سه شنبه, 25 تیر 1398

 ثبت نام حج عمره دانشجویی آغاز شد.

0ننننننننن copy

021kkkkkkkkkkkkk copy

ثبت نام عمره دانشجویان و استادان شروع شد.جهت ثبت نام به اینجا مراجعه فرمائید.

نويسنده :

مدیر امور اداری