیل کمیته انضباطی شماره 13/111

در پی تخلفات تعدادی از دانشجویان در جلسات امتحان و تذکرهای پیاپی در ارتباط با تقلب و صورتجلسه در جلسه امتحان و تکرار و اصرار دانشجو به انجام تخلفات و مقررات آموزشی زیر به یک نیمسال تعلیق از تحصیل محکوم شدند.

1.سرکار خانم س.ک 21....921380492

2.جناب آقای م.الف 86....921380491

3.جناب آقای ف .د 49....921380498

دبیر کمیته انضباطی
  احمد مولوی
نويسنده :

مدیر امور اداری