چهارشنبه, 21 آذر 1397

 ثبت نام حج عمره دانشجویی آغاز شد.

0ننننننننن copy

021kkkkkkkkkkkkk copy

ثبت نام عمره دانشجویان و استادان شروع شد.جهت ثبت نام به اینجا مراجعه فرمائید.

نويسنده :

مدیر امور اداری