چهارشنبه, 18 تیر 1399

 اطلاعیه شماره 2 امتحانات

اطلاعیه امتحاناتاطلاعیه شماره 2 امتحانات نیمسال بهمن (972)

دریافت  کارت ورود به جلسه منوط به تسویه مالی،نداشتن نقص پرونده و ثبت نظرسنجی در سامانه است.

دانشجویان گرامی می بایست 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در مرکز حضور داشته باشند.

کلیه دانشجویان گرامی می بایست کارت ورود به جلسه امتحان قبل از شروع زمان امتحانات ممهور به مهر مالی بوده و این امر را به 15 دقیقه مانده به امتحان موکول نکنند.

 دانشجویان گرامی چنانچه دارای نواقص پرونده می باشند کارت ورود به جلسشان تا زمان رفع نواقص مهر نخواهد شد و از حضور آنان در سرجلسه ممانعت به عمل می آید.

 دانشجویان گرامی چنانچه کارت ورود به جلسه شما فاقد شماره صندلی است می بایست مجددا وارد سامانه شده و دوباره کارت ورود به جلسه تان را پرینت بگیرید.

در صورتی که پس از ثبت نمرات به نمره ای از درس خود اعتراض داشتید ،پس از رویت نمره تنها 48 ساعت زمان جهت ثبت تجدید نظر فقط در سامانه هم آوا دارید.

نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت