پنج شنبه, 27 دی 1397

 موفقیت جناب استاد پور اشراف و سرکار خانم نوابی در دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

واحد13تهرانباتوجه به اهمیت موضوع بررسی ارتباط میان مدیریت دانش و بهره وری منابع انسانی جناب آقای علی پوراشراف و سرکار خانم سمیراسادات نوابی در پروسه زمانی شش ماهه با جامعه هدف سازمان صنعت، معدن و تجارت موفق به اخذ برترین مقاله چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی گرایش حسابداری و مدیریت شدند.
لازم به ذکر است مقاله مذکور در قسمت مقالات دانشجویان سایت دانشگاه ( www.uast13.ir ) جهت ترغیب و تشویق دانشجویان و علاقمندان به این امر ثبت گردید.
چکيده - پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان شاخصه های مدیریت دانش و بهره وری منابع انسانی می پردازد. نوع تحقیق حاضر توصیفی - همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری 317 نفر از کارمندان سازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل میدهند که بر اساس جدول مورگان تعداد 167 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی انتخاب و درنهایت 152 پرسشنامه گردآوری گردید. جهت طبقه بندی یافته ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آمار توصیفی و به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف بهره گرفته شده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که میان بهره-وری منابع انسانی و شاخصه های مدیریت دانش (خلق، ذخیره سازی، اشتراک و کاربرد دانش) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

واحد13تهران

واحد13 تهران
نويسنده :

مدیر امور اداری