سه شنبه, 06 اسفند 1398

 جدول زمانبندی ارائه دفترچه کارورزی 1و2

Student-Internship-copyقابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری(تابستان 98) درس کارورزی 1 یا 2 را اخذ نموده اند:
جلسه ارائه دفترچه کارورزی 1 و 2 برای کلیه رشته های مرکز به شرح جدول زیر می باشد.


120
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت