پنج شنبه, 27 تیر 1398

 برگزاری مانور آتش نشانی

SAM 0412در هفته اخیر مانور آتش نشانی ویژه پرسنل دانشگاه در مورخ دو شنبه 92/10/09در ساختمان زرتشت با حضور کارشناس آتش نشانی و همچنین دانشجوی مرکز جناب آقای اکبری برگزار شد .در این مانور ابتدا به صورت تئوری پرسنل با کپسول آتش نشانی ، نحوه کارکردن با کپسول و اقدامات اولیه برای اطفا حریق را آموزش دیده و در ادامه به صورت عملی با رعایت کلیه قوانین ایمنی در فضای باز به صورت آزمایشی نحوه اطفای حریق انجام پذیرفت.
نويسنده :

مدیر امور اداری