دوشنبه, 29 مهر 1398

 

***یادداشت روز***
sabtenam copyقابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
:   


               
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد * از کلیه دانشجویان درخواست می شود انتخاب واحد خود را در سامانه هم آوا چک نمایند و  از برنامه هفتگی 
     
          .خ                 خود نیز  پرینت دریافت نمایند

          


 *با توجه به شروع ترم و گذشت 2 هفته از آغاز آن در صورت هرگونه غیبت ، از تاریخ 1398/7/14 
آموزش نسبت به حذف کلاسی اقدام می نماید .
sabtenam copy

    دانشجویان محترم توجه داشته باشند که در کل ترم ، مجاز به 3 جلسه غیبت در هر درس می باشند.


sabtenam copy
سال تحصیلی
جدید 98 از روزشنبه30 شهریور ماه آغازو تمامی کلاسها طبق برنامه 
زمانبندی شده درساختمان زرتشت برگزار میگردد.


 
 
 
 
 


برنامه انتخاب واحد(کاردانی و کارشناسی) نیمسال تابستان 98

تابستان981.دانشجویان موظف به اخذ دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی در سامانه هم آوا می باشند.

2.در صورت اخذ درس کارورزی در طی نیمسال عادی رعایت سقف 14 واحد درسی الزامی می باشد ( 12 واحد درسی + 2 واحد کارورزی)،در صورت عدم اخذ کارورزی در نیمسال تابستان و اخذ آن در نیمسال عادی ، دانشجو حداکثر می تواند 14 واحد درسی اخذ نماید که معمولاً منجر به دیر فارغ التحصیل شدن دانشجو می گردد.
(توصیه می گردد درس کارورزی در نیمسال تابستان توسط دانشجویان اخذ گردد)

3.دانشجویانی که با 8 واحد در تابستان فارغ التحصیل می شوند می توانند نسبت به اخذ 8 واحد شامل دروس عمومی ، افتاده و کارورزی اقدام نمایند.

4.باتوجه به مشکلات در سامانه هم آوا چنانچه دانشجویان موفق به پرداخت شهریه تابستان خود نشدند می توانند با مراجعه به مرکز و پرداخت شهریه از طریق فیش بانکی شهریه خود راپرداخت نمایند.

5.باتوجه به مشکلات در سامانه  سامانه هم آوا دانشجویانی که موفق به اخذ دروس مورد نظر خود به علت پر شدن ظرفیت نشده اند می توانند از طریق نماینده کلاس و یا گروه همکلاسان خود به مرکز مراجعه نمایند.

339471

((برنامه هفتگی ترم تابستان 973 مقطع کاردانی))

نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
خبرنگاری مهر97 کاردانی 2

نام درس روز ساعت
کارورزی1    
دانش و جمعیت خانواده چهارشنبه(آقایان)
یکشنبه (خانم ها)
13:30-17:30
فناوری اطلاعات و ارتباطات پنجشنبه 10:30-15:30
اخلاق اسلامی پنجشنبه 10:30-15:30


نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
امورفرهنگی بهمن97 کاردانی 1
 
نام درس روز ساعت
زبان خارجه عمومی  سه شنبه 
چهارشنبه 
 8:30-14:30
اخلاق اسلامی پنجشنبه 8:30-12:30
تربیت بدنی شنبه (آقایان)
دوشنبه(خانم ها)
14-16

 
نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
گرافیک مهر97 کاردانی 2
 
نام درس روز ساعت
کارورزی1    
تربیت بدنی شنبه(آقایان)
دوشنبه(خانم ها)
14-16
زبان خارجه عمومی سه شنبه 
چهارشنبه
8:30-14:30


نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
گرافیک مهر96 کاردانی 4

نام درس روز ساعت
زبان خارجه عمومی سه شنبه 
چهارشنبه
8:30-14:30
فناوری اطلاعات پنجشنبه 10:30-15:30
فارسی یکشنبه 13:30-18:30


نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
مترجمی زبان
دیداری شنیداری
بهمن 97 کاردانی 1

نام درس روز ساعت
تربیت بدنی شنبه 
دوشنبه
 14-16
زبان خارجه عمومی سه شنبه
چهارشنبه
8:30-14:30
اخلاق اسلامی پنجشنبه 8:30-12:30


نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
مترجمی زبان
دیداری شنیداری
بهمن 96 کاردانی 2

نام درس روز ساعت
کارورزی1    
دانش وجمعیت خانواده چهارشنبه(آقایان)
یکشنبه(خانم)
13:30-17:30
اخلاق اسلامی پنجشنبه 8:30-12:30نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
حسابداری مالی مهر 97 کاردانی 2

نام درس روز ساعت
کارورزی1    
تربیت بدنی شنبه 
دوشنبه
14-16
فارسی یکشنبه 13:30-18:30


نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
امورفرهنگی مهر 97 کاردانی 2

نام درس روز ساعت
کارورزی1    
فناوری اطلاعات و ارتباطات پنجشنبه 8:30-12:30
اخلاق اسلامی پنجشنبه 10:30-15:30


نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
مدیریت کسب و کار بهمن97 کاردانی 1

نام درس روز ساعت
تربیت بدنی  شنبه 
دوشنبه
 14-16
زبان خارجه عمومی سه شنبه 
چهارشنبه
8:30-14:30

نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
مدیریت کسب وکار مهرماه97 کاردانی 2

نام درس روز ساعت
تربیت بدنی  شنبه 
دوشنبه
 14-16
اندیشه اسلامی 1 پنجشنبه  13:30-17:30
دانش و جمعیت خانواده چهارشنبه(آقایان)
یکشنبه(خانم)

13:30-17:30


نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
معماری مهرماه96 کاردانی 4

نام درس روز ساعت
کارورزی2    
اندیشه اسلامی 1 پنجشنبه  13:30-17:30
دانش و جمعیت خانواده چهارشنبه(آقایان)
یکشنبه(خانم)
13:30-17:30نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
حسابداری مالی مهرماه96 کاردانی 4


نام درس روز ساعت
کارورزی2    


نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
حسابداری مالی بهمن 97 کاردانی 1
نام درس روز ساعت
 زبان خارجه عمومی سه شنبه
چهارشنبه
 8:30-14:30
فارسی یکشنبه 13:30-18:30نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
مدیریت کسب و کار مهر 97 کاردانی 2

نام درس روز ساعت
کارورزی1    
اندیشه اسلامی 1 پنجشنبه  13:30-17:30
اخلاق اسلامی پنجشنبه

8:30-12:30


نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
عکاسی بهمن97 کاردانی 1

نام درس روز ساعت
اندیشه اسلامی1 پنجشنبه 13:30-17:30
تربیت بدنی شنبه 
دوشنبه
14-16
اخلاق اسلامی پنجشنبه 8:30-12:30نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
عکاسی مهر96 کاردانی 4

نام درس روز ساعت
کارورزی2    
تربیت بدنی شنبه 
دوشنبه
14-16


نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
گرافیک بهمن97 کاردانی 1

نام درس روز ساعت
تربیت بدنی شنبه (آقایان)
دوشنبه (خانم ها)
14-16
زبان خارجه عمومی سه شنبه 
چهارشنبه
8:30-14:30نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
تبلیغات مهر97 کاردانی 1

نام درس روز ساعت
اندیشه اسلامی 1 پنجشنبه 13:30-17:30
تربیت بدنی شنبه (آقایان)
دوشنبه (خانم ها)
14-16
زبان خارجه عمومی  سه شنبه 
چهارشنبه
8:30-14:30

339471

((برنامه هفتگی ترم تابستان 973 مقطع کارشناسی))

نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
مدیریت امور فرهنگی بهمن 97 کارشناسی 1

نام درس روز ساعت
تفسیر موضوعی  چهارشنبه 13:30-17:30
مدیریت کسب و کار و بهره وری شنبه  13:30-17:30


نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
مدیریت تبلیغات تجاری بهمن 97 کارشناسی 1

نام درس روز ساعت
اندیشه اسلامی2 پنجشنبه 13:30-17:30
مدیریت کسب و کار و بهره وری شنبه  13:30-17:30


نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
گرافیک بهمن 97 کارشناسی 2

نام درس روز ساعت
اندیشه اسلامی2 پنجشنبه 13:30-17:30
تفسیر موضوعی چهارشنبه 13:30-17:30
تاریخ تحلیلی صدر اسلام سه شنبه 13:30-17:30


نام رشته  ورودی مقطع  ترم تحصیلی
حسابداری خدمات  بهمن 97 کارشناسی 1

نام درس روز ساعت
اندیشه اسلامی2 پنجشنبه 13:30-17:30
تفسیر موضوعی چهارشنبه 13:30-17:30
تاریخ تحلیلی صدر اسلام سه شنبه 13:30-17:30
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت