پنج شنبه, 27 تیر 1398

 



سالروز وفات حضرت مولانا

واحد13تهرانبیست و ششم آذر ماه ،هفده دسامبر سالروز وفات حضرت مولانا ست.در غروب چنین روزی یکی از بزرگترین ارواحی که تا کنون پای به جهان هستی گذاشته است از زندان تن آزاد شد.
مولوی در وصیت نامه خود از مریدان و شاگردان خود خواسته بود که هنگام مرگ او بی قراری نکنند و شب مرگ او را شب عروس بنامند.
این سنت هنوز هم به گفته دکتر حسن کرت ،استاد دانشگاه آنکارا ، در میان پیروان مولوی حفظ شده است.
او می افزاید :"زمانی که مولانا زنده بود،از مریدان درخواست کرد که در مرگش سوگواری نکنند و این واقعه را با شادمانی برگزار کنند. به همین دلیل در میان پیروان مولانا تا هنوز سالروز مرگ او را شب عروس می نامند و به رقص و شادمانی می پردازند."

واحد 13 تهران

آخرین غزل حضرت مولانا که شب قبل از مرگ برای فرزندش که بر بالین او نشسته بود گفته شده است:

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن
ترک من خراب شب گرد مبتلا کن
ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها
خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن
از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی
بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن
ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده
برآب دیده ما صد جای آسیا کن
خیره کشی است ما را دارد دلی چو خارا
بکشد کسش نگویید تدبیر خونبها کن
بر شاه خوبرویان واجب وفا نباشد
ای زرد روی عاشق تو صبرکن وفا کن
دردی است غیر مردن آن را دوا نباشد
پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن
در خواب دوش پیری د کوی عشق دیدم
با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن
گر اژدهاست بر ره عشقی است چون زمرد
از برق این زمرد هی دفع اژدها کن
بس کن که بیخود م من ور تو هنر فزایی
تاریخ بوعلی گو تنبیه بوالعلا کن


نويسنده :

مدیر امور اداری