پنج شنبه, 27 تیر 1398

 اطلاعیه فوری امتحان تربیت بدنی نیمسال(972)

تربیت بدنیقابل توجه آن دسته از دانشجویانی که دروس تربیت بدنی و ورزش1رادر نیمسال جاری (972) انتخاب کرده اند.
تاریخ وساعت آزمون به 98/04/06 از ساعت 10-9 صبح تغییر یافته است.
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت