یکشنبه, 30 تیر 1398

 آغاز ثبت نام ازدواج دانشجویی

logoنظر به آغاز ثبت نام ازدواج دانشجویی،خواهشند است با توجه به نکات ذیل اقدامات لازم را در خصوص تائید مدارک ازدواج دانشجویی مبذول فرمایند.

دانشجویان پس از ثبت نام در سایت می بایست مدارک خود(اصل سند ازدواج-اصل کارت دانشجویی به همراه پرینت ثبت نام و کپی موارد مذکور)را به مرکز علمی کاربردی محل تحصیل ارائه نمایند .
مرکز مربوطه پس از تائید مدارک زوج دانشجو، پرینت تائید شده به همراه کپی مدارک جمع آوری شده را به دفتر مربوطه ارسال نمایند.
زمان تائید مدارک در مراکز از 92/09/05لغایت 92/10/05 است .مدارک ارسالی بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نمیشود.
111111111111
نويسنده :

مدیر امور اداری