دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

 حضور دانشجویان در کاروان عاشورا

 کاروان عاشورا

یا حسین

شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین                              
                              روی دل با کاروان کربلا دارد حسین
ازحریم کعبه ی جدش به اشکی شست دست                       
                           مروه پشت سر نهاد، اما صفا دارد حسین
می برد در کربلا هفتاد و دو ذبح عظیم                           
                           بیش ازین ها حرمت کوی منا دارد حسین
پیش رو راه دیار نیستی، کافیش نیست                            
                           اشک و آه عالمی هم در قفا دارد حسین
بسکه محمل ها رود منزل به منزل با شتاب                       
                          کس نمی داند عروسی یا عزا دارد حسین
رخت و تاراج حرم چون گل به تاراجش برند                      
                           تا به جایی که کفن از بوریا دارد حسین
بردن اهل حرم دستور بود و سرّ غیب                            
                       ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین
سروران، پرانگان شمع رخسارش ولی                            
                     چون سحر روشن که سر از تن جدا دارد حسین
سر به قاچ زین نهاده، راه پیمای عراق                           
                         می نماید خود که عهدی با خدا دارد حسین
او وفای عهد را با سر کند سودا ولی                             
                          خون به دل از کوفیان بی وفا دارد حسین
دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا                              
                          با کدامین سر کند، مشکل دوتا دارد حسین
                   

                                       

 

نويسنده :

مدیر امور اداری