دوشنبه, 25 آذر 1398

 رمضان ماه دعا

رمضان بهار قرآن و فصل مناجات با پروردگار است. ماه دعا و مناجات عبد با معبود است. ماهی که دعاهای زیادی در آن وارد شده مانند دعای ابوحمزه، افتتاح و.... که معارف عمیق الهی را در خود دارند که بنده می تواند با تدبر در آن ها از این دریای بی کران بهره ها ببرد.

ramezan copyدر این ماه زنگ گناه از آئینه دل روزه داران سحر خیز زدوده می شود و بنده ای که یازده ماه از حریم قرب الهی به دور افتاده ناگهان خود را در آستانه ی رحمت او می بیند در حالیکه خوان ضیافت الهی در برابر او گسترده و لطف حق باز اورا می پذیرد اینجاست که آدمی احساس لذتی آمیخته با شرم و نشاطی آمیخته با زاری در خود می کند و می خواهد ازخدای خود پوزش طلبد و دور از اغیار در خلوتی خاموش با خدا دمساز گردد وبگرید، بنالد و سر بر آستانه ی شکوه اوساید.

به راستی چه لذت بخش است هنگامی که چشم ها در خواب و دنیا آرام و صداها و آواها خاموش، آدمی در خلوت دلخواه، اعمال خود را در نظرمجسم کند و به گذشته های خود ژرف بنگرد و آنگاه لطف و رحمت خدا را در هر قدم وپرده پوشی آن ستار را در نظر آورد و عاشقانه بنالد و شرمسارانه با خدا مناجات کند و از او آمرزش طلبد.

هنگامی که زمزمه آرام مناجات از اشک، طراوت گیرد و از سوز دل حرارت پذیرد و طنین دلکش در پرده ی نازک شب بلغزد و در دست نسیم سحری، بسوی خدا بالا رود و زمزمه ای که از اخلاص و عشق سرچشمه گرفته و از سوز دل بر افروخته شده، چه شیرین است.

پس بیاییم با نور سبز، بهار دلمان را چراغان کنیم پندار سبز باور خوب زیستن را در بلندای اندیشه هایمان جاودانه سازیم و زمزمه کنیم : الهی !" اذقنی حلاوت و ذکرک" پروردگارا شیرینی ذکر و یادت را بمن بچشان. واین فرصتی که دوباره به ما داده شده را غنیمت شمریم و از لحظه لحظه آن استفاده کنیم و خداوند را شاکر باشیم .

رجبعلی سالاریان
مدیر گروه روابط عمومی علمی و کاربردی واحد 13