شنبه, 29 تیر 1398

 گزارش تصویری از جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی

تصاویری از حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران (واحد شرق)جناب آقای دکتر اکرمی ،مدیران فرهنگی و پژوهشی استان تهران (واحد شرق) و ریاست محترم مرکز 13 تهران سرکار خانم صفاپو در آتلیه مرکز 13 تهران در آیین جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران

 جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی
 جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی
 جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی
 جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی

 جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی
 
 جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی

 جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی

 جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی

 جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی

 جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی

 جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی

 جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی

 جشن دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت