کسب رتبه برتر انجمن زبان انگلیسی در ششمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت در بخش کتاب

  • پرینت
 کسب رتبه برتر در بخش "کتاب" ششمین دوره جشنواره درون دانشگاه حرکت (مشهد مقدس)به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13تهران، در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت که روز دوشنبه در مشهد برگزار شد از انجمن علمی برتر مرکز در بخش کتاب با اهدای لوح  و تندیس جشنواره تجلیل شد.
انجمن علمی دانشجویی زبان انگلیسی با ارائه کتاب ارزشمند در بخش کتاب تحت عنوان انگلیسی در زندگی واقعی حائز کسب مقام و رتبه در ششمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت شدند و در مراسم اختتامیه با حضور دکتر امید رئیس دانشگاه و دکتر تشکری رئیس واحد استانی خراسان رضوی تجلیل به عمل آمد.

کسب رتبه برتر در بخش "کتاب" ششمین دوره جشنواره درون دانشگاه حرکت (مشهد مقدس)

 کسب رتبه برتر در بخش "کتاب" ششمین دوره جشنواره درون دانشگاه حرکت (مشهد مقدس)

 کسب رتبه برتر در بخش "کتاب" ششمین دوره جشنواره درون دانشگاه حرکت (مشهد مقدس)

 کسب رتبه برتر در بخش "کتاب" ششمین دوره جشنواره درون دانشگاه حرکت (مشهد مقدس)

 کسب رتبه برتر در بخش "کتاب" ششمین دوره جشنواره درون دانشگاه حرکت (مشهد مقدس)


 کسب رتبه برتر در بخش "کتاب" ششمین دوره جشنواره درون دانشگاه حرکت (مشهد مقدس)
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت