شنبه, 16 فروردين 1399

 کارگاه عکاسی مستند و ترکیب بندی در عکاسی

کارگاه عکاسی مستند و ترکیب بندی در عکاسیکارگاه عکاسی مستند و ترکیب بندی در عکاسی با حضور استاد گرانقدر جناب آقای حسین ارجمند در فضای بیرون از دانشگاه (پارک بهجت آباد) با حضور دانشجویان رشته عکاسی برگزار گردید.
در این کارگاه با راهنمایی های استاد ارجمند دانشجویان با چگونگی کادر بندی،تنظیمات رنگ و نور و ایجاد ارتباط بین عکاس و سوژه ،دانشجویان مشغول به عکاسی شدند.

کارگاه عکاسی مستند و ترکیب بندی در عکاسی

کارگاه عکاسی مستند و ترکیب بندی در عکاسی

کارگاه عکاسی مستند و ترکیب بندی در عکاسی

کارگاه عکاسی مستند و ترکیب بندی در عکاسی

کارگاه عکاسی مستند و ترکیب بندی در عکاسی

کارگاه عکاسی مستند و ترکیب بندی در عکاسی

کارگاه عکاسی مستند و ترکیب بندی در عکاسی

کارگاه عکاسی مستند و ترکیب بندی در عکاسی


نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت