سه شنبه, 25 تیر 1398

 نشست شورای بسیج دانشجویی مرکز 13

thumnbدر جلسه هماهنگی جهت برگزاری مراسم دهه فاطمیه که با حضورمسئول بسیج دانشجویی جناب آقای سرتیپ ،مسئول امور فرهنگی جناب آقای مولوی ،مسئول تربیت بدنی جناب آقای ابراهیمی و جناب آقای بیت اللهی (عضو شورای عالی فرهنگی)در دفتر ریاست مرکز صورت گرفت و در مورد برنامه های فرهنگی این دهه مباحثی به بحث و گفتگو گذاشته شد که نتایج جلسه به شرح ذیل است:
مصوبات جلسه مذکور عبارتنداز:
برگزاری مراسم سخنرانی و عزاداری ویژه خواهران در ساختمان ملایی در روز پنجشنبه مورخ 20/01/1392
برگزاری مراسم سخنرانی و عزاداری ویژه برادران درساختمان زرتشت در روزشنبه مورخ 24/01/1392