سه شنبه, 25 تیر 1398

 تمدید زمان ثبت نام مدرسان در سامانه جدید جذب

سامانه جذبباتوجه به لزوم انجام فرایند جذب جدید برای کلیه مدرسان موجود( در این مرحله مدرسان گروه معارف و خبره نیازی به بارگذاری مدارک در این سامانه ندارند) و نظر به اینکه برخی از مدرسان در این بازه زمانی موفق به ثبت کلیه مدارک نشده اند از تاریخ 1398/01/21 الی 1398/01/28 امکان ورود به سامانه مهیا است.
از آنجا که این مدت غیر قابل تمدید است مقتضی است مدرسان محترم در بازه زمانی تمدید شده بارگذاری مدارک را انجام نمایند.
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت