پنج شنبه, 22 آذر 1397

 بیستمین جشنواره جوان خوارزمی و سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمیبیستمین جشنواره جوان خوارزمی و سـی و دومـین جــشـنواره بیــن المـــللی
خـــوارزمــی برای تمامی گرایش ها برگزار خواهد شد.جهت کسـب اطلاعات بیشتر میتوانید به آدرس WWW.KHWARIZMI.IR مراجـعه فرمایید.
نويسنده : محمدرضا رستگار

مدیر سایت