دوشنبه, 31 تیر 1398

 ٢۵ﺗﯿﺮﻣﺎه روز ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﯿﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل، روز ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺶ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺎم ﮔﺬاري ﭼﻨﯿﻦ روزي، از ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ آن در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺎ آرزوي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺰاران ﭘﺮﺗﻼش آن، ﺷﺮح ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از وﻇﺎﯾﻒ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ دو ﻧﻬﺎد ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ را از ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﻢ.
..........................................................

ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ و دوﺑﺎره ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮج اﺣﺴﺎس ﻫﺎي ﻟﻄﯿﻔﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ از راه رﺳﯿﺪ. ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﺮوزي و دوﺳﺘﯽ، ﻫﻔﺘﻪ ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﯾﺎري .اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﮑﻮه و ﭘﺮﻣﻬﺮ را ﺑﻪ ﻣﻬﺮورزان ﻓﺪاﮐﺎر ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ، اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺸﻖ و ﻓﺪاﮐﺎري و اﯾﺜﺎر، ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﯾﻢ.
.........................................................
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﺪادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻔﻆ ارزش ﻫﺎ و ﮐﺮاﻣﺎت واﻻي اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺸﺮﻫﺎي ﻣﺤﺮوم و اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و ارﺛﯽ و ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ، رواﻧﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺸﮑﻼت و دﭼﺎر ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، در راه ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ، اﻣﺪادي، ﺑﺎزﭘﺮوري و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮐﻢ درآﻣﺪي ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
.............................................................
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم
در آﻣﻮزه ﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﯽ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم، ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن و دﺳﺖ ﮔﯿﺮي از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﯾﺎري ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آزﻣﻮن ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ آزﻣﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﻼك ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن ﻫﺎي اﻟﻬﯽ، ﻣﯿﺰان اﺧﻼص در ﮐﻤﮏ اﺳﺖ. اﺣﺴﺎن و دﺳﺖ ﮔﯿﺮي از ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ، ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﻋﺪه اي ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﻟﻄﻒ ﭘﺮوردﮔﺎرﻧﺪ. دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺠﺮاي اﻣﺪاد ﺑﺎﺷﺪ، دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ از آﺳﺘﯿﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺷﯿﻮه اي ﮐﻪ اﻣﮑﺎن آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد، ﻟﻄﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﮔﺮدد. اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم در ﻣﻮرد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: «ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري و ﺻﺪﻗﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ، ﻓﻘﺮ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد، ﻋﻤﺮ را زﯾﺎد و ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺮگ ﺑﺪ و ﻧﺎﮔﻮار را دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
..................................................................

وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ بهزیستی
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ، ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن و روان، زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺑﺮاي دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف، ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ از دوران ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﺸﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و از ﻧﯿﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﻌﻀﻞ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از رﯾﺸﻪ درﻣﺎن ﮐﻨﺪ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
................................................................
زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ. در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰو ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﺟﺰو اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار داد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺎن آﺑﺮوﻣﻨﺪ و ﺑﯽ ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎوره اي در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ، از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
نويسنده :

مدیر امور اداری