دوشنبه, 31 تیر 1398

 جلسه نمایندگان نهاد مقام معظم رهبری با معاونت آموزشی مرکز

pix 3با حضور آقایان طاهری و سجادیان به عنوان نمایندگان محترم نهاد مقام معظم رهبری جلسه ای با معاونت آموزشی و مسئول بسیج دانشجویی واحد 13 صورت پذیرفت قبل از این جلسه نمایندگان نهاد مقام معظم رهبری ضمن بازدید از فضای آموزشی و فرهنگی مرکز رضایت خود را از فضای معنوی و فرهنگی ایجاد شده در مرکز اعلام داشتند.

در این جلسه مسائل فرهنگی ازجمله :شرکت حداکثری دانشجویان در انتخابات ،رشد فرهنگ نماز جماعت ،تقویت فرهنگ ایثار دربین دانشجویان،مدرسین ،پرسنل صورت گرفت.