دوشنبه, 31 تیر 1398

 26سال خاطره

سلام ،امروز کسی میداند چه روزیست؟
کسی از 26 سال قبل چیزی به یاد دارد؟
آری،67/04/04
روز پر حادثه به یاد ماندنی،پرخاطره ،سنگین،سخت ،روزی که فقط جزیره مجنون میداند و بس.....
روزی که در مقابل پاتک دشمن در جزیره مجنون سال 67 خیلی از رفقا ماندند و برنگشتند.
روزی که دشمن با زدن سیانور جوانان ما را چنان آرام خاموش کرد که صحنه های بسی دل خراش به جا ماند.روزی که استان خوزستان سرداران بزرگی را به ملکوت فرستاد .آنهایی که هنوز هم پیکر پاکشان در آن جزیره مجنون،مجنون وار ماند تا که امروز مجنون عطرو بویشان باشیم ،دوست داری نامشان را بگویم؟
همرزمانی که در یک سنگر با هم بودند آنهایی که صدایشان هنوز در گوشت می آید.

.........................................................................................................................
سردار شهید علی هاشمی
فرمانده قرار گاه نصرت


سردار شهید یعقوب نجف پور
مسئول محور


سردار شهید مهدی نریمی
مسئول مخابرات قرار گاه


سردار شهید سیدجواد هاشمی
مسئول ستاد گردان


سردار شهید غلام سلیمانی
فرمانده گروهان


سردار شهید ایرج بهمئی
فرمانده دسته


سردار شهید احمدرضا احمدی
(شهید آغاجاری)


سردار شهید سعید شهرویی
(میانکوه)


سردار شهید مهران کیکاووسی

نويسنده :

مدیر امور اداری