دوشنبه, 31 تیر 1398

 برگزاری مراسم پرده برداری از نمایه فرهنگی استان تهران

بنر فرهنگیدانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی تهران در مورخ 92/08/08در پژوهشکده فرهنگ و هنر پذیرای مسئولین دانشگاه جامع علمی کاربردی آقایان:مهندس حبیب زاده ریاست واحد استان تهران ، دکتر پور فیض معاونت فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی استان تهران،حجت الاسلام رمضانی معاونت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی،مهندس عبدالله زاده مسئول درگاه فرهنگی استان تهران و مهندس غفاری مدیریت امور فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی و کارشناسان امور فرهنگی به همراه روسای مراکز بود.
در این مراسم که به عنوان اولین دوره صدور و تحویل نمایه فرهنگی اجتماعی مراکز علمی کاربردی استان تهران اجرا شد،هریک از مسئولین دانشگاه جامع علمی کاربردی بیاناتی را در مورد نحوه ارزیابی و چگونگی صدور کارنامه ،فعالیت فرهنگی،چگونگی استفاده از درگاه فرهنگی ، اهمیت و ارزش توجه به مسائل فرهنگی در دانشگاه ها و نیز چگونگی رتبه بندی مراکز را در حوزه فرهنگی برای حاضرین مراسم تشریح نمودند.

برگزاری مراسم پرده برداری از نمایه فرهنگی

برگزاری مراسم پرده برداری از نمایه فرهنگی 1

 

برگزاری مراسم پرده برداری از نمایه فرهنگی 3

برگزاری مراسم پرده برداری از نمایه فرهنگی 4

برگزاری مراسم پرده برداری از نمایه فرهنگی 5

برگزاری مراسم پرده برداری از نمایه فرهنگی 6

برگزاری مراسم پرده برداری از نمایه فرهنگی 7

برگزاری مراسم پرده برداری از نمایه فرهنگی 8

برگزاری مراسم پرده برداری از نمایه فرهنگی 9

برگزاری مراسم پرده برداری از نمایه فرهنگی 10

برگزاری مراسم پرده برداری از نمایه فرهنگی 11

برگزاری مراسم پرده برداری از نمایه فرهنگی 12

برگزاری مراسم پرده برداری از نمایه فرهنگی 13

برگزاری مراسم پرده برداری از نمایه فرهنگی 14

برگزاری مراسم پرده برداری از نمایه فرهنگی 15

برگزاری مراسم پرده برداری از نمایه فرهنگی 16

برگزاری مراسم پرده برداری از نمایه فرهنگی 17

نويسنده :

مدیر امور اداری