دوشنبه, 31 تیر 1398

 تمدید مهلت ثبت نام جشن ازدواج دانشجویی

واحد13با توجه به استقبال گسترده دانشجویان در خصوص ثبت نام مراسم جشن ازدواج دانشجویی و همچنین لزوم ثبت نام در مهلت تعیین شده در این مراسم نشده اند،مهلت ثبت نام به مدت 3 روز دیگر از تاریخ 19الی 21 دیماه 1393 تمدید گردیده است لذا دانشجویانی که عقد آنها از مورخ 1392/07/01 لغایت 1393/07/30 می باشد می توانند با مراجعه به سامانه ازدواج دانشجویی به آدرس:
www.ezdevaj.nahad.ir ثبت نام نمایند .لذا در این خصوص دانشجویان واجد شرایط می بایست پرینت صفحه ثبت نام به همراه عقد نامه ،شناسنامه،کارت ملی،کارت دانشجویی زوجین را به مسئول فرهنگی مرکز ارائه نمایند.


زين سبّب شد سنّت شرع مطهر ازدواج

مرد را بر آبروى و عزت افزايد نكاح

شكر حقّ كن چون تو را گردد ميسّرازدواج

زين عمل نقش درخشانى بعالم بازماند

كرد با زهراى اطهر چونكه حيدر ازدواج
نويسنده :

مدیر امور اداری